Volba prezidenta České republiky 2018 - 2. kolo konečné výsledky

Konečné výsledky 2. kolo

 

 2. kolo prezidentských voleb Česká republika 100

Výsledek volby - celá Česká republika

 

-OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
1. kolo 14 866 14 866 100,00 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141 99,44
2. kolo 14 866 14 866 100,00 8 363 002 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77

 

Účast v % 66,60%

 
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 985 547 38,56 2 853 390 51,36
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 369 601 26,60 2 701 206 48,63

 

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

-OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
2. kolo 10 10 100,00 6 803 4 624 67,97 4 620 4 613 99,85
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 887 44,38 2 656 57,57
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 078 25,35 1 957 42,42

 

 

Volba prezidenta České republiky 2018 - průběžné výsledky

 

Výsledek volby 1. kolo

OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
14 866 14 866 100,00 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141 99,44

 

Podíl zpracovaných okrsků v %

100,00%

 

Účast v %

61,92%
 
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 221 689 4,30 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 472 643 9,18 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 526 694 10,23 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 63 348 1,23 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 29 228 0,56 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 24 442 0,47 X X
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 985 547 38,56 X X
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 454 949 8,83 X X
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 369 601 26,60 X X
+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát
 

Výsledky hlasování za územní celky 1. kolo

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
10 10 100,00 6 845 4 273 62,43 4 268 4 251 99,60
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 168 3,95 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 280 6,58 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 417 9,80 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 35 0,82 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 17 0,39 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 23 0,54 X X
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 887 44,38 X X
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 346 8,13 X X
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 078 25,35 X X

 

Zdroj. Český statistický úřad a www.idnes.cz

Volba prezidenta České republiky 12. a 13. ledna 2018

Volba prezidenta České republiky 12. a 13. ledna 2018

Dne 28. srpna 2017 bylo ve Sbírce zákonů pod č.  275/2017 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky na dny 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018).

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2018 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o volbách do Parlamentu"), zapsání voliče do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, (dále jen "zastupitelský úřad"), příslušným podle místa jeho pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zastupitelské úřady zvláštní seznam voličů trvalého charakteru (obdobný jako stálý seznam voličů vedený obecními úřady na území České republiky) pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. prosince 2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě prezidenta České republiky ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době volby prezidenta České republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky může volič již ode dne vyhlášení volby požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s "identifikátorem MPSV", který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je - v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič v budoucnu chtěl opět volit v jakýchkoli volbách na území České republiky, např. ve volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim 2018, bude nutné, aby požádal zastupitelský úřad o své vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení volič odevzdá přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky může volič již ode dne vyhlášení volby požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbě prezidenta České republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Musí se však jednat o velvyslanectví nebo generální konzulát.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky (2018)

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území České republiky probíhá na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem.

Volba prezidenta České republiky mimo území České republiky se koná ve dvou dnech, kterými jsou

čtvrtek 11. ledna 2018 a pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 13. ledna 2018, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 13. ledna 2018, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech v zahraničí.

Volební místnost

Ve volební místnosti jsou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem "VZOR", dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením volby; při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí nebo v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky (blíže viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018).

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky, tj. ve dnech 26. a 27. ledna 2018 a v těch místech v zahraničí, kde nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, již ve dnech 25. a 26. ledna 2018.

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem, anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve volební místnosti.

 

Voličský průkaz - žádost

tel. 556 455 446, mobil - 730 815 426

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října.

Volby do poslanecké sněmovny se konají každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. Kandidovat může ten, kdo je starší 21 let. 

Volby vyhlašuje prezident republiky (zákon stanoví, že tak učiní nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb). Podrobněji pak volby do poslanecké sněmovny upravuje zákon o volbách do Parlamentu ČR (247/1995 Sb.). Podle něj se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin, zákon pamatuje i na časovou úpravu voleb v zahraničí (na zastupitelským úřadech České republiky v zahraničí).

Hlasovat smí každý, kdo dosáhl alespoň druhý den voleb věku 18 let, kromě těch, kterým byla omezena osobní svoboda nebo jim byla v tomto směru omezena svéprávnost. Pokud volič zažádá obecní nebo zastupitelský úřad o volební průkaz, může volit kdekoliv v ČR i na zastupitelském úřadě v zahraničí.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

 

 

 

ODS

 

1. Zbyněk Stanjura, poslanec
2. Marie Manoušková, lékařka
3. Martin Sliwka, jednatel
4. Jakub Janda, reprezentant ve skocích na lyžích
5. Bohuslav Hamrozi, podnikatel
6. Martina Nováková, ředitelka neziskové organizace
7. Patrik Schramm, starosta Budišova nad Budišovkou
8. Petr Thaisz, podnikatel
9. Jana Císařová, specialistka marketingu
10. Petr Juras, ředitel školy
11. Vavřinec Pečinka, podnikatel
12. Radana Zapletalová, galeristka
13. Michal Sněhota, ředitel neziskové organizace
14. Werner Bernatík, vysokoškolský pedagog
15. Miroslav Kopečný, starosta Kopřivnice
16. Ivo Brauner, podnikatel
17. Milan Kolder, projektový manažer
18. Pavel Mlýnek, obchodní manažer
19. Jan Pánik, marketingový manažer
20. Ladislav Jodlovski, IT analytik
21. Petr Czudek, trenér basketbalového klubu Opava
22. Veronika Žáková, vedoucí sociálních služeb
23. Miroslav Konvičný, manažer
24. Lubomír Adamiš, podnikatel
25. Karel Bednařík, elektrikář
26. Radek Šnita, ředitel společnosti
27. Iris Heclová, provozní ekonomickánáměstkyně
28. Jan Stanjura, daňový poradce
29. Igor Trávníček, starosta městského obvodu Ostrava - Hrabová
30. Eva Pastušková, prezidentka občanského sdružení Kiwanis
31. Jan Vavříček, IT specialista
32. Vlastimil Dostál, podnikatel
33. Vladimír Návrat, projektant
34. Tomáš Barták, IT konzultant
35. Yvona Dluhošová, ředitelka mateřské školy
36. Eva Dufková, auditorka
37. Radim Rudzinski, vydavatel
38. Zdeněk Marek, manažer
39. Václav Dobrozemský, právník
40. Roman Hamrus, ředitel ZŠ a MŠ Majakovského

 

Řád národa - Vlastenecká unie

 

1. Barbora Řezáčová, 26 let, kynoložka
2. Rostislav Witala, 53 let, stavbyvedoucí
3. Martin Pisch, 48 let, směnový mistr
4. Renata Lachká, 42 let, inspektorka kvality
5. Jan Sochatzi, 67 let, důchodce
6. Radomír Hrbáč, 59 let, důchodce
7. Martin Kubíček
8. Marcela Podzámská
9. Martin Kudláček
10. René Pfleger
11. Roman Larisch
12. Jiří Jiříkovský
13. Jiří Trombík
14. Eva Veselá
15. Petr Ľachký
16. Pavel Kalvoda
17. Radim Kurka
18. Gabriela Vidová
19. Stanislav Šindelář
20. Alexandr Pyšík
21. Roman Stopka
22. Gabriela Dzvoníková
23. Petr Blatecký
24. Marie Kubíčková
25. Alena Zhánělová
26. Lucie Hrubá
27. František Randýsek
28. Jana Vránová
29. Karel Tůma
30. Aleš Galuszka
31. Nikola Pěsňová
32. Štěpán Plank
33. Veronika Hamrusová
34. Stanislav Šnedorf
35. Sylvie Švajdová
36. Naděžda Morávková

 

Cesta odpovědné společnosti

 

1. Aleš Bystrianský, 37 let, památkové inspekce
2. Marcela Dröhslerová, 54 let,dozorčí
3. Anna Nováková, 64 let, důchodce

 

ČSSD

 

1. Lubomír Zaorálek, 61 let, ministr zahraničních věcí 
2. Tomáš Hanzel, 41 let, primátor Karviné
3. Jiří Vzientek, 39 let, zastupitel Moravskoslezského kraje
4. Dana Váhalová, 51 let, poslankyně
5. Milan Čichoň, 42 let, advokát
6. Ladislav Velebný, 60 let, poslanec
7. Jana Feberová, 53 let, primátorka Havířova
8. Kateřina Chybidziurová, 41 let, krajská zastupitelka
9. Jiří Juchelka, 39 let, archeolog
10. Robert Halamíček, 38 let, vedoucí výroby
11. Jaroslav Kala, 59 let, vedoucí střediska správy silnic
12. Tomáš Kuča, 47 let, starosta Orlové
13. Pavel Machala, 31 let, náměstek primátora Frýdku-Místku
14. Blanka Faluši, 51 let, místostarostka Nového Jičína
15. Ludmila Juráňová, 62 let, starostka Raduně
16. Eva Nedomlelová, 61 let, ředitelka střední školy
17. Lenka Schreiberová, 30 let, vědecko-výzkumný pracovník
18. Igor Bruzl, 41 let, místostarosta Bohumína
19. Pavel Kawulok, 37 let, právník
20. Bohuslav Majer, 62 let, starosta Příbora
21. Libor Moravec, 50 let, technik
22. Vladimír Jedlička, 61 let, místostarosta Bruntálu
23. Monika Matulová, 35 let, marketingová manažerka
24. Jana Formandlová, 54 let, zdravotně sociální pracovnice
25. Miroslava Nováková, 48 let, státní zaměstnankyně
26. Miroslav Vlček, 63 let, důchodce
27. Jitka Měchová, 72 let, starostka Podvihova
28. Miroslav Petreček, 48 let, ředitel kontaktního pracoviště úřadu práce
29. Pavel Blecharz, 58 let, vysokoškolský pedagog
30. Alena Zedníková, 53 let, náměstkyně primátora Havířova
31. Lukáš Gola, 39 let, vedoucí IT
32. Věra Válková, 60 let, místostarostka Ostravy-Jih
33. Martina Polochová, 39 let, vedoucí oddělení EBU RBP
34. Petr Gawlas, 55 let, technik
35. Ladislav Olšar, 57 let, technik
36. Eva Tořová, 55 let, starostka Starých Hamrů
37. Vojtch Žižka, 26 let, konstruktér
38. Jan Zezulák, 49 let, ekonom
39. Petr Přeček, 49 let, důlní technik
40. Žaneta Poloková, 45 let, referent
41. Nikola Pohánělová, 39 let, manažerka místní akční skupiny

 

Radostné Česko

 

1. Boleslav Buzek, 47 let, ředitel 
2. Richard Bohačík, 31 let, školitel 
3. Jan Skapa, 37 let, vysokoškolský pedagog
4. Petr Kijonka, 43 let, jednatel 
5. Ivan Vašek, 38 let, specialista v oblasti filmové tvorby 
6. Lumír Štěpán, 27 let, OSVČ 
7. Jaroslav Palička, 25 let, konstruktér 
8. Miroslav Chýlek, 25 let, trenér bojových sportů 
9. Magdaléna Králíková, 21 let, grafik 
10. Kristýna Paseková, 26 let, trenérka tance u tyče

 

Starostové a nezávislí (STAN)

 

1. Ludmila Bubeníková, 62 let, starostka Velké Polomi, předsedkyně krajského výboru STAN
2. Jan Lipner, 52 let, starosta, člen rady Svazu města obcí ČR
3. Helena Pešatová, 58 let, starostka
4. Roman Macháček, 44 let, předseda Sdruženínájemníků BYTYOKD.CZ
5. Monika Czepczorová, 42 let, starostka
6. Bronislav Sedláček, 53 let, lékař
7. Pavel Buzek, 51 let, starosta, učitel matematiky a fyziky
8. Antonín Janýška, 63 let, ředitel Marianum, p. o.
9. Alena Krušinová, 58 let, zastupitelka města Krnov
10. Petr Jančík, 57 let, vysokoškolský pedagog
11. Jana Zechová, 53 let, starostka, ekonomka
12. Roman Štípal, 63 let, kardiolog
13. Renáta Witoszová, 50 let, fyzioterapeutka
14. Ivo Kaleta, 54 let, místostarosta města Třinec
15. Helena Wieluchová, 59 let, starostka obvodu Ostrava-Svinov
16. Martin Dostál, 41 let, tajemník Sdružení pro výstavbu I/11 a I/57
17. Halina Kiedrońová, 56 let, vedoucí radiologická asistentka
18. Milan Němec, 36 let, radní města Opava, podnikatel
19. Hana Bližňáková, 48 let, starostka, pedagožka
20. Roman Šigut, 40 let, státní zaměstnanec drážní inspekce
21. Milada Hejmanová, 73 let, zastupitelka města Třince
22. Jinřich Feber, 60 let, starosta, předseda fotbalového klubu
23. Regína Vřeská, 50 let, starostka, ekonomka
24. Martin Víteček, 37 let, náměstek primátora města Opava
25. Naděžda Kubálová, 59 let, ředitelka domova pro seniory, zastupitelka 
26. Miroslav Přádka, 47 let, lékař, zastupitel města Frýdku-Místku
27. Petr Letocha, 33 let, podnikatel v marketingu
28. Stanislav Pešát, 58 let, podnikatel, ředitel fitcentra v Opavě
29. Miroslav Novotný, 51 let, starosta
30. Miroslava Šromková, 59 let, zastupitelka města Orlová
31. Richard Dudek, 41 let, zastupitel Ostrava Radvanice a Bartovice
32. Svatopluk Běrský, 37 let, místostarosta obce Janovice
33. Vítězslav Dostál, 57 let, cestovatel, farmář
34. David Cmiel, 43 let, starosta, předseda výboru MAS Jablunkovsko
35. Petr Rys, 44 let, starosta, soukromý podnikatel
36. Dalibor Mouka, 51 let, místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

KSČM

 

1. Leo Luzar, 52 let, poslanec
2. Daniel Pawlas, 41 let, OSVČ 
3. Ivan Žárský, 42 let, učitel 
4. Ladislav Sekanina, 65 let, OSVČ
5. Alena Grosová, 52 let, učitelka 
6. Eva Dostálová Mohylová, 33 let, učitelka
7. Milada Halíková, 67 let, poslankyně
8. René Číp, 42 let, ekonom 
9. Petr Havránek, 39 let, manažer 
10. Jiří Blahuta, 52 let, starosta obce Raškovice
11. Jana Pohludková, 56 let, starostka obce Horní Blovice 
12. Josef Babka, 60 let, vedoucí právního odboru 
13. Janetta Gazdová, 48 let, OSVČ 
14. Kateřina Křenková, 55 let, starostka obce Bartošovice 
15. Martin Špalek, 45 let, místostarosta Města Albrechtice
16. Svatomír Recman, 64 let, systémový inženýr, politolog
17. Jaromíra Valder Jakubcová, 33 let, asistentka u postižených dětí 
18. Tomáš Michna, 26 let, vedoucí obchodního oddělení 
19. Silvie Olšovská, 23 let, studující 
20. Miroslav Hajdušík, 33 let, náměstek primátora Karviné
21. Jan Zámarský, 42 let, mistr strojírenské výroby
22. Tomáš Stuchlik, 23 let, student VŠ 
23. Nikola Žišková, 24 let, student VŠ 
24. Jan Kotala, 36 let, asistent poslance
25. Vlastimil Kupka, 59 let, předseda okresního výboru KSČM 
26. Marian Kachel, 41 let, manažer 
27. David Kolář, 47 let, důlní technik 
28. Milada Sluková, 53 let, účetní
29. Ivan Patík, 56 let, konstruktér
30. Monika Havlíčková, 49 let, ředitelka příspěvkové organizace 
40. Miroslav Bolec, 39 let, kovozemědělec
41. Pavel Bačgoň, 63 let, předseda okresního výboru KSČM 
42. Radim Hyvnar, 40 let, systémový inženýr
43. Jaroslav Čech, 60 let, provozní elektrikář
44. Martin Přasličák, 37 let, strojní technolog 
45. Rudolf Sacký, 37 let, řidič

 

Strana zelených

 

