Dětství a studentská léta

Již osm let panoval v rakousko-uherské monarchii František Josef I., když se 6.května 1856 v onom ospale malém městečku na Moravě, nazývané Příbor, v rodině židovského obchodníka se suknem narodil Sigmund Freud, zakladatel a tvůrce psychoanalýzy. Prožil zde necelá tři léta, neboť roku 1859 se rodina přestěhovala přes Lipsko do Vídně. Tam potom Freud strávil téměř celý život, až do posledního roku, kdy byl nucen emigrovat do Anglie.

Freud pocházel z typicky židovské rodiny. Jeho otec Jakub narozený v prosinci 1815 byl obchodníkem s textilem. Prodával zbytky látek, které ve velkém nakupoval v jiném městě a uskladňoval je v přízemí domu, kde rodina obývala jednu místnost v poschodí. Za svůj život uzavřel dvě manželství. Poprvé se oženil již v 16 letech, aby se vyhnul vojenské službě. Ve svých čtyřiceti letech ovdověl se svými dvěma syny a za svou druhou manželku 29. července 1855 pojal vášnivou a krásnou devatenáctiletou židovskou dívku Amálii, která pocházela z Ruska. Jako dítě se přestěhovala do Vídně, kde zažila revoluci roku 1848. Prvním plodem jejich lásky byl milovaný „Sigi“ a postupně se narodil Julius a další čtyři sestry. Zatímco otec Jákob zemřel v roce 1896, matka se dožila požehnaného věku. V pamětech jednoho z jejích vnuků, Martina Freuda, byla vykreslována jako osoba, se kterou „se nedalo žít“. Byla to vitální a příšerně netrpělivá stařena, kterou nikdy neopouštěla štiplavá ironie. Zatímco Sigmund ji celý svůj život vykresloval jako milující osobu, její dcery a vnoučata o stejné osobě hovoří jako o tornádu.

Rodný domek v Zámečnické ulici č.117 stojí v Příboře dodnes. Na jeho průčelí bylo jméno majitele domku, zámečník J.Zajíc. Na domě byla umístěná pamětní deska, která byla slavnostně odhalena v říjnu 1931, připomínající, že se zde narodil Sigmund Freud, lékař světového významu. Dům prošel celkovou rekonstrukcí a byl slavnostně otevřen r.2006 na počest 150.výročí narození tohoto slavného rodáka. Nedaleko rodného domu je umístěna busta nejcitovanějšího autora psychologických a psychiatrických knih dvacátého století. Rodinné prostředí sehrálo v Sigmundově duševním vývoji velikou roli. Odchod do Vídně byl způsoben finanční krizí, protože otec jako obchodník nebyl zvláště úspěšný. V jeho vzpomínkách z Čech se zachovala nejvíce chůva, která ho vychovávala. Brala ho do kostela na bohoslužby, hovořila s ním česky. Zdá se, že ji velmi miloval, neboť ji dával všechny krejcary, které dostal. Když mu bylo půltřetího roku, byla chůva prý propuštěna pro krádež. V příborském období se vytvořily také základy Freudova neobyčejně živého vztahu k přírodě a estetickým vlastnostem krajiny. Příbor nazýval svou původní vlastí a jakási snad trochu sentimentální touha po této krajině v něm zůstala po celý život. Je známo, že přestože prožil ve Vídni celý život, nikdy se s Vídní zcela nesblížil. Opuštění Příbora před strachem z bídy bylo pro tříleté dítě vlastně ztrátou původního domova. Ve Vratislavi uviděl poprvé plynové osvětlení, které se tehdy začínalo zavádět, což v něm vzbudilo představy o katolickém pekle, kde duše hříšníků hoří v plamenech. Vznikl v něm odpor k železnici, který nepřekonal po celý život a který se projevoval cestovní horečkou. Vrátil se do Příboru až šestnáctiletý na krátkou dobu, kdy se zamiloval do dcery továrníka, u kterého bydlel. Často obviňoval otce za to, že byl nucen s rodinou opustit Příbor.

