Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Přílohy
pdfPRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE [pdf, 141 kB]
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
pdfŽádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou [pdf, 121 kB]
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o přidělení bytu do nájmu

Přílohy
docŽádost o přidělení bytu do nájmu [doc, 49 kB]
Žádost o přidělení bytu do nájmu Příbor

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PŘIHLÁŠKA PŘÍBOR

Vítání občánků přihláška Příbor

Přílohy
pdfVítání občánků přihláška Příbor [pdf, 268 kB]
Vítání občánků přihláška Příbor

NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY OBCE A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ

Přílohy
docNÁVRH NA UDĚLENÍ CENY OBCE A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ [doc, 31 kB]
NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY OBCE A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ

INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2018

Přílohy
docxINFORMACE JUBILANTŮM V R. 2018 [docx, 18 kB]
INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2018
pdfINFORMACE JUBILANTŮM V R. 2018 [pdf, 76 kB]
INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2018

Plán zimní údržby 2015 - 2016 Město Příbor

 

Obsah:
1. Úvod
2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu
3. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele zajišťujícího zimní údržbu a uživatelů místních komunikací v zimním období
4. Základní povinnosti vedoucích pracovníků dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací a jeho provozních pracovníků
5. Spolupráce dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací s orgány policie
6. Kalamitní situace
7. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
8. Soupis místních komunikací a stanovení pořadí zimní údržby místních komunikací
9. Dopravně nebezpečná místa na místních komunikacích a chodnících, která se neudržují nebo jen v minimálním rozsahu
10. Časové lhůty pro zahájení zimní údržby místních komunikací při zásadní změně podmínek pro sjízdnost a schůdnost
11. Schvalovací doložka Města Příbor


1. ÚVOD

 

Úkolem zimní údržby místních komunikací (cesty i chodníky, dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím na jedné straně ke společenským potřebám, ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejících ze schváleného rozpočtu města a na straně druhé ze schváleného příspěvku dodavateli tj. Technickým službám města Příbora.
Obsahem plánu je proto specifikace možnosti vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti a činnosti dodavatele.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.
Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.


2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemích komunikacích (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) ve znění pozdějších předpisů.
Zimní údržbou místních komunikací
se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikací
je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).
Závady ve sjízdnosti
místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).
Schůdnost místních komunikací a průjezdových úseků silnic(státních), je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).
Závada ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).
Vlastníkem místních komunikací je Město Příbor (§ 26 odst. 7 zákona).
Dodavateli zimní údržby jsou Technické služby města Příbora.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby (viz. bod č. 10 dopravně nebezpečná místa na místních komunikacích a chodnících, která se neudržují nebo jen v minimálním rozsahu).
Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině místních komunikací.
Zimním obdobím
pro účely tohoto operačního plánu se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.
Inertní materiály
jsou posypové materiály používané pro zmírňování kluzkosti komunikací – ekologicky nezávadné – drcené kamenivo, písek.


3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZÚČASTNĚNÝCH STRAN


1) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací:
Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby.
Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.
2) Základní povinnosti dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací:
Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou MK.
V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti MK.
Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby místních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidencí.
Úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s policií ČR a MP.
3) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu a povaze komunikací.
Při chůzi po komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu dané komunikace (např. zamrzlé kaluže, vyvýšené dlažby aj.).
Při chůzi po chodnících používat k chůzi té části chodníku, která je odhrnutá a posypaná inertními materiály i za cenu přejití chodců na druhou stranu komunikace.
Při přecházení silnice použít k přechodu označený přechod pro chodce (v místech, kde jsou přechody).
Nepoužívat zkratky, které se neudržují.


4. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEHO PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ

 

1) Vedoucí pracovníci – ředitel a mistr
Řídí a kontrolují výkon zimní údržby na místních komunikacích.
Vedou a kontrolují předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě, to je zejména deník zimní údržby, přehled o vývoji počasí, o kontrolní činnosti aj.
Úzce spolupracují s orgány policie při zabezpečování zimní údržby.
Při vzniku kalamitní situace informují o této situaci městský úřad a žádají o vyhlášení kalamitní situace.
Potvrzují a kontrolují prvotní doklady vedené provozními pracovníky o provedených výkonech, spotřebě posypových materiálů aj.
Kontrolují výkony provedené dodavateli výkonů v rámci výpomoci při zimní údržbě.
Zúčastňují se vyšetřování dopravních nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti.
2) Provozní pracovníci
Dle pokynů vedoucích pracovníků ředitele a mistra plní úkoly spojené se zimní údržbou místních komunikací.
O své činnosti vedou předepsanou evidenci – výkony při zimní údržbě, čas a které úseky komunikací byly ošetřeny, bez souhlasu vedoucího pracovníka nesmí přerušit vykonávanou práci nebo opustit pracoviště.
Při posypu MK musí dodržovat nejnutnější dávky posypu a tím chránit životní prostředí.


5. SPOLUPRÁCE DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S ORGÁNY POLICIE ČR A MP, MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍBOR, PŘÍPADNĚ S ŘEDITELSTVÍM SILNIC A DÁLNIC ČR

 

Městský úřad, orgány policie (státní i městské) informují průběžně dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistili.
Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací je povinen k informacím městského úřadu a policie při řízení prací, při odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti přihlédnout.
V případě nehody na MK může příslušník policie přizvat zástupce dodavatele zajišťujícího zimní údržbu na MK.


6. KALAMITNÍ SITUACE

 

Kalamitní situace vyhlašuje starosta na základě podnětu dodavatele (TS Příbor) zimní údržby ve všech dostupných médiích (televize, městský rozhlas).
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se v této době provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí provádění zimní údržby (stanovené v části 8. Soupis místních komunikací a stanovení pořadí zimní údržby místních komunikací tohoto plánu).

 

7. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 

1) Odklízení sněhu mechanickými prostředky
Odklízení sněhu mechanickými prostředky, odhrnování nebo vývoz je z ekologického a ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby.
Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz zhutní a to bez ohledu na noční klid.
S odhrnováním sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla minimální výšky 5 cm, o čemž se rozhodne dle bodu 10 strana 11 – „ časové lhůty …“
S vývozem sněhu z ulic se započne při vyhlášení kalamitního stavu městem nebo na písemný pokyn starosty města s uvedením konkrétních lokalit a uvolněné výši finančních prostředků na jeho vývoz.
Pro ukládání sněhu jsou vymezena tři místa:
- za sběrnou surovin na ulici Na Kamenci
- za Fit Centrem na ulici Štramberské
- za garážemi Točna na ulici Bezručové
Vývoz se předpokládá ze zastávek dopravy, úzkých ulic a chodníků, případně náměstí a parkovišť proto, aby vozidla nestála na komunikacích a nebránila údržbě. S posypem místních komunikací a chodníků se započne až po skončení odstranění sněhu.
2) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertními nebo chemickými materiály
Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Účinek posypu je však malý a pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
V rámci zmírňování následků povětrnostních vlivů bude posyp inertními materiály popřípadě solí prováděn v celé délce MK pouze na dopravně důležitých a nebezpečných MK.
Na ostatních místních komunikacích bude posyp prováděn pouze na nebezpečných místech (křižovatky, stoupání, ostré směrové oblouky apod.).
Komunikace v rovinách nebudou sypány, ale pouze pluženy na co nejširší rozměr, pokud to dovolí zaparkovaná auta a povětrnostní vlivy a bariéry.
Na úsecích silnic (státních) zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR.
3) Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena, přitom pracovníci používají bezpečnostní reflexní oděv.
Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech a autobusových zastávkách.
Vzhledem k používání sněhových fréz (ruční i traktorové) musí i podniky strpět ukládání sněhu na plochy mezi chodníky souběžně s komunikací a panelové domy a na soukromé pozemky tak, aby nedošlo k poškození stromků a jiného majetku a nebyla způsobena jiná omezení. V případě poškození budou náklady hrazeny pojišťovnou prostřednictvím firmy provádějící odklizení (případně vlastníkem) v nepojištěných případech viz. § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.