1. Ivan Bartoš, 60 let, krajinný ekolog 
2. Hana Pietrová, 28 let, pracovnice s mládeží, knihovna Třinec 
3. Ondřej Syrovátka, 38 let, místostarosta města Nový Jičín
4. Michael Cestr, 28 let, projektový manažer, skautský vedoucí 
5. Eva Tenzin, 32 let, lektorka na Ostravské univerzitě 
6. Josef Hanibal, 41 let, učitel na základní škole 
7. Dalibor Halátek, 37 let, náměstek primátora 
8. Zuzana Pučoková, 33 let, technoložka v potravinářství 
9. Tomáš Drobík, 37 let, vysokoškolský pedagog 
10. René Šmotek, 45 let, herec 
11. Petra Černocká, 27 let, účetní, odbornice v oblasti zdravé výživy 
12. Zdeněk Frélich, 36 let, poradce pro životní prostředí 
13. Lukáš Výtisk, 31 let, architekt 
14. Hana Durdová, 40 let, lékařka 
15. Roman Anderle, 27 let, člen rady města Krnova 
16. Jiří Tvarůžek, 60 let, jednatel – ředitel firmy 
17. Nela Parmová, 37 let, referentka pro vnější vztahy FF OU 
18. Martin Tomášek, 48 let, vysokoškolský učitel 
19. Robin Ujfaluši, 38 let, manažer v neziskové sféře
20. Kristýna Karin Olíková, 27 let, referentka veřejné správy 
21. Richard Pešat, 41 let, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 
22. Petr Cestr, 64 let, dlouholetý ředitel knihovny 
23. Olga Pavlíčková, 43 let, majitelka jazykové školy 
24. Milan Gabzdyl, 38 let, projektant 
25. Šimon Ambruzs, 30 let, soustružník 
26. Pavla Brady, 45 let, soudní znalkyně, zastupitelka města 
27. Petr Ondruška, 55 let, krajinářský architekt, projektant 
28. Łukasz Nytra, 31 let, zoolog 
29. Hana Hůlová, 55 let, referentka veřejné správy 
30. Radim Kačmarský, 40 let, OSVČ 
31. Roman Polách, 30 let, literární historik 
32. Gabriela Kabotová, 26 let, odborná referentka
33. Vladan Mácha, 53 let, výroba energie z malé vodní elektrárny
34. Vladimír Šmehlík, 36 let, dramaturg a turistický průvodce 
35. Eva Beranová, 23 let, studentka práv 
36. Miroslav Haupt, 64 let, důchodce

 

Rozumní -stop migraci a diktátu EU

 

1. Peter Harvánek, 43 let, manažer, lektor, předseda hnutí Změna pro lidi
2. Marcela Tyrlíková, 45 let, referentka státní správy a samosprávy 
3. Jan Síla, 67 let, neurochirurg
4. Radomil Bodzsar, 60 let, starosta obce Mošnov 
5. Petr Rabas, 64 let, trenér judo
6. Naděžda Franková, 63 let, dětský neurolog 
7. Petr Stuchlík, 49 let, manažer IT 
8. Karin Szczyrbová, 36 let, ekonomka 
9. František Hanačík, 58 let, OSVČ 
10. Karel Mašlík, 50 let, učitel 
11. Miroslav Houžvička, 62 let, dělník 
12. Lenka Stejskalová, 34 let, zdravotnísestra, specialistka 
13. Jiří Matuszek, 67 let, IT specialista 
14. Vladislava Kopitzová, 58 let, zastupitelka městského obvodu Ostrava
15. Jana Konečná Sílová, 31 let, zubní lékařka 
16. Petr Drozdík, 34 let, specialista technicképodpory
17. Petra Liberdová, 45 let, živnostník
18. Jindřich Galda, 64 let, technik 
19. Marcel Koch, 43 let, manažer, technik 
20. Vítězslav Bednařík, 55 let, OSVČ
21. Michal Papoušek, 54 let, prodejce 
22. Vladimíra Goldová, 51 let, fakturantka 
23. Alena Kozlovská, 48 let, hlavní účetní 
24. Milan Lesák, 29 let, programátor 
25. Naděžda Stwiertniová, 58 let, vrchní sestra operačních sálů a ARO 
26.Dagmar Valová, 67 let, analytik a správce IS 
27. Iveta Koňaříková, 50 let, učitelka odborných předmětů
28. Stanislav Holiš, 46 let, údržbář
29. Petr Staškovan, 35 let, vedoucí údržby dolu Darkov
30. Ladislav Němec, 66 let, OSVČ, architekt 
31. Jan Wybraniec, 63 let, OSVČ
32. Vasil Gašpar, 67 let, důchodce 
33. Radim Bradáč, 42 let, výstupní kontrolor 
34. Lukáš Velička, 35 let, OSVČ, pekař 
35. Tomáš Berg, 34 let, mistr ve výrobě
36. Miroslav Vala, 75 let, vysokoškolský učitel

 

Strana svobodných občanů

 

1. Radomír Klein, generální ředitel Czech Print Center
2. Jiří Zapletal, 36 let, administrátor zadávacích řízení
3. Vítězslav Stanovský, 45 let, IT manager
4. Petr Veselý, 44 let
5. Veronika Tomášová, 36 let, historička
6. Jiří Filip, 36 let, vychovatel – dětský domov
7. Jana Vidláková, 38 let
8. Lenka Stanovská, 46 let, primář OKB
9. Martina Veselá, 43 let
10. Jan Fryčka, 30 let
11. Jana Moricová, 32 let, učitelka sš
12. David Hájek, 38 let, projektový inženýr
13. Martin Honajzer, 48 let, Manažer kontaktního centra
14. Martin Věncek, 35 let, úředník
15. Ján Babjak, 38 let
16. Petr Kocourek, 39 let
17. Pavel Farda, 43 let, OSVČ
18. Richard Gazda, 44 let
19. Lukáš Heger, 27 let, obchodní partner eCENTRE
20. Hynek Stejskal, 36 let
21. Vladimír Menšík, 44 let
22. Miroslav Cupánek, 63 let
23. Radovan Krejčí, 46 let
24. Lubomír Moric, 34 let, manažer
25. Jakub Chrudina, 28 let
26. Jiří Hlaváč, 23 let
27. Zdeněk Tomis, 57 let, technik
28. Pavel Pravda, 39 let
29. Radim Pavlas, 24 let
30. Jan Hanzlík, 26 let
31. Zenon Kuder, 28 let, systémový inženýr
32. Robert Rädisch, 25 let
33. Jan Kirschner, 40 let
34. Jan Kondziolka, 32 let
35. Martin Kuča, 37 let
36. Lucie Dziubová, 32 let, finanční referentka

 

Blok proti islamizaci - Obrana domova

 

1. Olga Havlová, 64 let, poslankyně 
2. Aleš Dobrozemský, 54 let, výzkumný pracovník 
3. Pavel Koruna, 48 let, báňský záchranář 
4. Vladimíra Antošová, 49 let, loutkoherečka
5. František Dýmal, 54 let, novinář 
6. Alois Novotný, 56 let, projektant 
7. Daniel Makay, 49 let, podnikatel 
8. Renáta Revayová Pobiecká, 51 let, administrativní pracovnice 
9. Andrzej Wacławik, 63 let, IT technik 
10. Pavla Rozumková, 50 let, podnikatelka 
11. Kamil Willerth, 47 let, báňský záchranář 
12. Libuše Martínková, 50 let, pedagogický asistent 
13. Mojmír Gregor, 41 let, seřizovač 
14. Míla Hudečková, 69 let, výtvarnice - kurátorka 
15. Tomáš Váca, 42 let, elektromechanik 
16. Radek Raindl, 47 let, pracovník ve stavebnictví 
17. Jiří Heimlich, 60 let, důchodce
18. Marie Straková, 47 let, servírka 
19. Zdeněk Hrdlička, 58 let, provozní chemik 
20. Karel Zátopek, 45 let, OSVČ
21. Ivan Antoš, 59 let, OSVČ
22. Soňa Střešovská, 57 let, účetní 
23. Pavel Haus, 39 let, zedník 
24. Marie Frontzová, 70 let, středoškolská profesorka 
25. David Nalevajka, 24 let, skladník 
26. Hana Kadlčáková, 37 let, servírka 
27. Lukáš Vavruša, 26 let, chemický technolog
28. Barbora Peschová, 42 let, oční optička 
29. Daniel Makay, 25 let, asistent 
30. Barbora Gregorová, 21 let, kadeřnice 
31. Pavel Fiala, 67 let, novinář
32. Veronika Plachká, 28 let, invalidní důchodce
33. Lucie Maivelderová, 37 let, prodavačka 
34. Bohuslav Špetla, 45 let, montér
35. Lubomír Karbula, 60 let, výtvarník 
36. Tibor Várnay, 62 let, masér

 

ODA

 

1. Tomáš Mlčák, 38 let, referent nákupu 
2. Petr Mrázek, 40 let, podnikatel, OSVČ
3. Luděk Matějíček, 21 let, student 
4. Petr Vojtěchovský, 38 let, ředitel společnosti 
5. Lumír Pospěch, 58 let, místostarosta města Kopřivnice
6. Michal Gaydicza, 49 let, servisní technik 
7. Petr Sikora, 52 let, vedoucí výroby 
8. Miriam Zemanová, 63 let, důchodkyně, právnička 
9. Pavel Bittner, 50 let, vedoucí pobočky, pojišťovnictví 
10. Otto Gold, 60 let, poradce 
11. Lumír Rada, 47 let, IT specialista 
12. Josef Macura, 50 let, ředitel taneční školy 
13. Jana Vašíčková, 54 let, vysokoškolský pedagog 
14. Dalibor Šrubař, 29 let, strážník 
15. Karin Mlčáková, 40 let, mateřská dovolená 
16. Zuzana Záborská, 25 let, mateřská dovolená 
17. David Mlčák, 28 let, manipulační dělník
18. Robert Folwarczny, 42 let, operátor výroby 
19. Kristýna Kostřicová, 21 let, prodavačka, 
20. Michaela Knápková, 29 let, OSVČ
21. Lukáš Gaydicza, 37 let, strojník betonárky 
22. Roman Bezunk, 42 let, vychovatel 
23. Eva Záborská, 55 let, uklízečka 
24. František Holingr, 30 let, podnikatel, OSVČ 
25. Ivana Prokopová, 36 let, nákupní referentka 
26. Martin Mička, 27 let, invalidní důchodce 
27. Richard Dobeš, 53 let, svářeč 
28. Jiří Kukol, 41 let, operátor 
29. Miroslav Polášek, 64 let, důchodce 
30. Miroslav Káňa, 52 let, mistr ve výrobě
31. Vladimír Machciník, 53 let, manažer pobočky, pojišťovnictví 
32. Merkéta Kružberská, 23 let, studentka 
33. Veronika Koselová, 23 let, studentka 
34. Dagmar Machciníková, 48 let, bankovní poradkyně 
35. Ivana Stanková, 46 let, kontrolorka zásob 
36. Svatava Pospíšilová, 56 let, pečovatelka

 

Česká pirátská strana

 

1. Lukáš Černohorský, 32 let, projektový manažer
2. Ondřej Polanský, 33 let, programátor
3. Jiří Demel, 59 let, IT manažer
4. Andrea Hoffmannová, 34 let, VŠ pedagožka
5. Rostislav Řeha, 44 let, analytik
6. Pavel Kořízek, 45 let, IT specialista
7. Hana Brňáková, 45 let, ředitelka NO
8. Barbora Vojkovská, 31 let, marketing manažer
9. Jan Nezhyba, 40 let, poradce NNO
10. Michal Gill, 30 let, OSVČ, překladatel
11. Zuzana Klusová, 32 let, copywriter
12. Martin Kučera, 46 let, nakladatel
13. Radek Simkanič, 27 let, doktorand
14. Ireneusz Pieniążek, 31 let, UNIX administrátor
15. Tomáš Hof, 34 let, bankéř
16. Jan Becher, 41 let, knihkupec
17. Michal Klus, 38 let, webdesigner
18. Karel Světnička, 57 let, právník a nezávislý publicista
19. Marta Oškerová, 50 let, grafička
20. Martin Rédr, 41 let, sociální pracovník
21. Jakub Dedek 25 VŠ student Ostrava Česká pirátská strana
22. Petros Michailidis, 62 let, analytik
23. Petr Kopečný, 33 let, automatizační inženýr
24. Alena Klocová, 49 let, konzultantka
25. Michal Breškovec, 39 let, architekt počítačových sítí
26. Marcel Žebrok, 32 let, učitel, správce sítě
27. Hashim Habiballa, 41 let, VŠ pedagog
28. Gabriela Lacková, 45 let, ředitelka MŠ
29. Vladan Hýl, 31 let, redaktor zpravodajství
30. Petr Simkanič, 52 let, jednatel společnosti
31. Roman Štosek, 50 let, informatik
32. Petr Pavlíček, 64 let, ředitel gymnázia
33. Milada Petrová, 51 let, OSVČ
34. Martin Kmec, 41 let, sítotiskař
35. Arnošt Žídek, 41 let, VŠ pedagog
36. Lukáš Beran, 31 let, specialista logistiky

 

Česká národní fronta

 

1. Tomáš Vrba, 27 let, IT specialista 
2. Tomáš Vrba, 46 let, jednatel společnosti 
3. Tomáš Gajec, 41 let, jednatel společnosti 
4. Tomáš Rehovič, 27 let, IT specialista 
5. Adam Šodek, 27 let, IT specialista 
6. Miroslav Antonín, 53 let, jednatel společnosti 
7. René Dittrich, 28 let, Branch manager 
8. Marek Krčmář, 27 let, obchodní zástupce 
9. Lukáš Šmerda, 26 let, technický pracovník 
10. Jiří Dlouhý, 40 let, technický pracovník
11. Tomáš Spáčil, 53 let, Sales manager

 

Referendum o Evropské unii

 

1. Karel Fiedler, 55 let, poslanec 
2. David Navrátil, 37 let, analytik 
3. Eva Zelingerová, 52 let, pěstounka 
4. Leopold Vahala, 56 let, technik 
5. Jiří Spáčil, 65 let, důchodce, horník
6. Dagmar Martynková, 60 let, ekonomka 
7. Libor Dohnal, 49 let, programátor, analytik
8. Anděla Kuliková, 55 let, učitelka MŠ 
9. Martin Zgažar, 43 let, informatik 
10. Věra Parýzková, 59 let, rehabilitační cvičitelka 
11. Anna Zahradníková, 30 let, administrativní pracovnice
12. Libor David, 68 let, jednatel společnosti
13. Danuše Mařádková, 54 let, kadeřnice 
14. Jan Lorenc, 27 let, obchodně technický manažer, podnikatel 
15. Kamila Jančičková, 35 let, administrativní pracovnice
16. Stanislav Swider, 63 let, technik na Vysoké školebáňské 
17. Vladimíra Gorolová, 55 let, ošetřovatelka 
18. Václav Brožík, 53 let, technik 
19. Iveta Michalčíková, 40 let, dělnice 
20. Zdeněk Polášek, 37 let, obchodní manažer
21. Karina Horosová, 33 let, referentka 
22. Pavel Kříž, 23 let, investiční poradce
23. Dušan Jančička, 44 let, stolař a kovář
24. Šárka Černobilová, 46 let, skladnice 
25. Jan Mattis, 26 let, mechanik
26. Naděžda Obadalová, 64 let, živnostník 
27. Zdeněk Šamaj, 23 let, skladník 
28. Pavlína Peterková, 53 let, živnostnice
29. Vladimír Varga, 56 let, fotograf, grafik 
30. Lukáš Marel, 28 let, zdravotní bratr 
31. Alojzy Friedman, 37 let, technolog, programátor, konstruktér 
32. Jaroslav Žiška, 34 let, telekomunikační specialista 
33. Elen Cimprichová, 50 let, státní zaměstnanec 
34. Jan Krystek, 57 let, správce sítě, programátor
35. Michaela Doleželová, 32 let, dělnice
36. Zdeněk Schwarz, 70 let, důchodce, živnostník

 

TOP 09

 