Ve Vídni navštěvoval obecnou a střední školu a studoval s vynikajícím prospěchem. Již na gymnáziu ve Sperlgasse, ve druhém vídeňském obvodě, se projevil jako mimořádně nadaný žák. Na střední škole byl šest let z osmi prvním žákem ve třídě a profesoři jej téměř nezkoušeli. Vynikal schopností v krátké době absorbovat velké množství látky z četby a vnějšího pozorování. To mu umožňovala jeho dokonalá, fotografická paměť, která ho neopustila po celý život. Když na vídeňské univerzitě držel přednášky k úvodu do psychoanalýzy, přednášel je téměř zpaměti a následující neděli, několik dní po přednášce, přednesené přednášky přepsal téměř do slova a do písmene bez významnějších odchylek. Jeho intelekt byl orientován spíše humanisticky než matematicky. Miloval knihy, cizí řeči, literaturu a přírodovědu. Malý smysl pro matematiku se u něho vyvažoval obdivem k matematické dedukci. V sedmnácti letech ukončil střední školu a jako mnoho jiných nadaných studentů – spíše věděl a tušil, co dělat nechce, něž aby měl před sebou přesně nalinkovaný plán budoucí kariéry. Na mladého gymnazistu hluboce zapůsobil J.W.Goethe se svým dílem Utrpení mladého Werthera, které mladý Freud přečetl několikrát, a básní O přírodě. A bylo nevědomě rozhodnuto. Pro vídeňského žida bylo však studium "čisté" vědy vyloučeno. Tehdy byly židům otevřeny pouze tyto možnosti: obchod, práva a medicína. Rozhodl se pro medicínu a v říjnu 1873 se zapsal na lékařskou fakultu vídeňské univerzity, na níž také v březnu 1881 promoval jako doktor veškerého lékařství. I když ke studiu stačilo pět let, Sigmund si univerzitní pobyt prodloužil o tři roky. Zdůvodnil to: raději dal přednost delšímu vzdělání než rychlému nástupu do praxe.


Roku 1876 nastoupil jako asistent do tehdy vlivné fyziologické laboratoře, kterou vedl profesor Ernst Brücke, a věnoval se studiu nervové histologie až do roku 1882. Zde zkoumal histologii nervových buněk a za pět let shromáždil důležité poznatky, které shrnul v řadě statí. Freudovou první publikovanou prací byla práce o tzv. Reisnerových buňkách v míše, kde Freud podobně jako soudobý ruský badatel Kučin dokazoval, že nervové buňky nižších a vyšších zvířat mají jednotný původ, což posilovalo předpoklady evoluční teorie.

Zájem doby o fyziologii byl těsně spjat s evoluční orientací. Vědci se snažili vyplnit mezery v poznání fylogenetického vývoje od jednobuněčných organismů k vyšším živočichům, včetně člověka. Zvláštní důraz kladli na fyzikální energie, příčiny a následky a zcela vylučovali nehmotné, antropomorfní plány a božské účely. Darwin byl pro toto hnutí hvězdou. Freud, co by mladý vědec, se tohoto hnutí zúčastnil a stal se na nějakou dobu materialistou.

Po studiích čekala Freuda vojenská služba, kterou strávil ve vojenských nemocnicích. Vedle rutinní, každodenní lékařské praxe se nadále vzdělával. Za dlouhých zimních večerů dokonce překládal do němčiny filozofické úvahy J.S.Milla.

