Základní informace o Mysliveckého spolku v Příboře

 

Myslivecké sdružení Příbor

O nás

Myslivecké sdružení PříborMyslivecký spolek Příbor I. vykonává právo myslivosti na celkem 1025,5163 ha honebních pozemků. Nejvíce jsou zastoupeny zemědělské pozemky s výměrou 823,5196 ha, dále pak lesní pozemky (162,4010 ha), vodní plochy (15,6347) a ostatní plochy (23,9610).
MS Příbor I. má momentálně 24 členů. Průměrný věk členské základny v roce 2013 byl 48 let. Hlavní zvěří v našich podmínkách je zvěř srnčí a drobná (zajíc, bažant) pro kterou jsou stanoveny minimální a normované stavy.
Cílem mysliveckého hospodaření MS Příbor I. je vytváření optimálních životních podmínek pro zvěř a udržování stavů zvěře na takové úrovni, která zajišťuje minimalizaci škod na lesních a polních kulturách a zároveň vytváří předpoklady pro jejich přirozenou reprodukci.

V průběhu roku myslivecký spolek Příbor I. uspořádá minimálně jednu veřejnou společenskou akci, v měsíci červnu – měsíci myslivosti proběhne slavnostní členská schůze. Po honech na drobnou zvěř v měsících listopadu a prosinci se koná tradiční poslední leč na myslivecké chatě na Točně. Myslivecký spolek rovněž zorganizuje pro vlastníky pozemků a členy Honebního společenstva Příbor I. jedenkrát v roce společenský večer s pohoštěním.


VÝBOR MS PŘÍBOR I.

Předseda: Ing. Jiří Hyvnar
Místopředseda a kulturní referent: Petr Michálek
Myslivecký hospodář: Zdeněk Havrlant
Finanční hospodář: Ing. František Kochan
Jednatel: Pavel Šindler

Honební společenstvo Příbor I., honební starosta: Ing. Lumír Krejčí
Předseda revizní komise: Martin Putala
Správce webových stránek: Ing. Jiří Hyvnar, tel. 607 666 370, e-mail: Hyvnarj@seznam.cz

Správce myslivecké chaty: Karel Richter, tel. 775 433 392

 
Internetové stránky: mspribor.iplace.cz

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU PŘÍBOR 1 V ROCE 2020

V měsíci březnu, kdy se začínají v přírodě objevovat první mláďata zajíců, každoročně probíhá výroční členská schůze. Na této akci, na kterou bývají přizváni také hosté z řad dlouholetých kamarádů honců či kolegové ze sousedních mysliveckých spolků, bilancujeme uplynulý myslivecký rok. Také letos byla tzv. „výročka“ naplánována na konec měsíce března, ale z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 jsme byli nuceni tuto schůzi nakonec přesunou až na začátek měsíce června. V tomto mezidobí, kdy byly takřka přetrhány veškeré osobní kontakty a každý byl donucen chodit pouze do zaměstnání a po zbytek dne se zdržovat doma s rodinou, se nám díky součinnosti jednotlivých členů podařilo zajistit plynulý chod spolku a navíc si vzájemně prodiskutovat a odsouhlasit výstavbu nové voliéry pro bažantí zvěř. V měsíci červenci jsme byli každoročně zvyklí připravit pro veřejnost tzv. Letní večer v areálu chaty MS.

 

Letos jsme situaci vyhodnotili jako krajně nevhodnou díky probíhajícím omezením a byla vymyšlena náhradní alternativa, tzv. Myslivecký den. Tato akce byla na programu v polovině měsíce července a byla zaměřena na přípravu zvěřinových specialit, které si lidé formou obědu zakoupili a snědli na místě ve venkovním areálu u chaty MS, či v drtivé většině odnesli v nosičích s sebou domů. K jídlu byly připraveny zvěřinové speciality jako dančí svíčková, zvěřinový guláš nebo pečený divočák se zelím a knedlíkem. Celou tuto akci doprovázela přísná hygienická opatření a zároveň lehká nervozita, protože se jednalo o novinku a nikdo nevěděl, s jakým ohlasem se u veřejnosti v této nelehké době shledá. Nakonec však vyšlo vše nad očekávání, zájem od lidí byl značný a akce se shledala s velkým ohlasem.