1. Herbert Pavera, 59 let, starosta obce Bolatice, Bolatice
2. Michaela Roubíčková, 46 let, vysokoškolský pedagog, Vřesina
3. Ing. Pavel Tuleja, 46 let, vysokoškolský pedagog, Havířov
4. Adam Kratochvíl, 22 let, student, Ostrava
5. Tomáš Papuga, 50 let, lékař, Bolatice
6. Lukáš Volný, 42 let, lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb, Ostrava
7. Tomáš Velička, 49 let, ředitel Poradny pro primární prevenci, Bílovec
8. Miroslav Mališ, 41 let, starosta obce Ostravice, Ostravice
9. Slavomír Bača, 44 let, agronom, Palkovice
10. Marcela Schullová, 54 let, středoškolská učitelka, Ostrava
11. Václav Srb, 59 let, tlumočník a průvodce, Praha
12. Petr Šarman, 32 let, analytik, Krnov
13. Václav Mores, 63 let, projektový koordinátor, Bruntál
14. Ladislav Sitko, 65 let, důchodce, radní města Rychvald, Rychvald
15. Aleš Nytra, 35 let, advokát, Kopřivnice
16. Jaroslav Jouza, 51 let, ředitel VaK Bruntál, a.s., Krnov
17. Aleš Moravec, 49 let, ředitel základní školy, Opava
18. Jana Ochmanová, 37 let, živnostník v autodopravě, Brantice
19. Jaroslav Vavříček, 43 let, řidič, Jakartovice
20. Bogdan Dal, 33 let, operátor ve výrobě, Třinec
21. Pavel Netušil, 46 let, středoškolský učitel, Příbor
22. Michal Opletal, 49 let, vedoucí údržby, Bruntál
23. Ludmila Palatová, 59 let, zdravotní sestra, Studénka
24. Petr Štíhel, 54 let, stavební inženýr, Ostrava
25. Roman Strzondala, 52 let, astrofyzik, soudní tlumočník, Mostyu Jablunkova
26. Jan Koloničný, 43 let, projektový manažer, vědecký pracovník, Metylovice
27. Jiří Hruška, 29 let, IT architekt, Bílovec
28. Monika Klapková, 50 let, středoškolská učitelka, Opava
29. Mikuláš Strnadel, 31 let, produktový manažer, Krnov
30. Karel Tejchman, 32 let, upisovatel v pojišťovně, Nový Hrádek
31. Roman Jašek, 43 let, ekektromechanik, Kobeřice
32. Radomír Surák, 55 let, jednatel společnosti, Bílovec
33. Pavel Fabián, 55 let, energodispečer, Stonava
34. Sonja Frašová, 44 let, informatik, správce počítačové sítě, Moravskoslezský Kočov
35. Aleš Barták, 48 let, jednatel společnosti, Hlučín
36. Martin Špetla, 53 let, ekonom, Frýdek-Místek

 

Hnutí ANO

 

1. Ivo Vondrák, 58 let, hejtman
2. Josef Hájek, 61 let, poslanec
3. Aleš Juchelka, 41 let, jednatel společnosti
4. Pavel Juříček, 60 let, předseda představenstva a generální ředitel
5. Jiří Strýček, 58 let, ředitel exportní divize
6. Josef Bělica, 39 let, náměstek primátorky Havířova
7. Stanislav Fridrich, 60 let, sadař
8. Andrea Babišová, 45 let, zdravotní sestra
9. Zuzana Ožanová, 47 let, metodik dopravně správních činností
10. Michal Ratiborský, 35 let, jednatel společnosti
11. Jaroslav Zowada, 44 let, podnikatel
12. Jitka Kunčarová, 55 let, projektová manažerka
13. Vladan Resner, 38 let, manažer exportu
14. Petr Veselka, 54 let, OSVČ
15. Pavel Kamenský, 36 let, obchodní ředitel
16. Zdeněk Jiříček, 48 let, ředitel psychiatrické nemocnice
17. Helena Pýchová, 57 let, psycholog
18. Milan Starostka, 63 let, provozní technik
19. Miroslav Binar, 35 let, finanční poradce
20. Radovan Hořínek, 43 let, právník
21. Filip Grygarčík, 40 let, vedoucí odboru 
22. Tomáš Hulva, 36 let, advokát
23. Ondřej Feber, 65 let, starosta Stonava
24. Libor Unverdorben, 51 let, místostarosta Bruntálu
25. Vlastimil Janiczek, 45 let, ředitel společnosti
26. Martin Šturala, 30 let, technicko -investiční manažer
27. Radim Babinec, 43 let, náměstek primátora Ostravy
28. Simona Horáková, 44 let, zástupce ředitele ZŠ
29. Jan Vavřík, 39 let, ředitel domova pro seniory
30. Josef Pukančík, 40 let, učitel
31. Jan Veřmiřovský, 37 let, ředitel školy
32. Oldřich Fiala, 72 let, řídící pracovník
33. Stanislav Kopecký, 45 let, referent dopravy
34. Igor Hendrych, 49 let, vysokoškolský pedagog
35. Tomáš Martinek, 27 let, projektant
36. Lumír Kaňok, 52 let, OSVČ

 

Dobrá volba 2016

 

1. Milan Petráš, 44 let, manažer 
2. Pavol Lukša, 55 let, starosta obce Čeladná 
3. Hana Buchtová, 57 let, manažer 
4. René Pastrňák, 40 let, lektor, terapeut, supervizor
5. Tomáš Fodor, 55 let, dispečer ČD Cargo 
6. Pavel Šafránek, 31 let, kontrolor výroby 
7. Pavlína Špačková, 28 let, referent sociálních věcí a kultury 
8. Roman Pastor, 42 let, Key Account Manager 
9. Andrea Mlynkecová, 43 let, sociální pracovnice 
10. Miroslav Grepl, 46 let, OSVČ 
11. Martin Thiemel, 25 let, realitní makléř 
12. Petr Doniec, 49 let, konstruktér 
13. Richard Gödel, 22 let, vysokoškolský student 
14. Petra Kantorová, 37 let, hypoteční specialistka 
15. Jiří Pelikán, 35 let, realitní makléř 
16. Karla Fodorová, 24 let, vysokoškolská studentka 
17. Lucie Nogová, 32 let, hypoteční specialistka 
18. Ivan Zeman, 74 let, důchodce 
19. Marie Hradílková, 52 let, recepční
20. Danuše Frolová, 53 let, prodavačka
21. Jaroslav Zbořil, 64 let, školník 
22. Hana Kvasničková, 30 let, mateřská dovolená 
23. Radek Veldamon, 31 let, obsluha CNC 
24. Olga Dunková, 49 let, zdravotní sestra
25. Jaroslav Rothkőgel, 77 let, důchodce 
26. Iva Brücknerová, 64 let, učitelka 
27. Zdeněk Lazar, 28 let, řidič 
28. Pavlína Maliňáková, 50 let, invalidní důchodkyně 
29. David Haviar, 33 let, učitel v autoškole 
30. Pavlína Holešová, 44 let, uklízečka 
31. Tomáš Sládeček, 31 let, OSVČ 
32. Kristýna Běčáková, 32 let, mateřská dovolená 
33. Ladislav Brückner, 64 let, finanční poradce 
34. Jana Guziurová, 31 let, administrativní pracovnice 
35. Dalibor Bajer, 33 let, servisní technik 
36. Leonarda Grygarová, 58 let, administrativní pracovnice

 

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

 

1. Jakub Moravčík, 38 let, programátor 
2. Kamil Sedláček, 46 let, dispečer 
3. Roman Kryštof, 45 let, řidič 
4. František Šebela, 57 let, OSVČ 
5. Šárka Kaletová, 45 let, operátorka 
6. Martina Stříteská, 44 let, mateřská dovolená
7. Henrich Štrobl, 49 let, horník 
8. Marek Ťapal, 39 let, OSVČ
9. Michal Cviček, 45 let, autodopravce 
10. Petr Šumský, 36 let, řidič 
11. Martin Kohutek, 30 let, ostraha vlaků
12. Pavel Adamik, 31 let, dělník
13. Alfred Juchelka, 70 let, důchodce 
14. Lubomír Chládek, 61 let, řemeslník

 

KDU-ČSL

 

1. Pavla Golasowská, 53 let, poslankyně
2. Petr Kudela, 48 let, poslanec
3. Michal Jedlička, 36 let, ředitel seniorcentra
4. Martin Čajánek, 48 let, místostarosta obce Baška
5. Dana Forišková, 61 let, místostarostka města Příbor
6. Jan Stejskal, 47 let, ekonom, Správce synagogy
7. Jaromír Švasta, 26 let, student
8. Bohuslav Niemiec, 35 let, radní města Havířov
9. Zbyněk Pražák, 62 let, náměstek primátora Ostravy
10. Jaroslav Perútka, 53 let, podnikatel
11. Tadeáš Sikora, 62 let, důchodce
12. Petr Muczka, 54 let, místostarosta města Kravaře
13. Marcel Jedelský, 52 let, duchovní
14. Andrzej Szyja, 38 let, ředitel ZŠ a MŠ
15. Věra Pražáková, 55 let,vedoucí pracovnice v hospici
16. Petr Kučerka, 54 let, ředitel Charity Odry
17. Petr Baránek, 57 let, obchodní ředitel
18. Pavla Löwenthalová, 47 let, radní města Krnov
19. Stanislav Šimíček, 36 let, místostarosta města Kopřivnice
20. Josef Prusek, 56 let, technolog - analytik
21. Jiří Hamrozi, 39 let, starosta města Jablunkov
22. František Staněk, 64 let, místostarosta obvodu Ostrava - Jih
23. Vladislav Szkandera, 56 let, farář Slezské církve evangelické
24. Marcel Sikora, 29 let, radní města Frýdek-Místek
25. Josef Chocholatý, 40 let, pastorační asistent
26. Radim Kozelský, 31 let, zdravotnický záchranář
27. Jiří Novotný, 41 let, starosta obce Trojanovice
28. Michal Hořínek, 40 let, místostarosta obvodu Ostrava-
Stará Bělá
29. Pavlína Stankayová, 38 let, speciální pedagožka-etopedka
30. Helena Michalská, 41 let, lékárnice
31. Pavla Skrutková, 53 let, nepedagogická pracovnice ZŠ
32. Ondřej Adamec, 33 let, servisní inženýr
33. Hana Buriánová, 49 let, dětská lékařka
34. Petr Jiříček, 47 let, zastupitel města Klimkovice
35. Josef Przywara, 65 let, důchodce
36. Pavel Řezníček, 53 let, radní obce Kunčice pod Ondřejníkem

 

Česká strana národně sociální

 

1. Radovan Vilím, 29 let, zubař 
2. Daniel Pastrňák, 33 let, technik 
3. Lukáš Stupavský, 28 let, dělník

 

Realisté

 

1. Alexander Király, 38 let, proděkan Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO
2. Igor Petrov, 58 let, podnikatel, komunální politik
3. Libor Hřivnáč, 57 let, galerista, místostarosta
4. Petra Míčková, 40 let, lékařka
5. Petr Klega, 42 let, kynolog, záchranář IZS
6. Marek Podzemný, 48 let, výrobní ředitel
7. Pavlína Čecháková, 42 let, finanční ředitelka
8. Alfréd Šrámek, 40 let, advokát
9. Radek Byrtus, 36 let, projektant
10. Jana Barvíková, 60 let, advokátka
11. Pavel Šebesta, 49 let, obchodní manažer
12. Jan Pýcha, 58 let, ředitel podnik
13. Radek Šibinský, 36 let, manažer inovací výrobních procesů
14. Martina Lusková, 37 let, ředitelka společnosti
15. Vladimír Parvonič, 43 let, podnikatel, instruktor svařování
16. Jan Boženský, 51 let, primář dětského oddělení
17. Miloslav Kubala, 55 let, ředitel divize industry service
18. Marie Malcharová, 53 let, vedoucí referentka vzdělávání dospělých
19. Daniel Týn, 51 let, strážník obecní policie
20. Petr Luzar, 47 let, podnikatel, komunální politik
21. Jiří Škola, 33 let, obchodník
22. Marie Trantinová, 58 let, zaměstnankyně vědecké instituce
23. Roman Pekala, 51 let, podnikatel, auditor
24. Jiří Krátký, 37 let, organolog
25. Eva Macková, 36 let, ředitelka Charity sv. Martina
26. Jaroslav Moureček, 58 let, zaměstnanec IT oddělení
27. Martin Svrček, 45 let, invalidní důchodce
28. Petra Šibová, 40 let, finanční poradkyně
29. Lukáš Dostál, 37 let, obchodní ředitel
30. Martin Mikeš, 46 let, manager
31. Martin Doležal, 33 let, zaměstnanec ve školství
32. Jana Jati, 43 let, podnikatelka
33. Zdenka Krátká, 69 let, důchodkyně
34. Magda Špoková, 29 let, finanční poradkyně
35. Richard Hurník, 30 let, vlakvedoucí
36. Jiří Baran, 29 let, referent zákaznického centra

 

SPORTOVCI

 

1. Aleš Depta, 52 let, předseda klubu olympioniků sev. Morava
2. Martin Tenk, 45 let, trenér
3. Jaroslav Netolička, 63 let, učitel
4. Jiří Malysa, 51 let, trenér
5. Jiří Raška, 49 let, OSVČ
6. Lucie Švecová, 35 let, trenér
7. Václav Štencel, 67 let, ředitel sportovního gymnázia
8. Aleš Besta, 34 let, trenér
9. Taťána Netoličková, 55 let, ředitelka sportovního centra
10. Adolfina Tačová, 78 let, trenérka gymnastiky
11. Jana Slaninová, 27 let, instruktor sportu
12. Václav Daněk, 56 let, trenér
13. Jeronym Barva, 53 let, trenér
14. Miroslav Toráč, 52 let, trenér
15. Dalibor Marek, 52 let, trenér
16. Vlastibor Konečný, 60 let, OSVČ
17. Jiří Malysa, 26 let, trenér
18. Karel Staufčík, 53 let, OSVČ
19. Michaela Peldová, 33 let, mateřská dovolená
20. Pavel Christov, 36 let, živnostník
21. Jaromír Kalod, 62 let, trenér
22. Jaroslav Juráš, 53 let, OSVČ
23. Jana Švecová, 42 let, oční specialistka
24. Marek Barva, 25 let, zápasník
25. Petr Krátký, 54 let, sportovní funkcionář
26. Petr Plavina, 44 let, sportovní funkcionář
27. Jaroslava Pavlíčková, 43 let, operátor výroby
28. Denisa Valová, 26 let, mateřská dovolená
29. Kristýna Kovařčíková, 23 let, student
30. Richard Janiš, 40 let, svářeč
31.Tereza Hrstková, 31 let, učitelka
32. Marie Deptová, 52 let, učitelka
33. Jakub Haratický, 29 let, IT specialista
34. Martin Ševčík, 25 let, someliér
35. Simona Hlavicová, 45 let, úřednice
36. Marian Málek, 43 let, úředník

 

Dělnická strana sociální spravedlnosti

 