V roce 1881 konečně dosáhl doktorátu, jeho život se tím však prozatím nezměnil, neboť nespěchal se zahájením lékařské praxe a pracoval dále ve vědecké činnosti na Fyziologickém ústavě. Teoretická práce neskýtala v tehdejší době existenční zabezpečení. Sám byl v podstatě závislý na podporách , které dostával od otce. Přestože ho k lékařství nepřitahovala žádná zvláštní potřeba, rozhodl se především z existenčních důvodů pro povolání lékaře. Po zasnoubení s Martou Bernaysovou v červenci roku 1882 se rozhodl nastoupit tříletou praxi ve vídeňské všeobecné nemocnici. Zde přešel z oddělení interních chorob na psychiatrickou kliniku prof.Theodora Meynerta, který byl světovou kapacitou, zejména v anatomii mozku.Tam nasbíral psychiatrickou praxi léčením pacientů, ať už trpěli vnitřními či duševními chorobami. K chirurgii neprojevoval Freud náklonnost, jednak že měl odpor k tomu, zabývat se tělesným utrpením lidí a pro menší obratnost při zacházení s chirurgickými nástroji. Freud si vážil Meynerta jako největšího anatoma mozku té doby, ale o psychiatrii si neutvořil zvlášť uspokojující představu. Psychiatrie opravdu v té době byla disciplína převážně deskriptivní, popisující a klasifikující psychické poruchy s nedosti rozvinutou a často málo účinnou terapií. Skutečné vědomosti o povaze psychických poruch byly nepatrné. Největší význam měla praxe na neurologickém oddělení v roce 1884, kde Freud zastával místo primáře, odpovídal za více než 100 pacientů a bylo mu podřízeno 10 sester, 2 sekundáři a 1 asistent. Poznal z vlastní zkušenosti obtíže řízení. Sám říkával: „ Vládnutí je těžké“.

O rok později se chtěl alespoň částečně vrátit k vědecké práci a byl přijat do laboratoře, kde se zabýval zkoumáním ontogenetického vývoje mozku, zvláště prodloužené míchy,od dětství až po dospělost. Díky publikovaným článkům si získal pověst významného neurologa. Uveřejnil a přeložil mnohé studie jako např. „O látce koka“.

Roku 1884 Freud jako první studoval účinky alkaloidu kokainu systematicky, neboť tehdejší vědomosti o klinických účincích této látky byly nepatrné. Kokain, jak je známo, působí na činnost nervové soustavy a odstraňuje některé, zejména depresivní syndromy. Své pokusy však Freud přerušil, aby mohl odjet na dovolenou ke své snoubence. Zatím jeho kolega Koller pokračoval v pokusech a dovedl je do konce, čímž se stal proslulým. Kokain začal být používán např. k lokální anestezii. Byla to pro něho, resp. pro jeho ctižádost, těžká rána. Kromě toho objev účinku kokainu vyvolal u Freuda nekritické přecenění významu této látky, takže ordinoval kokain při nejrůznějších obtížích a v několika případech způsobil jisté nepříznivé komplikace. Věc se dostala do tisku a Freud byl ostře obviňován. K domněnce, že objevil „zázračný prostředek“, snad přispěla také okolnost, že zkoušel lék nejprve sám na sobě; trpěl v té době občasnými depresemi, únavou a apatií a kokain se stal prostředkem, jak se z těchto stavů na čas dostat. Freudovi však náleží zásluha, že jako první zjistil anestetické účinky kokainu.

Roku 1885 byl jmenován soukromým docentem pro obor neuropatologie, což znamenalo, že mohl bezplatně přednášet na univerzitě. Jako „Privat-dozent“ ovšem získal stipendium, jako jediný z více žadatelů, na studijní cestu do Paříže. Pobyt v Paříži zapůsobil na Freuda velmi silně a měl bezesporu stěžejní vliv na formování jeho budoucí psychoanalytické identity. Nejen studijní cesta, ale také následující svatba s dlouholetou snoubenkou Martou Bernaysovou (1861-1951). Ta byla rozhodujícím životním mezníkem, protože do života mladého lékaře přinesla klid.

 

 

Zdroj: Sigmund Freud - Dobyvatel nevědomí, Michal Černošek


Motel Zafír Příbor Motel ZAFÍR Příbor

Ostravská 77 742 58 Příbor   Tel: ...

St.Florian Penzion St.Florian

Nabízíme ubytování v příjemném prostředí poblíž centra města ...