Zjistili a ověřili jsme si, že jsme v rámci spolku schopni pružně zareagovat na nastalou situaci a platí i zde známé pořekadlo – když se chce, všechno jde. S koncem léta a příchodem podzimu nastává každoroční příprava krmiva na zimu, plánování honů na drobnou zvěř a činnosti spojené se zazimováním myslivecké chaty. Během roku se nám díky enormnímu nasazení prakticky všech členů spolku podařilo vybudovat novou voliéru pro bažantí zvěř a také zajistit opravu omítek včetně výmalby ve dvou místnostech na myslivecké chatě. Obě tyto záležitosti jsou spojeny s přidělenou veřejnou finanční podporou od města Příbora, čímž městu za tento příspěvek děkujeme. V posledních dnech, kdy se opět zvyšují počty lidí s onemocněním COVID-19, přibývá omezení, uvidíme co nás po zbytek letošního roku ještě čeká. Mnoho odborníků doporučuje zdravotní vycházky do přírody, což jakožto myslivci schvalujeme a souhlasíme, nicméně moc prosíme o procházky na místech k tomu určených, využívání chodníků či polních cest a braní zřetele na okolní volně žijící zvěř.

 

Ing. Jiří Hyvnar, předseda, Myslivecký spolek Příbor I

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU PŘÍBOR 1 V ROCE 2018

Ing. Jiří Hyvnar, předseda Mysliveckého spolku Příbor I

 

Hospodářský rok byl zahájen výroční členskou schůzí dne 23. 3. 2018, kde byl zvolen nový výbor a kontrolní komise Mysliveckého spolku Příbor I na nadcházející období. Na výroční členské schůzi byl zhodnocen předchozí myslivecký rok a zároveň představen a odsouhlasen provozní řád spolku, jehož součástí je také plán práce a akcí na rok 2018. První společnou akcí bylo jarní sčítání zvěře, kdy byly stavy zvěře vyhodnoceny jako stabilizované s ohledem na předchozí roky. Největší ztráty a škody na zvěři jsou evidovány v husté dopravní síti, která protkává honitbu MS Příbor I.


Dalším negativním faktorem ovlivňujícím početní stavy zvěře a její zdravotní stav jsou volně pobíhající psi. S příchodem hezkého počasí proběhla jako každoročně jarní brigáda v areálu myslivecké chaty na Točně. Náplní brigády byl úklid venkovních prostor po dlouhé zimě i úklid samotné myslivecké chaty. Byly pokáceny suché stromy, zameteny zpevněné plochy u chaty, včetně příjezdové cesty, a ořezány větve stromů, které by mohly bránit v pravidelném sečení trávníku. V tomto období byla rovněž po celé honitbě vyčištěna a vydezinfikována přikrmovací zařízení, kde probíhalo pravidelné přikrmování zvěře v zimním období. V následujících týdnech proběhly brigády určené k rekonstrukci verandy, kdy se pokračovalo v pracích započatých v předchozím roce. V letošním roce se nám díky veřejné finanční podpoře od města Příbora podařilo položit novou zámkovou dlažbu u posezení v rekonstruované verandě, včetně dlažby v zádveří, nainstalovat bezpečné schodiště do chaty i zabudovat nové vstupní dveře.


Z kulturních akcí v roce 2018, stejně jako v předešlých letech, postavili členové v areálu myslivecké chaty máj v měsíci květnu. Tato akce byla určena členům MS Příbor I a jejich rodinným příslušníkům, obohacena drobným občerstvením v rámci členské schůze. Další významnou a tradiční kulturní akci představoval letní večer, který se konal v sobotu 14. 7. 2018. Tato akce proběhla za příznivého počasí ke spokojenosti mnoha občanů Příbora a okolí. První den měsíce září proběhlo na myslivecké chatě setkání s vlastníky pozemků, na kterých Myslivecký spolek Příbor I vykonává právo myslivosti. Pro všechny vlastníky bylo připraveno občerstvení a posezení v příjemném prostředí. Současně s touto akcí proběhla v honitbě MS Příbor I kynologická akce, a sice zkoušky vloh jagdteriérů. Všechny akce byly hodnoceny úspěšně.