1. Dominik Březný, 28 let, specialista v gastronomii, občanský aktivista
2. Oto Zaremba, 60 let, trenér - olympijský vítěz 
3. Karel Mikš, 42 let, dělník 
4. Václav Komárek, 73 let, emeritní ředitel 
5. Radim Sobotík, 40 let, technik 
6. Jiří Poledno, 70 let, chemik 
7. Petr Venyercsan, 52 let, dělník 
8. Petr Borna, 49 let, OSVČ 
9. Jan Kuřec, 26 let, technik 
10. Vilém Fronček, 54 let, podnikatel 
11. Jaroslav Chalupa, 64 let, pedagog 
12. Iveta Machová, 43 let, sekretářka 
13. Radim Skýpala, 41 let, dělník 
14. Lukáš Mikuš, 32 let, pracovník bezpečnostní služby 
15. Rostislav Pozděna, 63 let, řidič
16. Jjindřich Jonke, 67 let, emeritní ředitel 
17. Pavel Sluka, 47 let, podnikatel 
18. Jolana Šeligová, 52 let, OSVČ 
19. Miroslav Cesnek, 61 let, podnikatel 
20. Pavel Pich, 36 let, technik
21. Tomáš Vaněk, 30 let, kontrolor 
22. Karla Mrkvová, 48 let, OSVČ 
23. Josef Pápay, 49 let, technik 
24. Petr Čudejko, 54 let, OSVČ 
25. Radek Gasidlo, 40 let, OSVČ
26. Daniel Pokorný, 41 let, řidič 
27. Karel Hostaša, 45 let, řidič 
28. Alexandra Unčovská, 32 let, mateřská dovolená 
29. Pavel Malina, 52 let, řidič 
30. Martin Chovanec, 37 let, technik 
31. Tomáš Skupien, 48 let, hornický důchodce 
32. Petr Adámek, 48 let, OSVČ 
33. Ondřej Faldyna, 35 let, projektant 
34. Petr Matějček, 48 let, OSVČ
35. Silvie Kolarčíková, 33 leet, prodavačka 
36. Radoslav Štědroň, 62 let, geograf

 

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

 

1. Lubomír Volný, 44 let, učitel
2. Marian Bojko, 54 let, báňský záchranář
3. Ivana Nevludová, 39 let, účetní
4. Václav Kubín, 43 let, živnostník 
5. Irena Bláhová, 57 let, specialista MTZ
6. Jiří Strnad, 57 let, seřizovač
7. Igor Čech, 54 let, úředník
8. Jiří Jankot, 48 let, jednatel společnosti
9. Zdeněk Nevlud, 45 let, živnostník
10. Tomáš Raždík, 35 let, živnostník
11. Dušan Snášel, 58 let, lakýrník 
12. Jiří Pazdera, 47 let, administrátor
13. Ladislav Hammer, 35 let, manager prodeje
14. Miroslav Trombik, 59 let, řidič
15. Petr Pham, 29 let, pracovník security 
16. Martin Bojko, 34 let, logistik
17. Ĺuboslav Vršanský, 47 let, živnostník
18. Libuše Volná, 60 let, daňový referent
19. Růžena Raždíková, 55 let, živnostník
20. Milan Nevlud, 52 let, obchodní zástupce
21. Eduard Lipovský, 63 let, živnostník
22. Jiří Čejka, 33 let, obsluha prodejních automatů
23. Jaroslav Klikorka, 55 let, svářeč, zámečník
24. Antonín Ďuriš, 61 let, řidič
25. Jan Kocián, 33 let, operátor ve výrobě
26. Ján Tomeš, 53 let, živnostník
27. Jan Herold, 21 let, řidič
28. Roman Owczarzy, 49 let, dispečer
29. Yamato Pham, 58 let, živnostník
30. Norbert Šabacký, 44 let, dělník
31. Bronislav Dudzik, 65 let, předseda ZO odborového svazu
32. Jan Hruška, 30 let, programátor
33. Renáta Filipiecová, 47 let, obchodní zástupce
34. Lukáš Hurník, 25 let, zámečník
35. Karel Németh, 57 let, obsluha čerpací stanice
36. Kateřina Nikliborcová, 28 let, péče o zákazníka

 

Strana Práv Občanů (SPO)

 

1. Karel Sládeček, 54 let, krajský zastupitel, jednatel společnosti
2. Tomáš Miczka, 51 let, krajský zastupitel, ředitel
3. Radim Přeček, 44 let, krajský zastupitel, majitel školícího střediska
4. Dagmar Malíková, 49 let, pojišťovací poradkyně
5. Pavel Zapletal, 44 let, kontrolor jakosti
6. David Dudzik, 46 let, ekonom a energetik
7. René Černohorský, 46 let, státní zaměstnanec
8. Jana Glogarová, 35 let, advokátka
9. Tomáš Heczko, 49 let, trenér juda
10. Tomáš Krpel, 50 let, pedagog
11. Jan Panáček, 39 let, vedoucí odboru
12. Stanislav Martinek, 45 let, jednatel společnosti
13. Jiřina Dvořáčková, 42 let, živnostnice
14. Pavel Vágner, 52let, živnostník
15. Ludvík Kollár, 62 let, TV producent
16. Martin Kocyan, 44 let, ředitel stavební společnosti
17. Eva Mikulíková, 52 let, pedagog
18. Ladislav Kugler, 56 let, referent sociálního rozvoje
19. Petr Šainar, 50 let, majitel autodopravy
20. Gabriela Kuznitiusová, 40 let, živnostnice
21. Marie Sokolová, 73 let, důchodkyně
22. Jaroslav Palička, 59 let, živnostník
23. Magda Březná, 55 let, pedagog
24. Tomáš Vochoč, 45 let, živnostník
25. David Dembinný, 43 let, strážník
26. Pavel Mysla, 43 let, elektrotechnik
27. Ladislav Neuvirt, 33 let, živnostník
28. Darja Kolková, 57 let, jednatelka společnosti
29. Jiří Číp, 63 let, důchodce
30. Lenka Outratová, 45 let, asistentka ředitele
31. Jakub Dudzik, 24 let, programátor průmyslových robotů
32. Květoslava Hermanová, 53 let, poštovní úřednice
33. Rostislav Adam, 47 let, vedoucí střediska
34. Tomáš Sládeček, 47 let, učitel v autoškole
35. Jana Hausnerová, 52 let, referentka
36. Jiří Labaj, 49 let, referent

Krajské volby - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky - 7. a 8. října 2016

Krajské volby 2016 do zastupitelstev krajů a zároveň do Senátu Parlamentu České republiky - 7. a 8. října 2016 se budou konat 7. a 8. října 2016.

 

Podrobný popis k volbám v příloze pod článkem.

 

ANO 2011

23,24 %                     

 

Česká str.sociálně demokrat.

14,68 %                     

 

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

14,68 %                     

 

Komunistická str.Čech a Moravy

10,84 %                     

 

Občanská demokratická strana

9,86 %                     

 

Koalice SPD a SPO

5,57 %                     

 

TOP 09

4,23 %                     

 

Česká pirátská strana

3,16 %                     

 

PRO REGION

2,63 %                     

 

STAROSTOVÉ a nezávislí

2,36 %                     

 

Úsvit s Blokem proti islamiz.

1,60 %                     

 

Komunistická str.Českosloven.

1,56 %                     

 

NEZÁVISLÍ

1,51 %                     

 

Svobodní a Soukromníci

1,33 %                     

 

Změna pro lidi

0,53 %                     

 

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

0,44 %                     

 

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

0,40 %                     

 

Moravané

0,35 %                     

 

Dobrá volba

0,31 %                     

 

Národní demokracie

0,17 %                     

 

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0,17 %                     

 

Koruna Česká (monarch.strana)

0,08 %                     

 

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

0,08 %                     

 

Romská demokratická strana

0,04 %                     

 

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

0,04 %                     

 

                Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Volby do krajských zastupitelstev 2016

 

 

 OkrsekVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslonázev

 

Příbor

1

1 021

269

26,35

259

244

94,21

2

863

308

35,69

303

280

92,41

3

813

249

30,63

241

223

92,53

4

714

219

30,67

213

207

97,18

5

726

234

32,23

227

205

90,31

6

726

263

36,23

261

243

93,10

7

850

238

28,00

235

212

90,21

8

665

217

32,63

217

210

96,77

9

360

163

45,28

158

142

89,87

10

217

91

41,94

91

82

90,11

Celkem

6 955

2 251

32,37

2 205

2 048

92,88

 

Kandidátní listina

 

Kandidát

Navrhující

strana

Politická

příslušnost

číslo

název

poř.

číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

65

PRO REGION

33

Adam Pavel MUDr.

46

SNK ED

BEZPP

68

NEZ

55

Adam Petr Mgr.

42

NEZ

BEZPP

78

SPD + SPO

69

Adam Rostislav

46

SPO

SPO

12

ČSSD

47

Adamcová Eva Mgr.

37

ČSSD

ČSSD

65

PRO REGION

22

Adamcová Pavla Mgr.

49

SNK ED

BEZPP

26

1

Adamec Emil MgA.

43

BEZPP

37

KSČM

11

Adámek Jan Ing.

59

KSČM

KSČM

46

DV

12

Adámek Jiří Ing.

51

DV

BEZPP

75

DSSS+NF

60

Adámek Petr

47

DSSS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

52

Adámek Vlastimil

62

STAN

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

13

Adamik Pavel

30

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

3

Adamiš Lubomír

51

SsČR

SsČR

75

DSSS+NF

41

Adamus Ladislav

69

DSSS

BEZPP

2

ODS

43

Alešová Markéta

24

ODS

ODS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

32

Antoš Ivan

58

DOMOV s BPi

Úsvit

43

DOMOVsBPi,Úsvit

7

Antošová Vladimíra

49

DOMOV s BPi

Úsvit

37

KSČM

33

Apostolovová Táňa Ing.

29

KSČM

BEZPP

45

Moravané

2

Aulehla Gustav

85

Moravané

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

24

Babjak Ján Ing. Ph.D.

37

Svobodní

Svobodní

37

KSČM

1

Babka Josef JUDr.

60

KSČM

KSČM

32

TOP 09

5

Bača Slavomír

43

TOP 09

TOP 09

46

DV

42

Bačák Filip Bc.

26

DV

BEZPP

37

KSČM

12

Bačgoň Pavel

63

KSČM

KSČM

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

38

Badáňová Olga

52

Rozumní

BEZPP

12

ČSSD

8

Balcárek Vojtěch MUDr.

45

ČSSD

ČSSD

46

DV

56

Balcarová Lucie

38

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

34

Balogh Viktor

27

Úsvit

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

12

Balonková Jana

48

Rozumní

BEZPP

24

KDU-ČSL

5

Baránek Petr Ing.

56

KDU-ČSL

KDU-ČSL

68

NEZ

28

Baranová Monika

40

NEZ

BEZPP

37

KSČM

51

Baráthová Alena Ing.

60

KSČM

KSČM

43

DOMOVsBPi,Úsvit

26

Barcuch Antonín PhDr.

59

Úsvit

BEZPP

32

TOP 09

32

Barták Aleš Ing.

47

TOP 09

TOP 09

65

PRO REGION

8

Bártek Pavel Mgr.

61

SZ

SZ

65

PRO REGION

40

Bartoš Ivan Mgr.

59

SZ

SZ

24

KDU-ČSL

63

Bařák Tomáš Ing.

41

KDU-ČSL

KDU-ČSL

43

DOMOVsBPi,Úsvit

49

Bayer Kamil

37

Úsvit

BEZPP

68

NEZ

53

Bečáková Šárka

44

NEZ

BEZPP

24

KDU-ČSL

70

Bednár Ivo Ing. Ph.D.

45

KDU-ČSL

KDU-ČSL

31

ZpL

14

Bednařík Vítězslav

55

ZpL

ZpL

68

NEZ

8

Becher Petr

62

NEZ

NEZ

30

ANO 2011

16

Bělica Josef Bc.

38

ANO 2011

ANO 2011

37

KSČM

30

Beranová Taťána

31

KSČM

BEZPP

24

KDU-ČSL

15

Berger Jaroslav Ing.

58

KDU-ČSL

KDU-ČSL

2

ODS

14

Bernatík Werner Ing. Ph.D.

46

ODS

ODS

52

Svobodní+SsČR

43

Bernátová Olga

36

SsČR

BEZPP

47

STAN+Ostravak

25

Bernfeldová Petra Ing.

39

Ostravak

Ostravak

47

STAN+Ostravak

9

Běrský Svatopluk Ing.

37

Ostravak

BEZPP

12

ČSSD

49

Besta Zdeněk Ing.

68

ČSSD

ČSSD

68

NEZ

24

Bielecká Vanda JUDr.

63

NEZ

BEZPP

68

NEZ

9

Bierhausová Simona Mgr.

51

NEZ

NEZ

30

ANO 2011

32

Binar Miroslav Ing.

34

ANO 2011

ANO 2011

75

DSSS+NF

35

Biolek Petr

41

DSSS

DSSS

30

ANO 2011

62

Bison Ivan

39

ANO 2011

ANO 2011

46

DV

36

Bittner Jiří Ing.

38

DV

BEZPP

78

SPD + SPO

50

Bláhová Irena

56

SPD

SPD

37

KSČM

13

Blahuta Jiří

51

KSČM

KSČM

75

DSSS+NF

14

Blažek Jaromír

36

DSSS

DSSS

46

DV

37

Blažková Radka Mgr.

32

DV

BEZPP

47

STAN+Ostravak

24

Bližňáková Hana PhDr.

47

STAN

BEZPP

47

STAN+Ostravak

67

Blokša Petr

50

STAN

BEZPP

30

ANO 2011

12

Bocek Patrik Ing.

37

ANO 2011

ANO 2011

12

ČSSD

50

Bocián Marek Mgr.

40

ČSSD

ČSSD

2

ODS

46

Boček Michal Ing.

40

ODS

ODS

31

ZpL

3

Bodzsar Radomil

60

ZpL

ZpL

47

STAN+Ostravak

5

Boháč Aleš Bc. MBA

34

Ostravak

BEZPP

31

ZpL

30

Bojdová Alice MUDr.

38

ZpL

BEZPP

78

SPD + SPO

6

Bojko Marian

53

SPD

SPD

78

SPD + SPO

46

Bojko Martin

34

SPD

SPD

46

DV

40

Bončková Renáta

47

DV

BEZPP

75

DSSS+NF

4

Borna Petr

48

DSSS

DSSS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

67

Borový Oldřich

56

Úsvit

BEZPP

47

STAN+Ostravak

38

Borski Robert

45

STAN

STAN

68

NEZ

66

Bortlíková Gabriela Mgr.

42

NEZ

BEZPP

47

STAN+Ostravak

68

Botor Jiří

44

Ostravak

BEZPP

28

RDS

12

Botoš Denis

24

RDS

RDS

78

SPD + SPO

33

Boubeníček Mario

53

SPO

SPO

37

KSČM

55

Brabcová Marie

54

KSČM

KSČM

65

PRO REGION

1

Brady Pavla Ing.

44

SZ

SZ

65

PRO REGION

34

Brandejs Petr Ing.

46

SNK ED

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

25

Branny Lech PharmDr.

52

Úsvit

BEZPP

2

ODS

27

Branný Jan Mgr.

65

ODS

ODS

52

Svobodní+SsČR

2

Brauner Ivo Ing.

50

SsČR

SsČR

46

DV

54

Braunsteinová Blažena MUDr.

62

DV

BEZPP

82

Piráti

11

Breškovec Michal Ing.

38

Piráti

Piráti

32

TOP 09

34

Brinda René Mgr.

50

TOP 09

TOP 09

82

Piráti

8

Brňáková Hana Bc.

44

Piráti

BEZPP

24

KDU-ČSL

24

Brož Marcel

39

KDU-ČSL

KDU-ČSL

12

ČSSD

16

Brunclík Michal Ing.

37

ČSSD

ČSSD

68

NEZ

30

Brzezny Petr

55

NEZ

NEZ

30

ANO 2011

24

Brzyszkowská Lenka

40

ANO 2011

ANO 2011

65

PRO REGION

54

Březina Karel

64

SNK ED

BEZPP

82

Piráti

42

Březina Lubomír Bc.

30

Piráti

BEZPP

78

SPD + SPO

59

Březná Magda Ing.

54

SPO

SPO

81

SPR-RSČMS

31

Břoušek Čestmír

45

SPR-RSČMS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

2

Bubeníková Ludmila Ing.

61

STAN

STAN

45

Moravané

7

Buček Milan

53

Moravané

BEZPP

32

TOP 09

46

Buchta Dušan Mgr.

40

TOP 09

TOP 09

65

PRO REGION

49

Burdek Miroslav

62

SNK ED

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

11

Buštík Stanislav

30

SsČR

SsČR

45

Moravané

4

Buťák Bedřich

33

Moravané

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

42

Buzášová Jana

37

DSZ

BEZPP

47

STAN+Ostravak

14

Buzek Pavel Mgr.