8. SOUPIS MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A STANOVENÍ POŘADÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 

Údržba chodníků podél jednotlivých ulic prostřednictvím TS Příbor. Provádí se ručně a také s použitím sněhových fréz.
Nejdříve:
Pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště apod.) širšího významu s větší frekvencí chodců, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám, přechody pro chodce, chodník od nádraží ke školám aj.
Později:
Málo frekventované spojovací přístupové pěší komunikace, které slouží obyvatelům přilehlých nemovitostí nebo nemovitostí v nejbližším okolí, městský hřbitov. Spojovací chodník přes městský park a ostatní přechody a spojovací chodníky.
Neudržované komunikace
Viz. část 9. Dopravně nebezpečná místa na místních komunikacích a na chodnících, které se neudržují nebo udržují jen v minimálním rozsahu.
Málo frekventované pěší komunikace, chodníky, které lze nahradit jinou souběžnou trasou, rekreační stezky v parcích apod. Boční chodníky v parcích nejsou zahrnuty v pasportech MK a nebudou TS udržovány. Chůze po těchto chodnících je na vlastní nebezpečí.
Taktéž souběžné chodníky se špatným přístupem z jedné strany v krizových obdobích budou udržovány pouze po jedné straně silnice nebo MK.
Seznam ostatních chodníků, které udržuje dodavatel zimní údržby (TS město Příbor) jsou uvedeny v následujících seznamech podle ulic:
podél Ostravské
podél Jičínské
podél RA
Npor. Loma
Fučíkova
Místecká
K. Čapka
Most U nádraží
Lidická
Frenštátská
Sv. Čecha
Dukelská
Švermova
B. Buska
Štramberská)
podchod Masarykova
chodníky na sídlišti U Tatry (od ulice Místecká po cyklistickou stezku včetně)
propojení parkoviště za prodejnou „Z“ s centrem města
lávka pro pěší přes obchvat (po kolaudaci a předání do správy TS)
Pořadí důležitosti MK pro odstraňování sněhu a posyp
I. pořadí důležitosti – do 4 hodin:
přístupové komunikace ke zdravotnickému zařízení, trasy výjezdů požárních vozů, náměstí, k domovu důchodců, přístupy od nádraží a autobusů, Prchalov
II. pořadí důležitosti – do 12 hodin:
přístupové obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování provozoven a dopravu z průmyslových závodů, ke školkám, Hájov včetně zastávek
III. pořadí důležitosti – do 24 hodin:
přístupové a obslužné komunikace, které mají význam pro ostatní dopravu (dočištění autobusových zastávek, parkoviště z důvodu přesunu automobilů ze silnic, aby nebránily jejich technice při pracích)
IV. pořadí důležitosti do 48 hodin:
(v mapě značena zeleně) všechny ostatní komunikace, které mohou být v zimním období dočasně uzavřeny. Při stanovení pořadí musí být dán zřetel na průjezd vozů TDO.
I. pořadí důležitosti MK pro odstraňování sněhu a posyp:
Náměstí S. Freuda
9. května
Politických vězňů
Sv. Čecha
Freudova
Tyršova
Školní – plocha před školou Npor. Loma
Dukelská
Nábřeží RA
Masarykova
ČSA – od Jičínské po křižovatku s Frenštátskou
Prchalov
II. pořadí důležitosti MK pro odstraňování sněhu a posyp:
Palackého
Švermova
Komenského – od letadla do konce slepé ulice včetně parkoviště
Lomená
Pionýrů
Zd.Nejedlého
Okružní
Osvobození
Lesní – pouze od 9. května po křižovatku s ulicí Osvobození
Šafaříkova
Švédská
Npor. Loma
Fučíkova – včetně spojky Kpt. Jaroše.
28. října
Dr. Čejky
Štefánikova
Choráze
U Tatry
Nádražní
Jiráskova
U Brány
Krátká
Bílovecká
Hájov + autobusové zástávky + ke Kafkovi, Bittnerovi (silnice okr. Frýdek-Místek)
III. pořadí důležitosti MK pro odstraňování sněhu a posyp:
Stojanova – omezeně, z důvodu nebezpečnosti (ruční frézou)
Wolkerova
O. Helmy
Kpt. Jaroše
Lidická – od ulice Masarykové kolem garáží k ulici Jičínské
Lesní – od křižovatky z ulice Osvobození až po poslední RD směrem k lesu
Hřbitovní
Sadová
Na Nivách
Na Benátkách
Kamenná
Šmeralova
Větřkovská
Březinova
Erbenova
Nová
Etzlova
Sládkova
Ř. Volného
Juráňova – horní a spodní část mimo kopec
Myslbekova + Myslbekova odbočka
Zámečnická (parkoviště)
Mánesova
Sušilova
Smetanova + spojka na Stojanovou
Bezručova
Dvořákova – 2. část přes ulici Štramberskou
L. Janáčka
Alšova
Nerudova
Gagarinova
J. Rašky
Pod Haškovcem
Silnice k domu čp. 563 (na ulici Frenštátské, za mostem „U Včelínku“)
Vrchlického
Na Valše
Paseky (Závišické a Kopřivnické)
Štramberská od Michálků k zahrádkářům
IV. pořadí důležitosti MK pro odstraňování sněhu a posyp:
K. H. Máchy
J.Hory
Na Hrázi
Remešova
Říční
Křivá – jen frézou
Hluboká
Mlýnská
Žižkova – spojka
Juráňova – odbočka
Za kostelem sv. Valentina
Kašnice
Úzká
Na Kamenci
Víznarova
Mezi DPS a Českobratskou církví (bývalá Riegrova)
Kubínova
B. Němcové – od ulice Sadová až po hájovskou křižovatku
Farní
Garáže Točna
K Petrovickému dvoru
Panelová spojka ze zastávky ČD Skotnice na Prchalov – možno jen sněhovou frézou
Luční
Zahradní


9. DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÁ MÍSTA NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A CHODNÍCÍCH, KTERÉ SE NEUDRŽUJÍ NEBO JEN V MINIMÁLNÍM ROZSAHU

 

ulice Juráňova
se neudržuje celá, pouze shora od čísla popisného 619 kolem starého hřbitova k Ostravské a pak zespod kolem železniční trati k číslu popisnému 616
ulice Stojanova
omezeně ruční frézou a ručně pouze v šíři pro chodce
ulice Tržní a Pod Hradbami
omezeně ruční frézou a ručně pouze v šíři pro chodce
Neudržované silnice a chodníky
schody k Letce
silnice k zahrádkářským osadám
část silnice 9. května
silnice V kopci (maximálně frézou)
chodník z ulice „V kopci na ulici Žižkovu“ – kolem zdi zahrady za kostelem až na ulici Žižkovu
chodník (schody) z ulice Pod Hradbami ke kolejím
východ ze starého hřbitova po schodišti na ulici Křivá
chodník od ulice Jičínská k mostu přes jižní obchvat


10. ČASOVÉ LHŮTY PRO ZAHÁJENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PŘI ZÁSADNÍ ZMĚNĚ PODMÍNEK PRO SJÍZDNOST A SCHŮDNOST

 

Při spadu sněhu a jeho odstraňování z místních komunikací:
V pracovní době rozhodne o výjezdu vozidel ředitel TS nebo mistr TS, neprodleně po zjištění a vyhodnocení dané situace.
V době mimopracovní rozhodne pracovník, který slouží pohotovost po předchozí dohodě s ředitelem a mistrem TS.
Při posypu komunikací inertním posypovými materiály:
V pracovní době dodavatel zajišťující zimní údržbu – neprodleně po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost a schůdnost vytvořením kluzkosti.

V době mimopracovní - po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.
Sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích musí být obnovena v těchto časových lhůtách:
I. pořadí důležitosti - nejdéle do 4 hodin od ukončení sněžení
II. pořadí důležitosti – nejdéle do 12 hodin od ukončení sněžení
III. pořadí důležitosti – po zajištění sjízdnosti MK v I. a II. pořadí, nejdéle však do 24 hodin od ukončení sněžení
IV. pořadí důležitosti - do 48 hodin od ukončení sněžení


11. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍBOR

 

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Příbor byl projednán Radou města dne 21.10.2014 a schválen usnesením RM č. 105/24/1.
Vymezení úseků místních komunikací, které se neudržují a lhůty stanoví obec svým nařízením o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a zároveň odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací průjezdních úseků silnic a chodníků a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje odstraňování sněhu a náledí.

 

Ing. Zuzana Gřesíková
ředitel TS města Příbora
Příbor, dne 2.10.2014

Přílohy
pdfPlán zimní údržby 2015 - 2016 Město Příbor [pdf, 510 kB]
Plán zimní údržby 2015 - 2016 Město Příbor