V průběhu roku se v honitbě MS Příbor I opravovala a budovala nová myslivecká zařízení, jako jsou zásypy, krmelce či posedy. V horkých letních měsících se instalovala napajedla pro zvěř, která byla pravidelně doplňována pitnou vodou. V současné době probíhá v honitbě MS Příbor I i v okolních honitbách sezona honů na drobnou zvěř. Stejně jako v předešlých letech jsou naplánovány dva hony, přičemž se při plánování vycházelo z aktuálního stavu honitby, kdy jsou v plném proudu práce na rekonstrukci silnice 1/48. Tyto práce mají negativní dopad na volně žijící zvěř a teprve následující roky ukážou, jak se zvěř s těmito změnami v krajině vyrovná a jaké budou její stavy.

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU PŘÍBOR 1 V ROCE 2017

Nutná opatření v honitbě a akce na údržbu zařízení byly započaty již v počátku roku při průběžném přikrmování zvěře a zjištěných závadách na mysliveckých zařízeních. Např. jarní brigáda na úklid a opravy v areálu myslivecké chaty proběhla již 4. března a pak 11.března 2017. Bylo provedeno pokácení suchých smrků a hrabání travnatých ploch. Konečná podoba plánu akcí a záměrů na opravy majetku byla schválena na výroční členské schůzi 31. března 2017. 
Další jarní brigáda na chatě proběhla 1. dubna 2017, v honitbě nastaly práce s čištěním zásypů a krmelců, doplňování slanisek a dezinfekce přikrmovacích zařízení. Jako každý rok organizuje myslivecký spolek především pro své členy stavění a kácení máje. Tentokrát stavění máje bylo spojeno s instalací nových lavic a stolů na posezení u chaty a pro špatné počasí proběhlo až dne 5. května 2017. Kácení máje se uskutečnilo 2. června se slavnostní členskou schůzí k měsíci myslivosti.


V červnu, měsíci myslivosti a ke Dni dětí poskytuje Myslivecký spolek Příbor 1 pravidelně svůj areál a prostory ke konání akce pro děti. Letošní Pohádkový les proběhl 8. června 2017. Jako významnou a již tradiční akcí Mysliveckého spolku Příbor 1 je letní večer pro veřejnost, který se konal 15. července  2017. Proběhl za dobrého počasí ke spokojenosti mnoha občanů Příbora a okolí. Letošní horké léto vyžadovalo zvýšenou péči o zvěř na vybraných úsecích, především v čištění a doplňování napajedel v honitbě, po zkušenostech se bude jejich počet zvyšovat. Na závěr léta byl pro vlastníky pozemků, na kterých provádí Myslivecký spolek právo myslivosti, společenské posezení s občerstvením, tentokrát byli všichni pozváni na 2. září 2017. Akce byla úspěšná. A to byla poslední akce s využitím stávající chaty. Provoz byl utlumen, chatu bylo nutno připravit na rekonstrukci verandy. Koncem září byl připraven plán prací, na říjnové schůzi projednán a schválen a 13. října bylo započato s demolicemi stávající verandy a se stavebními úpravami pro nové nadstřešení vstupu a venkovního posezení.


V revíru byly současně připraveny a podél vybraných komunikací nainstalovány pachové ohradníky, které by měly zlepšit situaci v početných srážkách se zvěří na komunikacích. V objektu myslivecké chaty byla nainstalovaná příslušná čidla pro elektronické zabezpečení chaty proti vstupu nepovolaných návštěvníků a taky by měla ochránit některé části proti požáru. Nyní probíhá sezona honů na drobnou zvěř. Myslivecký spolek Příbor 1 bude mít dva hony, na kterých se asi projeví negativní vlivy po zprovoznění nové komunikace od Lubiny na Šibeňák a především stavební činnosti kolem rekonstrukce  silnice I/48 od Libhoště po Hájov a směrem na Prchalov. Zmizela doprovodná zeleň u komunikací, do klidných území vjela technika, migrační trasy byly přerušeny a pastevní podmínky omezeny. Potřebný klid pro zvěř v zimním období  se ve velké části naší honitby vytratil. Tento rok ukáže, jaké budou dopady na stavy zvěře.