50

STAN

BEZPP

32

TOP 09

48

Caletková Renáta Mgr.

63

TOP 09

TOP 09

24

KDU-ČSL

4

Carbol Jiří Ing.

57

KDU-ČSL

KDU-ČSL

32

TOP 09

38

Carbol Michael Bc.

27

TOP 09

TOP 09

2

ODS

48

Caysberger Igor

49

ODS

ODS

75

DSSS+NF

18

Cesnek Miroslav

60

DSSS

DSSS

65

PRO REGION

56

Cestr Michael Mgr.

27

SZ

SZ

81

SPR-RSČMS

34

Cintula David

35

SPR-RSČMS

BEZPP

45

Moravané

13

Ciprys Jan

64

Moravané

BEZPP

2

ODS

42

Císařová Jana Ing.

37

ODS

ODS

47

STAN+Ostravak

47

Ćmiel David Bc.

42

STAN

BEZPP

75

DSSS+NF

16

Crha Ondřej

40

DSSS

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

66

Cupánek Miroslav

62

Svobodní

Svobodní

24

KDU-ČSL

1

Curylo Lukáš Mgr. et Mgr.

42

KDU-ČSL

KDU-ČSL

70

SPR-RSČPatrHOZK

8

Cviček Michal

44

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

47

STAN+Ostravak

28

Czepczorová Monika

41

STAN

BEZPP

46

DV

11

Czudek Stanislav doc. MUDr. CSc.

57

DV

BEZPP

46

DV

48

Čajánek Eduard

70

DV

BEZPP

24

KDU-ČSL

9

Čajánek Martin RNDr. Ph.D.

47

KDU-ČSL

KDU-ČSL

43

DOMOVsBPi,Úsvit

64

Čáp Pavel

49

Úsvit

BEZPP

78

SPD + SPO

18

Čech Igor Bc.

53

SPD

SPD

37

KSČM

67

Čech Jaroslav

59

KSČM

KSČM

47

STAN+Ostravak

62

Čech Radim Ing.

40

STAN

BEZPP

78

SPD + SPO

28

Čech Tomáš Ing.

40

SPD

SPD

37

KSČM

32

Čech Vladimír RNDr. Bc.

55

KSČM

BEZPP

78

SPD + SPO

4

Čejka Jiří

33

SPD

SPD

30

ANO 2011

33

Čep Robert doc. Ing. Ph.D.

39

ANO 2011

ANO 2011

2

ODS

39

Čermák Pavel MUDr. Ph.D.

55

ODS

ODS

65

PRO REGION

67

Černocká Petra Ing.

26

SZ

SZ

82

Piráti

1

Černohorský Lukáš Ing.

31

Piráti

Piráti

78

SPD + SPO

68

Černý Dušan

49

SPD

SPD

45

Moravané

14

Černý Roman Ing.

45

Moravané

BEZPP

81

SPR-RSČMS

14

Černý Roman

69

SPR-RSČMS

BEZPP

78

SPD + SPO

63

Číp Jiří

62

SPO

SPO

37

KSČM

42

Číp René Ing.

41

KSČM

KSČM

28

RDS

2

Čonka Viliam

62

RDS

RDS

75

DSSS+NF

34

Čudejko Petr Ing.

53

DSSS

BEZPP

32

TOP 09

39

Dal Bogdan

32

TOP 09

TOP 09

32

TOP 09

41

Daněk Václav Mgr. Ing.

51

TOP 09

TOP 09

75

DSSS+NF

43

David Pavel

58

DSSS

BEZPP

24

KDU-ČSL

49

David Václav

66

KDU-ČSL

KDU-ČSL

47

STAN+Ostravak

31

Dedková Jana Ing.

49

STAN

BEZPP

31

ZpL

40

Deingruberová Andrea

37

ZpL

BEZPP

2

ODS

6

Dekický Jan

35

ODS

ODS

82

Piráti

3

Demel Jiří

58

Piráti

Piráti

31

ZpL

6

Dendisová Eliška

44

ZpL

BEZPP

37

KSČM

41

Dienelt Ivo Ing.

35

KSČM

KSČM

68

NEZ

15

Dirner Vojtech prof. Ing. CSc.

63

NEZ

BEZPP

68

NEZ

69

Dirnerová Alžběta MgA.

34

NEZ

BEZPP

65

PRO REGION

26

Dlouhý Ivo Bc.

61

SNK ED

BEZPP

31

ZpL

27

Dlouhý Martin Ing.

44

ZpL

BEZPP

2

ODS

36

Dluhošová Yvona Mgr.

51

ODS

ODS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

48

Dobríková Anna

45

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

15

Dobrozemská Hedvika

24

Úsvit

Úsvit

2

ODS

35

Dobrozemský Václav JUDr.

27

ODS

ODS

81

SPR-RSČMS

40

Dohnal Patrik

43

SPR-RSČMS

BEZPP

46

DV

25

Dolanský Bohumil Ing.

54

DV

BEZPP

32

TOP 09

53

Dolanský Petr DiS.

26

TOP 09

TOP 09

68

NEZ

48

Doležalová Hana Mgr.

44

NEZ

BEZPP

47

STAN+Ostravak

22

Dostál Martin Ing.

41

STAN

STAN

47

STAN+Ostravak

17

Dostál Vítězslav

56

Ostravak

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

19

Dostál Vlastimil

56

SsČR

SsČR

68

NEZ

51

Dostálová Daniela

34

NEZ

BEZPP

46

DV

49

Dostálová Karolína

42

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

57

Dostálová Klára

34

Úsvit

BEZPP

65

PRO REGION

45

Doubravová Jarmila Bc.

43

SNK ED

SNK ED

24

KDU-ČSL

12

Drábek Ivan MUDr.

69

KDU-ČSL

KDU-ČSL

78

SPD + SPO

64

Drahoš Vladimír Ing.

60

SPD

SPD

47

STAN+Ostravak

27

Drastich Martin Ing. MBA, Ph.D.

45

Ostravak

BEZPP

32

TOP 09

6

Dratvová Eva MUDr.

55

TOP 09

TOP 09

41

ND

6

Drda Tomáš

46

ND

ND

82

Piráti

31

Drlík Lukáš DiS.

32

Piráti

BEZPP

12

ČSSD

44

Drobek Aleš Ing.

39

ČSSD

ČSSD

65

PRO REGION

11

Drobík Tomáš RNDr. Ph.D.

36

SZ

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

53

Dubcová Jiřinka

59

ČSNS2005

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

51

Dubový Josef

71

Rozumní

BEZPP

82

Piráti

24

Duda Pavel Ing.

33

Piráti

Piráti

47

STAN+Ostravak

34

Dudek Richard DiS.

40

STAN

BEZPP

12

ČSSD

39

Dudová Renata Mgr.

65

ČSSD

ČSSD

46

DV

9

Dudys Roman MUDr.

59

DV

BEZPP

78

SPD + SPO

9

Dudzik David Ing. et Ing.

46

SPO

SPO

65

PRO REGION

59

Durdová Hana MUDr.

39

SZ

SZ

75

DSSS+NF

31

Ďuriček Radek

22

DSSS

BEZPP

24

KDU-ČSL

31

Dvorský Eduard Ing.

52

KDU-ČSL

KDU-ČSL

81

SPR-RSČMS

43

Dvořáček Lubomír Ing.

68

SPR-RSČMS

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

55

Dvořáčková Růžena

70

SsČR

BEZPP

12

ČSSD

40

Dvořák Miroslav Ing. Bc.

59

ČSSD

ČSSD

37

KSČM

56

Dworoková Jiřina

55

KSČM

KSČM

43

DOMOVsBPi,Úsvit

6

Dýmal František Mgr.

53

Úsvit

Úsvit

65

PRO REGION

60

Dyrčík Miroslav Mgr.

34

SZ

SZ

68

NEZ

27

Dyrčík Vítězslav

41

NEZ

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

8

Dziubová Lucie

31

Svobodní

Svobodní

12

ČSSD

53

Dzivý Kamil

44

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

56

Dzúrik Štefan

48

Úsvit

BEZPP

65

PRO REGION

30

Ehler Richard Ing.

48

SNK ED

BEZPP

81

SPR-RSČMS

9

Ehrenberger Roman

41

SPR-RSČMS

BEZPP

41

ND

4

Eybl Tomáš

36

ND

BEZPP

2

ODS

45

Fajkus Jiří

43

ODS

ODS

75

DSSS+NF

13

Faldyna Ondřej Ing.

34

DSSS

DSSS

12

ČSSD

19

Faluši Blanka Bc.

50

ČSSD

ČSSD

52

Svobodní+SsČR

42

Farda Pavel

42

Svobodní

Svobodní

47

STAN+Ostravak

36

Feber Jindřich Ing.

59

STAN

BEZPP

68

NEZ

40

Fehérová Šárka Mgr.

57

NEZ

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

5

Ferenc Jan Ing.

65

Úsvit

BEZPP

46

DV

50

Ferenc Lukáš

35

DV

BEZPP

46

DV

4

Ferenc Zdeněk

51

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

38

Fiala Pavel Mgr.

66

Úsvit

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

47

Fiala Viktor

62

SsČR

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

44

Filip Jiří Mgr.

36

Svobodní

Svobodní

82

Piráti

54

Filip Ondřej

28

Piráti

BEZPP

68

NEZ

42

Firla Lumír

65

NEZ

BEZPP

81

SPR-RSČMS

38

Fischer Jiří

62

SPR-RSČMS

BEZPP

68

NEZ

38

Fismol Jan Bc.

69

NEZ

NEZ

43

DOMOVsBPi,Úsvit

29

Fister Jan

54

Úsvit

Úsvit

41

ND

8

Flachs Jan

20

ND

BEZPP

65

PRO REGION

50

Flíbor Jiří Ing.

63

SNK ED

SNK ED

47

STAN+Ostravak

69

Fliega Jaroslav

50

Ostravak

BEZPP

46

DV

7

Fodor Tomáš Ing.

54

DV

BEZPP

46

DV

65

Fodorová Karla

23

DV

BEZPP

12

ČSSD

11

Fojtíková Lenka Ing.

57

ČSSD

ČSSD

1

PB

3

Foltis Karel

50

PB

BEZPP

2

ODS

5

Folwarczny Stanislav Mgr.

53

ODS

ODS

24

KDU-ČSL

8

Forišková Dana Ing. Ph.D.

60

KDU-ČSL

KDU-ČSL

37

KSČM

16

Fotopulos Fotis Mgr.

37

KSČM

KSČM

31

ZpL

2

Franková Naděžda MUDr.

62

ZpL

ZpL

65

PRO REGION

36

Frélich Zdeněk Mgr.

35

SZ

SZ

32

TOP 09

28

Frňka Jan Ing.

34

TOP 09

TOP 09

47

STAN+Ostravak

63

Fröhlich Dalibor

50

Ostravak

BEZPP

82

Piráti

26

Fröhlichová Dagmar Bc.

30

Piráti

BEZPP

75

DSSS+NF

9

Fronček Vilém

53

DSSS

DSSS

75

DSSS+NF

57

Frončková Janka

53

DSSS

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

4

Fryčka Jan Mgr.

29

Svobodní

Svobodní

46

DV

70

Frydová Andrea Ing.

31

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

23

Frývaldský Miloš

46

Úsvit

Úsvit

30

ANO 2011

30

Furmančík Ivo Ing.

58

ANO 2011

ANO 2011

31

ZpL

35

Gába Marek

39

ZpL

BEZPP

28

RDS

6

Gabčo Zdenek

56

RDS

RDS

65

PRO REGION

52

Gabzdyl Milan Ing.

37

SZ

SZ

52

Svobodní+SsČR

29

Gaďourková Monika

51

SsČR

BEZPP

30

ANO 2011

29

Gaj Petr Bc.

35

ANO 2011

ANO 2011

2

ODS

23

Gajdacz Zbyněk Ing. MPA

52

ODS

ODS

37

KSČM

57

Gajdáček Petr

66

KSČM

KSČM

46

DV

67

Gajdoš Ladislav

51

DV

BEZPP

31

ZpL

33

Gajdoš Petr

32

ZpL

BEZPP

31

ZpL

26

Gajdošová Jiřina

70

ZpL

ZpL

41

ND

2

Galda Jindřich

63

ND

ND

45

Moravané

9

Galis Pavel

42

Moravané

BEZPP

37

KSČM

43

Gallik Tomaš

54

KSČM

KSČM

82

Piráti

48

Garstka Bohdan Vladislav

37

Piráti

Piráti

81

SPR-RSČMS

2

Gašpar Vasil

66

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

68

NEZ

23

Gavlas Libor Ing.

38

NEZ

NEZ

32

TOP 09

42

Gazda Martin Ing.

31

TOP 09

TOP 09

52

Svobodní+SsČR

20

Gazda Richard

43

Svobodní

Svobodní

45

Moravané

25

Gazdoš Richard

40

Moravané

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

42

Gazdová Veronika

24

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

10

Gdula Petr Ing.

53

Úsvit

Úsvit

30

ANO 2011

2

Gebauer Martin MUDr.

46

ANO 2011

ANO 2011

30

ANO 2011

38

Gebauer Tomáš Ing.

48

ANO 2011

ANO 2011

70

SPR-RSČPatrHOZK

2

Gelnar Roman Ing.

38

Patrioti ČR

Patrioti ČR

2

ODS

53

Gemroth Petr Ing.

60

ODS

ODS

70

SPR-RSČPatrHOZK

15

Geršl Martin

48

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

52

Géryková Jana

54

ČSNS

BEZPP

82

Piráti

9

Gill Michal Bc.

29

Piráti

Piráti

78

SPD + SPO

60

Glac Svatopluk

64

SPD

SPD

12

ČSSD

58

Glacová Milena Mgr.

63

ČSSD

ČSSD

47

STAN+Ostravak

18

Gleichová Gabriela Ing.

47

STAN

BEZPP

30

ANO 2011

64

Glončák Petr

48

ANO 2011

ANO 2011

46

DV

34

Gödel Richard

21

DV

BEZPP

12

ČSSD

27

Gola Lukáš Mgr.

38

ČSSD

ČSSD

75

DSSS+NF

37

Golich Petr

46

DSSS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

33

Goryczka Roman Ing.

49

Ostravak

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

22

Graběc Martin

21

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

17

Gregor Mojmír

40

Úsvit

Úsvit

43

DOMOVsBPi,Úsvit

44

Gregorová Barbora

20

Úsvit

Úsvit

43

DOMOVsBPi,Úsvit

35

Gregorová Lenka

46

Úsvit

Úsvit

37

KSČM

6

Grosová Alena Mgr.

52

KSČM

KSČM

30

ANO 2011

35

Grygarčík Filip Ing.

39

ANO 2011

BEZPP

32

TOP 09

66

Gřes Petr Mgr.

44

TOP 09

BEZPP

47

STAN+Ostravak

35

Gurecký Ladislav

61

Ostravak

BEZPP

82

Piráti

49

Habiballa Hashim doc. RNDr. PaedDr. Ph.D.

40

Piráti

BEZPP

37

KSČM

2

Hajdušík Miroslav Ing.

32

KSČM

KSČM

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

59

Hájek Václav

68

ČSNS

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

17

Hájková Zdeňka

46

ČSNS

BEZPP

24

KDU-ČSL

19

Hájovský Tomáš

52

KDU-ČSL

KDU-ČSL

47

STAN+Ostravak

65

Halata Lukáš Ing.

36

STAN

BEZPP

78

SPD + SPO

54

Halberstadt Yweta

50

SPD

SPD

81

SPR-RSČMS

7

Halda Ivan Mgr.

73

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

47

STAN+Ostravak

48

Halfar Bernard

60

STAN

BEZPP

32

TOP 09

19

Halfar Petr

49

TOP 09

BEZPP

78

SPD + SPO

42

Hammer Ladislav

34

SPD

SPD

24

KDU-ČSL

46

Hamrozi Jiří Ing.

38

KDU-ČSL

KDU-ČSL

31

ZpL

8

Hanačík František Ing.

58

ZpL

ZpL

65

PRO REGION

25

Hanibal Josef Mgr.