Restaurace U ČÁPA PŘÍBOR 12 Restaurace U Čápa

IČ: 25857631 SKARAB s.r.o. 9. května 1162 bývalý ...

Bowling a restaurace U Zlaté hvězdy Restaurace Pizzerie Bowling U Zlaté hvězdy - NOSTRABONA s.r.o.

IČO: 03947823 NOSTRABONA s.r.o. Místecká 287 742 58 ...

CHATA Vlčková - Prodej rekreačního objektu 2+kk

astavěná plocha chaty je 30 m2 zahrada 314 m2 trvalý travní ...

CELKOVÝ POHLED PRONÁJEM lukratívních prostor v rekonstruovaném domě v Příboře 100m od náměstí

Reprezentační prostory  se skládají ze dvou menších ...

 • 8. dětský maškarní bál
  17.03.2018
  8. dětský maškarní bál

  Menší děti vyžadující dohled - jen v doprovodu rodičů nebo dospělých rodinných příslušníků. ...

 • ROCK and ROLLový večer
  17.03.2018
  ROCK and ROLLový večer

  Hrát a zpívat bude jeden z nejlepších evropských imitátorů Elvise Presleyho Vláďa Lichnovský se ...

 • EXHIBITION – SVĚTOVÉ UMĚNÍ NA PLÁTNECH KIN Bosch: Zahrada pozemských rozkoší
  18.03.2018
  EXHIBITION – SVĚTOVÉ UMĚNÍ NA PLÁTNECH KIN Bosch: Zahrada ...

  Právě datum smrti je totiž jediná informace, kterou můžeme o autorovi jednoho z nejznámějších ...

 • MINYA KONKA
  23.03.2018
  MINYA KONKA

  Promítání filmu o výstupu prvních Čechů, rodilých kopřivničanů, na 7.556 m vysokou Himalájskou ...

 • Velikonoční jarmark
  24.03.2018
  Velikonoční jarmark

  Jarmarky mají v Příboře již dlouholetou tradici. Od 8:00 do 12:00 hodin budete mít příležitost ...

 • NEDĚLNÍ POHÁDKA V KINOSÁLE - Divadlo eMILLIon | Zlatovláska
  25.03.2018
  NEDĚLNÍ POHÁDKA V KINOSÁLE - Divadlo eMILLIon | Zlatovláska

  Klasická loutková pohádka podle předlohy Karla Jaromíra Erbena. Spolu s loutkami mohou diváci ...

 • Bible celonárodní čtení
  27.03.2018
  Bible celonárodní čtení

  Přečtěte si i vy svůj kousek Bible o Velikonocích. knihovna 1. patro www.bjbpribor.cz

 • Doprovodný kulturní program v rámci Velikonočního jarmarku (Masarykovo náměstí)
  28.03.2018
  Doprovodný kulturní program v rámci Velikonočního jarmarku ...

  15:00 – 15:30 Pěvecký sbor z Tyršky 15:30 – 16:00 Bubeníci z Tyršky 16:00 – 17:00 ...

 • Jazz klub & Luboš Soukup Quartet feat. David Dorůžka (DK, CZ, SK) (klub Galerka)
  29.03.2018
  Jazz klub & Luboš Soukup Quartet feat. David Dorůžka (DK, CZ, SK) ...

  Mezinárodní kvartet Luboše Soukupa, který působí na evropské jazzové scéně od roku 2010, patří ...

 • Kopřivnický PLESK 2018
  31.03.2018
  Kopřivnický PLESK 2018

  ♫ Ajdontker – ♫ Dj Lucky boy – ♫ Ptakustik – ♫ Světlo Moderátor večera Honza Waclav Václavik. ...

Translate this page
english deutsch русский français po polski
Počasí

podejte si soukromý bezplatný inzerát nebo vložte svou komerční a firemní inzerci

TOPlist

Kontakt

facebook icoSprávce stránek pribor.cz

 

info@pribor.cz
www.pribor.cz

tel.: +420 732 424 001

 

více »

TOPlist