40

SZ

SZ

37

KSČM

3

Hanusová Jitka Ing.

45

KSČM

KSČM

12

ČSSD

10

Hanzel Tomáš

40

ČSSD

ČSSD

52

Svobodní+SsČR

10

Hanzlík Jan Bc.

25

Svobodní

Svobodní

75

DSSS+NF

30

Harajdová Jana

44

DSSS

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

45

Harcula Petr DiS.

38

SsČR

BEZPP

81

SPR-RSČMS

15

Harkabus Petr

26

SPR-RSČMS

BEZPP

31

ZpL

1

Harvánek Peter Ing.

42

ZpL

ZpL

65

PRO REGION

63

Haupt Miroslav

63

SZ

SZ

78

SPD + SPO

29

Hausnerová Jana

51

SPO

SPO

37

KSČM

62

Havel Václav

70

KSČM

KSČM

43

DOMOVsBPi,Úsvit

51

Havel Vladimír

63

Úsvit

BEZPP

81

SPR-RSČMS

18

Havelka Karel

55

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

81

SPR-RSČMS

37

Havelková Vladimíra

50

SPR-RSČMS

BEZPP

82

Piráti

45

Havlenová Dana Mgr.

57

Piráti

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

33

Havlická Dagmar

57

Patrioti ČR

Patrioti ČR

47

STAN+Ostravak

39

Havlíček Jiří Ing.

64

Ostravak

BEZPP

37

KSČM

15

Havlíčková Monika Bc.

48

KSČM

KSČM

12

ČSSD

3

Havlík Daniel Mgr.

45

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

2

Havlová Olga

63

Úsvit

Úsvit

37

KSČM

8

Havránek Petr Ing.

39

KSČM

KSČM

52

Svobodní+SsČR

33

Havrlant René

57

SsČR

BEZPP

37

KSČM

40

Heczko Eduard Ing.

68

KSČM

KSČM

78

SPD + SPO

27

Heczko Tomáš

48

SPO

BEZPP

78

SPD + SPO

55

Heczko Gibejová Andrea Mgr.

42

SPO

SPO

12

ČSSD

31

Hegar Zdeněk

65

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

20

Hegr Miloslav

25

Úsvit

BEZPP

37

KSČM

59

Hegyi Štefan

55

KSČM

KSČM

2

ODS

50

Heinrich Jiří MUDr.

69

ODS

ODS

31

ZpL

25

Heisigová Monika

45

ZpL

BEZPP

30

ANO 2011

7

Hendrych Igor PhDr.

48

ANO 2011

ANO 2011

43

DOMOVsBPi,Úsvit

28

Herec Bedřich

69

Úsvit

Úsvit

52

Svobodní+SsČR

49

Herec Lumír Ing.

50

SsČR

BEZPP

45

Moravané

6

Hetmánek Ondřej Ing. Mgr.

38

Moravané

BEZPP

45

Moravané

12

Hetmánková Miroslava Bc.

62

Moravané

BEZPP

41

ND

1

Hibsch David

45

ND

ND

68

NEZ

58

Hlisnikowská Renáta Mgr.

42

NEZ

BEZPP

26

7

Hodač Petr

43

BEZPP

82

Piráti

19

Hoffmannová Andrea Mgr. Ph.D.

33

Piráti

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

59

Holaňová Danuše

72

Úsvit

BEZPP

37

KSČM

49

Holčák Jiří Mgr.

49

KSČM

BEZPP

75

DSSS+NF

51

Holinka Daniel

30

DSSS

BEZPP

31

ZpL

17

Holiš Stanislav

46

ZpL

ZpL

65

PRO REGION

27

Holišová Michaela Ing.

38

SZ

BEZPP

78

SPD + SPO

10

Holušová Kateřina Ing. Ph.D. et Ph.D.

33

SPD

SPD

52

Svobodní+SsČR

6

Honajzer Martin Ing.

47

Svobodní

Svobodní

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

56

Honková Hana

50

ČSNS

BEZPP

78

SPD + SPO

7

Horák Jaroslav Mgr.

73

SPO

SPO

68

NEZ

29

Horák Jiří Ing. MBA

52

NEZ

BEZPP

30

ANO 2011

23

Horáková Simona Mgr.

43

ANO 2011

BEZPP

28

RDS

13

Horvát Ludvík

30

RDS

RDS

81

SPR-RSČMS

12

Hostaša Karel

44

SPR-RSČMS

BEZPP

31

ZpL

7

Houžvička Miroslav

61

ZpL

ZpL

45

Moravané

29

Hoza Stanislav

76

Moravané

BEZPP

46

DV

68

Hrabalová Pavlína

48

DV

BEZPP

75

DSSS+NF

40

Hrabovská Anna

49

DSSS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

66

Hrabovská Dagmar Mgr.

65

Ostravak

BEZPP

65

PRO REGION

9

Hradil Tomáš Ing.

36

SZ

SZ

52

Svobodní+SsČR

7

Hrachová Marie Mgr.

52

SsČR

BEZPP

46

DV

39

Hrachová Michaela MVDr.

28

DV

BEZPP

46

DV

53

Hrachový Tomáš

36

DV

BEZPP

12

ČSSD

46

Hrbáč Pavel

40

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

36

Hrbáčová Adriana

24

Úsvit

BEZPP

12

ČSSD

61

Hrnčíř Rudolf Ing.

53

ČSSD

ČSSD

45

Moravané

23

Hrubá Kateřina

37

Moravané

BEZPP

24

KDU-ČSL

21

Hrubiš Tomáš Ing.

63

KDU-ČSL

KDU-ČSL

78

SPD + SPO

20

Hruboš Miloslav

46

SPD

SPD

65

PRO REGION

42

Hrubý Jaroslav

62

SNK ED

BEZPP

32

TOP 09

55

Hruška Jiří Bc.

28

TOP 09

TOP 09

12

ČSSD

57

Hrušková Lenka Mgr.

46

ČSSD

ČSSD

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

29

Hrušková Narcisa

52

Rozumní

BEZPP

12

ČSSD

25

Hřivňák Rostislav Ing.

35

ČSSD

ČSSD

47

STAN+Ostravak

15

Hübner Zdeněk

45

Ostravak

BEZPP

24

KDU-ČSL

66

Huďa Tomáš Ing.

47

KDU-ČSL

KDU-ČSL

65

PRO REGION

28

Hudec Dalibor MUDr.

39

SZ

BEZPP

78

SPD + SPO

8

Hudec Miroslav

45

SPD

SPD

30

ANO 2011

46

Hudec Pavel Ing.

56

ANO 2011

ANO 2011

43

DOMOVsBPi,Úsvit

40

Hudečková Míla

68

Úsvit

BEZPP

68

NEZ

4

Hujdus Patrik Mgr.

39

NEZ

NEZ

82

Piráti

40

Hula Dalibor Ing.

35

Piráti

BEZPP

37

KSČM

10

Hurta Jiří

56

KSČM

KSČM

12

ČSSD

5

Husťák Zdeněk Ing.

45

ČSSD

ČSSD

41

ND

7

Hutyra Jan

39

ND

BEZPP

37

KSČM

29

Hyvnar Radim Ing.

39

KSČM

BEZPP

75

DSSS+NF

1

Chalupa Jaroslav Mgr.

63

DSSS

DSSS

68

NEZ

46

Charvátová Kamila

44

NEZ

BEZPP

24

KDU-ČSL

34

Chlebková Jana

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

68

NEZ

5

Chlubna Miroslav Mgr.

42

NEZ

NEZ

30

ANO 2011

27

Chlubna Zdeněk Ing.

81

ANO 2011

ANO 2011

70

SPR-RSČPatrHOZK

32

Chocholik Ján

44

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

32

TOP 09

67

Chorý Zdeněk

32

TOP 09

TOP 09

52

Svobodní+SsČR

62

Chrudina Jakub Mgr.

27

Svobodní

Svobodní

24

KDU-ČSL

52

Chříbek Miloš

43

KDU-ČSL

KDU-ČSL

47

STAN+Ostravak

26

Chudoba Emil Ing.

58

STAN

BEZPP

12

ČSSD

9

Chybidziurová Kateřina Ing.

40

ČSSD

ČSSD

46

DV

47

Chybík Ladislav

42

DV

BEZPP

78

SPD + SPO

47

Illéšová Ivana

50

SPO

SPO

45

Moravané

5

Illík Jan

57

Moravané

BEZPP

45

Moravané

20

Illíková Denisa Mgr.

29

Moravané

BEZPP

75

DSSS+NF

39

Ivan Petr

51

DSSS

BEZPP

2

ODS

32

Ivan Radim Bc.

26

ODS

ODS

75

DSSS+NF

21

Ivanič Jan

34

DSSS

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

23

Jakubcová Jana

52

Rozumní

BEZPP

68

NEZ

12

Jakůbek Martin Bc.

42

NEZ

BEZPP

68

NEZ

1

Janáčková Liana Ing. arch.

62

NEZ

NEZ

75

DSSS+NF

48

Janča Milan

61

DSSS

BEZPP

30

ANO 2011

45

Jančařík Bohuslav Ing.

63

ANO 2011

BEZPP

46

DV

38

Jančaříková Michaela

52

DV

BEZPP

30

ANO 2011

37

Jančík Pavel Ing.

65

ANO 2011

BEZPP

47

STAN+Ostravak

1

Jančík Petr doc. Ing. Ph.D.

56

Ostravak

BEZPP

2

ODS

22

Janda Jakub

38

ODS

ODS

52

Svobodní+SsČR

21

Janečka Rostislav

55

SsČR

SsČR

12

ČSSD

36

Janiga Martin Ing.

41

ČSSD

ČSSD

32

TOP 09

43

Jankovský Zdeněk Bc.

37

TOP 09

TOP 09

70

SPR-RSČPatrHOZK

36

Janoš Petr

49

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

46

DV

20

Janovská Alena Mgr.

55

DV

BEZPP

65

PRO REGION

48

Jansa Radovan Mgr.

38

SZ

SZ

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

18

Janúchová Jana

55

ČSNS

BEZPP

78

SPD + SPO

48

Januschka Jiří

53

SPD

SPD

45

Moravané

19

Jarolím Karel

41

Moravané

BEZPP

32

TOP 09

59

Jašek Roman

42

TOP 09

TOP 09

24

KDU-ČSL

25

Jedelský Marcel Mgr.

51

KDU-ČSL

KDU-ČSL

24

KDU-ČSL

10

Jedlička Michal Ing.

36

KDU-ČSL

KDU-ČSL

12

ČSSD

21

Jedlička Vladimír

60

ČSSD

ČSSD

68

NEZ

7

Jekl Jiří Mgr.

40

NEZ

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

18

Jelínek Roman MUDr.

61

Úsvit

SSPD-SP

28

RDS

4

Jelínková Jitka

52

RDS

RDS

12

ČSSD

7

Jelonková Barbora MVDr.

44

ČSSD

ČSSD

24

KDU-ČSL

39

Jendryščík Lumír Ing. MBA

61

KDU-ČSL

BEZPP

78

SPD + SPO

65

Ješonka Roman Bc.

51

SPO

SPO

68

NEZ

37

Jezerský Jiří Ing.

71

NEZ

BEZPP

45

Moravané

31

Ježek Petr

46

Moravané

BEZPP

24

KDU-ČSL

62

Jílková Jana Ing.

59

KDU-ČSL

KDU-ČSL

24

KDU-ČSL

53

Jiříček Petr Ing.

46

KDU-ČSL

KDU-ČSL

2

ODS

56

Jodlovski Ladislav Bc.

43

ODS

ODS

32

TOP 09

30

Joneš Jiří Mgr.

47

TOP 09

TOP 09

75

DSSS+NF

44

Jonke Jindřich Ing.

66

DSSS

BEZPP

12

ČSSD

48

Jordánová Zdeňka

64

ČSSD

ČSSD

32

TOP 09

20

Jouza Jaroslav Ing.

50

TOP 09

TOP 09

70

SPR-RSČPatrHOZK

19

Juchelka Alfred

69

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

12

ČSSD

35

Juchelka Jiří PhDr. Ph.D.

38

ČSSD

ČSSD

70

SPR-RSČPatrHOZK

26

Julínková Monika

47

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

12

ČSSD

20

Juráňová Ludmila

61

ČSSD

ČSSD

2

ODS

30

Juraszek Martin

43

ODS

ODS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

16

Jurečka Pavel Ing.

50

Úsvit

BEZPP

32

TOP 09

56

Jurigová Věra DiS.

46

TOP 09

TOP 09

24

KDU-ČSL

48

Jurková Lucie Ing.

38

KDU-ČSL

KDU-ČSL

37

KSČM

17

Juroška Martin Ing. Ph.D.

40

KSČM

KSČM

70

SPR-RSČPatrHOZK

37

Juroška Radomír

63

Patrioti ČR

Patrioti ČR

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

50

Jurošková Gabriela

43

DSZ

BEZPP

47

STAN+Ostravak

40

Kacířová Alena RNDr. MPA

57

STAN

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

22

Kadlec Josef

64

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

65

PRO REGION

55

Kadlec Tomáš Ing. Bc.

30

SZ

BEZPP

68

NEZ

49

Kafka Václav doc. Ing. CSc.

73

NEZ

NEZ

75

DSSS+NF

61

Kafno Pavel

26

DSSS

BEZPP

37

KSČM

39

Kachel Marian

40

KSČM

KSČM

46

DV

2

Kajtová Kateřina Ing.

39

DV

BEZPP

12

ČSSD

6

Kala Jaroslav Ing.

58

ČSSD

ČSSD

81

SPR-RSČMS

39

Kaláb Petr

52

SPR-RSČMS

BEZPP

28

RDS

15

Kallo Jiří

52

RDS

RDS

2

ODS

7

Kaňa Radek Mgr.

37

ODS

ODS

30

ANO 2011

10

Kania Jaroslav Ing.

57

ANO 2011

ANO 2011

2

ODS

21

Kantor Ivo Ing.

57

ODS

ODS

47

STAN+Ostravak

32

Kapková Šárka Mgr.

50

STAN

BEZPP

30

ANO 2011

51

Kaplan Josef Ing.

40

ANO 2011

BEZPP

30

ANO 2011

8

Karásek Zdeněk Mgr.

61

ANO 2011

BEZPP

37

KSČM

66

Karlík Radovan Ing.

50

KSČM

KSČM

32

TOP 09

51

Karpeta Radim Ing.

46

TOP 09

TOP 09

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

54

Karwaczyková Jana

69

ČSNS2005

BEZPP

31

ZpL

44

Kašíková Marie

67

ZpL

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

50

Kašpaříková Miluše

55

Úsvit

BEZPP

12

ČSSD

18

Kawulok Pavel Mgr.

36

ČSSD

ČSSD

45

Moravané

11

Kedroutek Michal PhDr.

38

Moravané

BEZPP

9

KSČ

3

Kesudis Michal

38

KSČ

BEZPP

81

SPR-RSČMS

25

Killar Jakub

29

SPR-RSČMS

BEZPP

68

NEZ

64

Kišš Lukrecius

32

NEZ

BEZPP

78

SPD + SPO

19

Klapčová Monika

31

SPO

SPO

37

KSČM

63

Klapetek Karel

57

KSČM

KSČM

32

TOP 09

58

Klapková Monika Mgr.

49

TOP 09

TOP 09

82

Piráti

28

Klásek Matěj

30

Piráti

BEZPP

65

PRO REGION

62

Klečka Vladimír Ing.

64

SZ

SZ

65

PRO REGION

4

Klega Jiří Mgr.

34

SZ

SZ

81

SPR-RSČMS

6

Klechová Ludmila

68

SPR-RSČMS

BEZPP

82

Piráti

44

Klein Jakub Mgr. Ph.D.

40

Piráti

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

1

Klein Radomír Ing.

49

Svobodní

Svobodní

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

45

Klimšová Marcela

41

ČSNS2005

BEZPP

82

Piráti

41

Klocová Alena Mgr.

48

Piráti

BEZPP

47

STAN+Ostravak

42

Klouda Petr Ing.

57

STAN

BEZPP

65

PRO REGION

29

Klučka Jaroslav Ing.

64

SNK ED

BEZPP

30

ANO 2011

60

Klučka Ondřej Ing.

27

ANO 2011

ANO 2011

82

Piráti

13

Klus Michal

37

Piráti

Piráti

82

Piráti

5

Klusová Zuzana Mgr.

31

Piráti

Piráti

46

DV

58

Kmošťák Jaroslav

60

DV

BEZPP

46

DV

22

Kmošťák Ondřej

22

DV

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

57

Knebl Jan

26

SsČR

BEZPP

65

PRO REGION

35

Kniezkova Barbora Mgr.

33

SZ

BEZPP

46

DV

60

Kocián Josef Ing.

55

DV

BEZPP

47

STAN+Ostravak

44

Kocián Rostislav Ing.

44

STAN

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

25

Kociánová Eva

52

Rozumní

BEZPP

30

ANO 2011

25

Kocinec Libor

43

ANO 2011

ANO 2011

52

Svobodní+SsČR

18

Kocourek Petr

38

Svobodní

Svobodní

68

NEZ

36

Kocurek Michal

39

NEZ

BEZPP

78

SPD + SPO

31

Kocyan Martin Ing.

43

SPO

SPO

28

RDS

9

Kočko Cyril

54

RDS

RDS

28

RDS

5

Kočko Ján

59

RDS

RDS

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

27

Kočnarová Jitka

54

Rozumní

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

32

Köhlerová Pavlína

31

DSZ

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

27

Kohutek Martin

30

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

31

ZpL

12

Koch Marcel

42

ZpL

ZpL

30

ANO 2011

39

Kokošek Michal Ing.

34

ANO 2011

ANO 2011

37

KSČM

26

Koláček Petr

42

KSČM

KSČM

43

DOMOVsBPi,Úsvit

63

Kolář Vladimír

63

Úsvit

BEZPP

2

ODS

34

Kolder Milan Ing.

54

ODS

ODS

78

SPD + SPO

39

Kolková Darja

56

SPO

SPO

78

SPD + SPO

25

Kollár Ludvík Ing.

61

SPO

SPO

32

TOP 09

26

Koloničný Jan Ing. Ph.D.

42

TOP 09

TOP 09

30

ANO 2011

44

Komárek Petr Bc.

56

ANO 2011

ANO 2011

75

DSSS+NF

6

Komárek Petr

44

DSSS

BEZPP

75

DSSS+NF

17

Komárek Václav Mgr.

73

DSSS

DSSS

68

NEZ

35

Komůrková Zdeňka Bc.

39

NEZ

BEZPP

37

KSČM

31

Koňařík Bronislav Mgr.

41

KSČM

BEZPP

31

ZpL

21

Koňaříková Iveta Mgr.

49

ZpL

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

65

Kondziolka Jan Bc.

31

Svobodní

BEZPP

31

ZpL

32

Konečná Sílová Jana MUDr.

30

ZpL

BEZPP

46

DV

29

Konečný Radek Ing.

32

DV

BEZPP

31

ZpL

39

Konečný Václav Bc.

36

ZpL

BEZPP

30

ANO 2011

61

Konieczná Eliška

57

ANO 2011

ANO 2011

47

STAN+Ostravak

59

Konštacký Jiří

70

STAN

BEZPP

82

Piráti

57

Kopecká Zuzana

29

Piráti

BEZPP

30

ANO 2011

52

Kopecký Stanislav Bc.

44

ANO 2011

ANO 2011

2

ODS

8

Kopečný Miroslav Ing.

59

ODS

ODS

82

Piráti

17

Kopečný Petr Ing.

32

Piráti

Piráti

31

ZpL

11

Kopitzová Vladislava

57

ZpL

ZpL

81

SPR-RSČMS

3

Korbelka Jan

25

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

32

TOP 09

47

Kornel Leo

37

TOP 09

TOP 09

37

KSČM

45

Korošík Vlastimil

45

KSČM

KSČM

52

Svobodní+SsČR

25

Korous Jaroslav Ing.

62

SsČR

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

1

Koruna Pavel

47

DOMOV s BPi

Úsvit

70

SPR-RSČPatrHOZK

35

Kořínek Milan

51

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

82

Piráti

6

Kořízek Pavel Ing.

44

Piráti

Piráti

12

ČSSD

62

Kotasová Silvie Mgr.

38

ČSSD

ČSSD

30

ANO 2011

36

Kotrlová Blanka

49

ANO 2011

ANO 2011

43

DOMOVsBPi,Úsvit

41

Koudelka Pavel

44

Úsvit

BEZPP

30

ANO 2011

26

Kovács Jan Mgr. Ph.D.

51

ANO 2011

ANO 2011

65

PRO REGION

3

Kováčiková Sylva Ing.

58

SNK ED

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

16

Kovačová Petra Bc.

23

DSZ

BEZPP

2

ODS

41

Kovalčíková Yveta Ing.

51

ODS

ODS

46

DV

59

Kovalová Dagmar

45

DV

BEZPP

68

NEZ

33

Kovalová Pavla Mgr.

53

NEZ

BEZPP

46

DV

51

Kovář Josef

51

DV

BEZPP

75

DSSS+NF

29

Kovář Rudolf

54

DSSS

BEZPP

12

ČSSD

51

Kovářová Jiřina

76

ČSSD

ČSSD

24

KDU-ČSL

69

Kozák Petr Ing.

54

KDU-ČSL

KDU-ČSL

9

KSČ

8

Kozelský Pavel

71

KSČ

KSČ

31

ZpL

9

Kozlovská Alena

47

ZpL

BEZPP

65

PRO REGION

61

Kožušník Jan Ing.

37

SZ

SZ

78

SPD + SPO

44

Krajča Adrian DiS.

39

SPD

SPD

68

NEZ

54

Krajča Ivan

26

NEZ

NEZ

81

SPR-RSČMS

35

Krajča Michal

37

SPR-RSČMS

BEZPP

81

SPR-RSČMS

11

Krajíčková Žaneta

44

SPR-RSČMS

BEZPP

46

DV

57

Král Otomar Ing.

62

DV

BEZPP

32

TOP 09

49

Králová Kamila Mgr.

43

TOP 09

TOP 09

32

TOP 09

44

Kratochvíl Adam

21

TOP 09

TOP 09

45

Moravané

15

Kraus Martin Mgr.

36

Moravané

BEZPP

1

PB

4

Krč Radomír

48

PB

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

54

Krejčí Radovan

45

Svobodní

Svobodní

24

KDU-ČSL

30

Krejčok Jaromír Ing.

50

KDU-ČSL

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

38

Krenželok Petr

33

Svobodní

BEZPP

2

ODS

28

Kresta Roman Ing.

44

ODS

ODS

46

DV

44

Kresta Vítězslav

62

DV

BEZPP

46

DV

55

Krestová Jarmila

61

DV

BEZPP

12

ČSSD

12

Krištofová Radka Ing.

44

ČSSD

ČSSD

30

ANO 2011

5

Krkoška Jan

40

ANO 2011

ANO 2011

65

PRO REGION

38

Krkošková Věra

64

SNK ED

BEZPP

65

PRO REGION

66

Krmášek Kamil

38

SZ

SZ

12

ČSSD

64

Krsková Dana Mgr.

52

ČSSD

ČSSD

47

STAN+Ostravak

13

Krušinová Alena Ing.

57

STAN

BEZPP

46

DV

63

Krygel Ondřej

28

DV

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

11

Kryštof Martin

41

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

4

Kryštof Roman

44

SPRRSČ M.Sládka

SPRRSČ M.Sládka

81

SPR-RSČMS

42

Křaček Jan

38

SPR-RSČMS

BEZPP

37

KSČM

36

Křenková Kateřina MVDr.

54

KSČM

KSČM

43

DOMOVsBPi,Úsvit

27

Křibský Tomáš

25

Úsvit

Úsvit

70

SPR-RSČPatrHOZK

6

Křikava Antonín

62

Patrioti ČR

Patrioti ČR

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

41

Křimská Yveta

53

ČSNS2005

BEZPP

68

NEZ

10

Kuběnová Helena MUDr.

56

NEZ

BEZPP

9

KSČ

12

Kubesa Josef

64

KSČ

BEZPP

65

PRO REGION

32

Kubesa Ondřej Mgr.

28

SZ

SZ

31

ZpL

20

Kubiczková Andrea

44

ZpL

BEZPP

30

ANO 2011

21

Kubíčková Květa

60

ANO 2011

ANO 2011

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

33

Kubik Stanislav

65

ČSNS2005

BEZPP

78

SPD + SPO

34

Kubín Václav Mgr.

43

SPD

SPD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

47

Kubínová Eva

53

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

19

Kubínová Lada

32

Úsvit

BEZPP

37

KSČM

5

Kuboš Karel RSDr.

68

KSČM

KSČM

12

ČSSD

60

Kubušová Emília Mgr.

62

ČSSD

ČSSD

52

Svobodní+SsČR

61

Kuča Martin Ing.

36

Svobodní

Svobodní

12

ČSSD

15

Kuča Tomáš Ing.

46

ČSSD

ČSSD

52

Svobodní+SsČR

37

Kučera Martin

36

SsČR

SsČR

82

Piráti

14

Kučera Martin Mgr.

45

Piráti

Piráti

24

KDU-ČSL

26

Kučerka Petr Bc.

53

KDU-ČSL

BEZPP

2

ODS

54

Kudela Marek Mgr.

29

ODS

ODS

12

ČSSD

29

Kudelová Helena Ing.

62

ČSSD

ČSSD

52

Svobodní+SsČR

60

Kuder Zenon Ing.

28

Svobodní

Svobodní

78

SPD + SPO

49

Kugler Ladislav

55

SPO

SPO

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

40

Kucharčíková Pavlína

50

ČSNS

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

52

Kuchař Jaroslav

22

Svobodní

Svobodní

32

TOP 09

54

Kukol Miloslav Mgr.

61

TOP 09

TOP 09

30

ANO 2011

57

Kulil Vladimír Ing. Ph.D.

58

ANO 2011

ANO 2011

82

Piráti

56

Kulpová Kateřina

28

Piráti

BEZPP

24

KDU-ČSL

38

Kuna Jiří

42

KDU-ČSL

BEZPP

2

ODS

65

Kuncová Lenka

45

ODS

ODS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

58

Kündelová Helena

53

Úsvit

BEZPP

65

PRO REGION

57

Kupka Tomáš Ing. Ph.D.

34

SZ

SZ

37

KSČM

20

Kupka Vlastimil Bc.

58

KSČM

KSČM

46

DV

31

Kurečka Zdeněk Ing.

59

DV

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

28

Kurek Pavel Ing.

54

Svobodní

Svobodní

32

TOP 09

17

Kůs Kamil

27

TOP 09

TOP 09

82

Piráti

30

Kutáčová Denisa

27

Piráti

BEZPP

46

DV

41

Kuznik Lubomír

60

DV

BEZPP

78

SPD + SPO

41

Kuznitiusová Gabriela

39

SPO

SPO

81

SPR-RSČMS

17

Kvasnička Svatopluk

49

SPR-RSČMS

BEZPP

82

Piráti

38

Kynčl Jan Mgr.

36

Piráti

BEZPP

78

SPD + SPO

61

Labaj Jiří

48

SPO

SPO

28

RDS

14

Laci Ladislav

53

RDS

BEZPP

82

Piráti

33

Lacina Petr

29

Piráti

BEZPP

46

DV

35

Lacko Mojmír Mgr.

56

DV

BEZPP

2

ODS

47

Lajčíková Jana MUDr.

53

ODS

ODS

28

RDS

11

Lakatos Petr

45

RDS

RDS

75

DSSS+NF

36

Lakomý Ivo

46

DSSS

BEZPP

68

NEZ

68

Langová Renata

51

NEZ

NEZ

52

Svobodní+SsČR

23

Langr Antonín

28

SsČR

BEZPP

65

PRO REGION

14

Laňka Alfons Ing.

61

SNK ED

BEZPP

82

Piráti

60

Lažková Zuzana Mgr.

40

Piráti

BEZPP

12

ČSSD

24

Lebiedzik Marian doc. Ing. Ph.D.

41

ČSSD

ČSSD

46

DV

16

Lehnert Petr MVDr.

53

DV

BEZPP

31

ZpL

43

Lehotská Hana

42

ZpL

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

13

Lenart Radim

44

Úsvit

Úsvit

28

RDS

3

Lévay Julius

64

RDS

BEZPP

46

DV

62

Lewandowská Monika

47

DV

BEZPP

24

KDU-ČSL

67

Liberda Karel Mgr.

65

KDU-ČSL

KDU-ČSL

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

13

Liberdová Petra

44

Rozumní

BEZPP

78

SPD + SPO

22

Liboska Miroslav

56

SPD

SPD

9

KSČ

11

Lindovský Vlastislav

72

KSČ

BEZPP

81

SPR-RSČMS

36

Linhart Josef

46

SPR-RSČMS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

8

Lipner Jan Ing.

51

STAN

STAN

78

SPD + SPO

36

Lipovský Eduard

63

SPD

SPD

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

22

Lišková Magda

55

Rozumní

BEZPP

68

NEZ

13

Lizák Jiří

48

NEZ

BEZPP

45

Moravané

3

Lojková Simona Mgr.

34

Moravané

BEZPP

12

ČSSD

55

Lošáková Gabriela Bc. DiS.

31

ČSSD

ČSSD

24

KDU-ČSL

50

Löwenthalová Pavla MVDr.

46

KDU-ČSL

KDU-ČSL

65

PRO REGION

15

Loyka Svatopluk doc. MUDr. CSc.

71

SNK ED

BEZPP

46

DV

18

Lukeš Josef

50

DV

BEZPP

37

KSČM

19

Lukša Jiří Ing.

53

KSČM

KSČM

46

DV

1

Lukša Pavol

53

DV

DV

46

DV

64

Lukša Vojtěch

24

DV

BEZPP

12

ČSSD

43

Lyčka Mario

49

ČSSD

ČSSD

1

PB

2

Macíček Zdeněk

33

PB

BEZPP

65

PRO REGION

44

Mackovič Jan Ing.

39

SZ

SZ

70

SPR-RSČPatrHOZK

5

Macura Marek

38

HOZK

HOZK

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

21

Madajová Simona

46

ČSNS

BEZPP

12

ČSSD

56

Mádr Radim Bc.

44

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

21

Madzia Adam

19

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

30

Madzia Karel

64

Úsvit

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

39

Maglen Jiří Ing.

42

SsČR

BEZPP

65

PRO REGION

68

Mácha Přemysl PhDr. Ph.D.

41

SZ

BEZPP

37

KSČM

25

Macháček Vít Ing.

44

KSČM

KSČM

75

DSSS+NF

46

Machálek Jaromír

66

DSSS

BEZPP

75

DSSS+NF

7

Machová Iveta

42

DSSS

DSSS

31

ZpL

15

Machura Martin Ing.

53

ZpL

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

12

Makay Daniel

48

Úsvit

Úsvit

31

ZpL

28

Makúchová Jarmila Ing.

48

ZpL

BEZPP

28

RDS

1

Maľar Jan

60

RDS

RDS

32

TOP 09

4

Mališ Miroslav Ing.

40

TOP 09

TOP 09

2

ODS

51

Malota Oldřich Bc.

54

ODS

ODS

37

KSČM

21

Małysz Henryk

39

KSČM

KSČM

24

KDU-ČSL

59

Marek Bedřich Ing.

67

KDU-ČSL

KDU-ČSL

70

SPR-RSČPatrHOZK

14

Mareková Petra

39

HOZK

HOZK

30

ANO 2011

66

Marenčok Miroslav Ing.

57

ANO 2011

ANO 2011

45

Moravané

21

Markuš Pavel

56

Moravané

BEZPP

47

STAN+Ostravak

50

Martiňák Petr Ing.

54

STAN

STAN

12

ČSSD

2

Martinek Jiří Ing.

41

ČSSD

ČSSD

78

SPD + SPO

13

Martinek Stanislav

45

SPO

SPO

30

ANO 2011

41

Martinek Tomáš Ing.

26

ANO 2011

ANO 2011

68

NEZ

32

Martiník Radek

41

NEZ

NEZ

43

DOMOVsBPi,Úsvit

37

Martiníková Monika

53

Úsvit

BEZPP

30

ANO 2011

14

Masarovič Róbert MSc.

43

ANO 2011

ANO 2011

81

SPR-RSČMS

5

Mašík Pavel

40

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

68

NEZ

47

Mašinská Anna

56

NEZ

NEZ

81

SPR-RSČMS

1

Mašlík Karel Mgr.

49

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

81

SPR-RSČMS

20

Matějný Pavel

48

SPR-RSČMS

BEZPP

2

ODS

4

Matera Josef Alexander Mgr.

31

ODS

ODS

24

KDU-ČSL

28

Matýsková Andrea Bc.

43

KDU-ČSL

KDU-ČSL

75

DSSS+NF

24

Mečiar Šimon

71

DSSS

DSSS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

69

Mencnerová Jarmila

65

Úsvit

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

56

Menšík Vladimír

43

Svobodní

Svobodní

37

KSČM

38

Merta Aleš Mgr.

50

KSČM

KSČM

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

19

Mertová Naděžda

55

Rozumní

BEZPP

37

KSČM

52

Mesochoridis Takis

63

KSČM

KSČM

78

SPD + SPO

3

Miczka Tomáš

50

SPO

SPO

30

ANO 2011

49

Míček Jakub Bc.

29

ANO 2011

ANO 2011

65

PRO REGION

18

Míček Luděk

56

SNK ED

BEZPP

12

ČSSD

28

Mička Pavel Mgr.

53

ČSSD

ČSSD

78

SPD + SPO

12

Míčková Petra MUDr.

39

SPD

SPD

70

SPR-RSČPatrHOZK

25

Mifek Petr

48

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

52

Mihalik Milan

54

Úsvit

BEZPP

82

Piráti

16

Michailidis Petros Ing.

61

Piráti

Piráti

52

Svobodní+SsČR

27

Michalčík Josef

42

SsČR

BEZPP

32

TOP 09

15

Michalík Miroslav Ing.

57

TOP 09

TOP 09

52

Svobodní+SsČR

13

Michel René

50

SsČR

SsČR

52

Svobodní+SsČR

53

Michel Stanislav

72

SsČR

BEZPP

37

KSČM

27

Michna Tomáš Bc.

25

KSČM

KSČM

2

ODS

52

Mika Milan

38

ODS

ODS

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

30

Mikesková Anna

64

Rozumní

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

35

Mikeš Karel

47

SsČR

BEZPP

46

DV

6

Miklendová Martina Ing.

35

DV

BEZPP

45

Moravané

10

Mikula Roman

49

Moravané

Moravané

68

NEZ

25

Mikulec Petr Ing.

52

NEZ

NEZ

78

SPD + SPO

17

Mikulíková Eva Mgr.

51

SPO

SPO

52

Svobodní+SsČR

41

Milata Jiří

46

SsČR

SsČR

70

SPR-RSČPatrHOZK

17

Mitáček Ivo

49

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

2

ODS

66

Mlčoch Jaroslav

50

ODS

ODS

2

ODS

29

Mlčoch Jiří JUDr.

65

ODS

ODS

81

SPR-RSČMS

46

Mlčochová Jarmila

82

SPR-RSČMS

BEZPP

81

SPR-RSČMS

26

Mlčochová Ludmila

66

SPR-RSČMS

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

16

Młynek Roman

42

HOZK

HOZK

46

DV

21

Mlynkec František

35

DV

BEZPP

46

DV

23

Mlynkecová Andrea Bc. DiS.

42

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

55

Mlynková Eva

54

Úsvit

BEZPP

47

STAN+Ostravak

16

Mocová Jana Bc.

61

STAN

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

6

Močydlan Zdeněk Bc.

46

Rozumní

BEZPP

37

KSČM

24

Mohylová Eva Mgr.

32

KSČM

KSČM

70

SPR-RSČPatrHOZK

29

Mohylová Vlasta

62

Patrioti ČR

Patrioti ČR

65

PRO REGION

10

Mojžíšek Radislav PaedDr.

56

SNK ED

BEZPP

68

NEZ

34

Molata Richard MVDr.

35

NEZ

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

8

Molinek Aleš Ing.

44

Rozumní

BEZPP

26

6

Molinová Dagmar Sofie Mgr.

51

82

Piráti

47

Molińska Judita

48

Piráti

BEZPP

82

Piráti

46

Moliński Jakub Mgr.

44

Piráti

BEZPP

30

ANO 2011

56

Moravcová Monika Mgr.

27

ANO 2011

ANO 2011

70

SPR-RSČPatrHOZK

12

Moravčík Emil Ing.

60

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

7

Moravčík Jakub Ing.

37

SPRRSČ M.Sládka

SPRRSČ M.Sládka

32

TOP 09

37

Moravec Aleš Mgr.

48

TOP 09

TOP 09

65

PRO REGION

23

Moravec Pavel Mgr.

49

SNK ED

BEZPP

32

TOP 09

11

Mores Václav Ing.

62

TOP 09

TOP 09

52

Svobodní+SsČR

32

Moric Lubomír Ing.

33

Svobodní

Svobodní

52

Svobodní+SsČR

12

Moricová Jana Mgr.

31

Svobodní

BEZPP

47

STAN+Ostravak

3

Mouka Dalibor

50

Ostravak

BEZPP

46

DV

24

Mrhač Pavel Ing.

54

DV

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

48

Mrozek Michal Ing.

39

Svobodní

Svobodní

30

ANO 2011

15

Mrózková Heříková Marcela Mgr.

56

ANO 2011

ANO 2011

24

KDU-ČSL

33

Muczka Petr Ing.

53

KDU-ČSL

KDU-ČSL

30

ANO 2011

47

Mudrla Ctirad

48

ANO 2011

ANO 2011

32

TOP 09

35

Mudrová Jana Ing.

56

TOP 09

TOP 09

70

SPR-RSČPatrHOZK

20

Müller Zdeněk

30

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

65

PRO REGION

43

Müllerová Natálie Mgr.

39

SZ

BEZPP

2

ODS

64

Murín Patrik Ing. arch.

29

ODS

ODS

75

DSSS+NF

28

Musil Miroslav

48

DSSS

DSSS

81

SPR-RSČMS

8

Musil Václav Ing.

25

SPR-RSČMS

BEZPP

46

DV

66

Mušuka Milan

41

DV

BEZPP

32

TOP 09

33

Mynář Miroslav Ing.

51

TOP 09

TOP 09

43

DOMOVsBPi,Úsvit

3

Myslivcová Dominika

22

Úsvit

BEZPP

32

TOP 09

16

Myšinský Jiří Mgr.

51

TOP 09

TOP 09

81

SPR-RSČMS

13

Nágl Marek

43

SPR-RSČMS

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

66

Nalevajka David

24

Úsvit

Úsvit

82

Piráti

37

Namyslo Václav

49

Piráti

BEZPP

2

ODS

2

Návrat Vladimír Ing.

53

ODS

ODS

24

KDU-ČSL

2

Navrátil Jiří

39

KDU-ČSL

KDU-ČSL

30

ANO 2011

28

Návratová Lenka Ing. Mgr.

53

ANO 2011

ANO 2011

37

KSČM

53

Nečas Pavel

60

KSČM

KSČM

32

TOP 09

50

Nedoma Jan

25

TOP 09

TOP 09

52

Svobodní+SsČR

59

Nejedlá Dagmar

44

SsČR

BEZPP

30

ANO 2011

63

Němcová Pavlína Mgr.

44

ANO 2011

ANO 2011

82

Piráti

59

Němcová Petra

33

Piráti

BEZPP

82

Piráti

36

Němčík Ondřej

22

Piráti

BEZPP

30

ANO 2011

31

Němec Josef Ing.

56

ANO 2011

ANO 2011

31

ZpL

31

Němec Ladislav Ing. arch.

65

ZpL

BEZPP

65

PRO REGION

13

Němečková Kristína Ing. MBA

29

SNK ED

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

64

Nepevný Martin

21

Svobodní

BEZPP

32

TOP 09

24

Netušil Pavel Mgr.

45

TOP 09

TOP 09

9

KSČ

4

Neubauer Milan

49

KSČ

KSČ

78

SPD + SPO

37

Neuvirt Ladislav

33

SPO

SPO

78

SPD + SPO

16

Nevlud Zdeněk

44

SPD

SPD

78

SPD + SPO

56

Nevludová Ivana

39

SPD

SPD

45

Moravané

27

Nevřelová Kristýna

41

Moravané

BEZPP

82

Piráti

2

Nezhyba Jan

39

Piráti

Piráti

81

SPR-RSČMS

23

Nicieja Martin

44

SPR-RSČMS

BEZPP

24

KDU-ČSL

23

Niemiec Bohuslav Ing.

34

KDU-ČSL

KDU-ČSL

47

STAN+Ostravak

61

Nohel Vlastimil

50

Ostravak

BEZPP

47

STAN+Ostravak

49

Nosek Michal Mgr.

37

Ostravak

BEZPP

32

TOP 09

63

Nová Lenka

49

TOP 09

TOP 09

75

DSSS+NF

12

Nováček Tomáš

22

DSSS

BEZPP

68

NEZ

11

Novák David Mgr.

44

NEZ

BEZPP

12

ČSSD

1

Novák Miroslav

44

ČSSD

ČSSD

2

ODS

3

Nováková Martina Mgr. DiS.

40

ODS

ODS

12

ČSSD

45

Nováková Miroslava Ing.

46

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

8

Novotný Alois Ing.

55

Úsvit

Úsvit

24

KDU-ČSL

35

Novotný Jiří Mgr.

40

KDU-ČSL

BEZPP

47

STAN+Ostravak

51

Novotný Miroslav

51

STAN

BEZPP

2

ODS

58

Nowak Libor Ing.

58

ODS

ODS

46

DV

69

Nowoková Aneta

29

DV

BEZPP

31

ZpL

13

Nyklová Eva Ing.

52

ZpL

BEZPP

32

TOP 09

14

Nytra Aleš JUDr.

34

TOP 09

TOP 09

30

ANO 2011

68

Nytrová Renata Ing.

58

ANO 2011

ANO 2011

47

STAN+Ostravak

45

Odstrčil Stanislav

57

Ostravak

BEZPP

24

KDU-ČSL

54

Ochmanová Blanka Ing.

33

KDU-ČSL

KDU-ČSL

32

TOP 09

36

Ochmanová Jana

36

TOP 09

TOP 09

2

ODS

25

Okoun Jan

63

ODS

ODS

65

PRO REGION

51

Olíková Kristýna Karin

26

SZ

BEZPP

12

ČSSD

30

Olšar Ladislav

56

ČSSD

ČSSD

9

KSČ

9

Onderka Jiří

60

KSČ

KSČ

9

KSČ

6

Onderka Milan

26

KSČ

KSČ

12

ČSSD

63

Onderková Ivana Ing.

39

ČSSD

ČSSD

82

Piráti

55

Ondis Miroslav

21

Piráti

BEZPP

45

Moravané

26

Ondračka Miroslav DiS.

41

Moravané

BEZPP

31

ZpL

19

Ondrák Lukáš

33

ZpL

ZpL

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

44

Ondrušková Alena

45

ČSNS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

30

Opěla Tomáš Ing.

39

STAN

BEZPP

32

TOP 09

40

Opletal Jakub

26

TOP 09

TOP 09

81

SPR-RSČMS

10

Opravil Jaroslav

41

SPR-RSČMS

BEZPP

30

ANO 2011

65

Oprchalský Lukáš

37

ANO 2011

ANO 2011

26

2

Oram Vítězslav Ing.

54

46

DV

30

O´Reilly Martina Mgr.

33

DV

BEZPP

65

PRO REGION

69

Orel Petr

57

SZ

SZ

81

SPR-RSČMS

28

Orlík Vojtěch

27

SPR-RSČMS

BEZPP

45

Moravané

1

Orlitová Jarmila Ing.

55

Moravané

BEZPP

2

ODS

17

Orság Hynek Ing.

49

ODS

ODS

82

Piráti

12

Oškerová Marta

49

Piráti

Piráti

82

Piráti

18

Oškerová Veronika

19

Piráti

Piráti

37

KSČM

34

Otáhalová Milada

41

KSČM

KSČM

78

SPD + SPO

57

Outratová Lenka

44

SPO

SPO

30

ANO 2011

13

Ožanová Zuzana Ing.

46

ANO 2011

ANO 2011

24

KDU-ČSL

29

Pagáčová Jana

57

KDU-ČSL

KDU-ČSL

46

DV

43

Pak Josef

52

DV

BEZPP

32

TOP 09

29

Palatová Ludmila

58

TOP 09

TOP 09

78

SPD + SPO

35

Palička Jaroslav

58

SPO

SPO

24

KDU-ČSL

41

Paličková Jana MUDr.

50

KDU-ČSL

BEZPP

47

STAN+Ostravak

43

Palovský Karel

57

STAN

BEZPP

78

SPD + SPO

15

Panáček Jan Ing.

38

SPO

SPO

78

SPD + SPO

51

Panáčková Zuzana

40

SPO

SPO

2

ODS

55

Pánik Jan

25

ODS

ODS

32

TOP 09

10

Pánková Barbora Bc.

32

TOP 09

TOP 09

46

DV

17

Papadopulosová Andrea

41

DV

BEZPP

75

DSSS+NF

45

Pápay Josef

48

DSSS

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

7

Papoušek Jan

26

Rozumní

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

15

Papoušek Michal

53

Rozumní

BEZPP

32

TOP 09

7

Papuga Tomáš MUDr.

49

TOP 09

TOP 09

52

Svobodní+SsČR

17

Partl Roman Ing.

51

SsČR

SsČR

46

DV

8

Pastor Roman

41

DV

BEZPP

46

DV

3

Pastrňák René Mgr. Ph.D. in BA

39

DV

BEZPP

2

ODS

16

Pastušková Eva

63

ODS

ODS

9

KSČ

7

Paszová Lenka

30

KSČ

BEZPP

9

KSČ

10

Paszová Zdeňka

59

KSČ

KSČ

12

ČSSD

32

Pašková Eva DiS.

35

ČSSD

ČSSD

2

ODS

44

Patyková Jana Bc.

52

ODS

ODS

68

NEZ

21

Pavelka Jan Mgr.

35

NEZ

BEZPP

45

Moravané

28

Pavelka Jaroslav

44

Moravané

BEZPP

32

TOP 09

1

Pavera Herbert Mgr.

58

TOP 09

TOP 09

81

SPR-RSČMS

32

Pavlíček Radim

44

SPR-RSČMS

BEZPP

65

PRO REGION

47

Pavlíčková Olga Mgr.

42

SZ

SZ

47

STAN+Ostravak

11

Pavlinová Renata

49

STAN

BEZPP

37

KSČM

18

Pawlas Daniel Bc.

41

KSČM

KSČM

2

ODS

62

Pečinka Vavřinec

43

ODS

ODS

2

ODS

40

Pečonka Jan

22

ODS

ODS

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

58

Pěgřímek Josef

66

Rozumní

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

28

Pěgřímková Jiřina

63

Rozumní

BEZPP

75

DSSS+NF

23

Pekárek Přemysl Ing.

73

DSSS

DSSS

46

DV

5

Pernecký Michal Mgr.

40

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

61

Perutková Zdeňka

64

Úsvit

BEZPP

2

ODS

49

Peřina Tomáš Ing.

46

ODS

ODS

47

STAN+Ostravak

4

Pešát Stanislav

57

STAN

BEZPP

47

STAN+Ostravak

7

Pešatová Helena RNDr.

57

STAN

BEZPP

28

RDS

7

Pešta Milan

43

RDS

RDS

68

NEZ

52

Pešula Václav Ing.

58

NEZ

NEZ

31

ZpL

23

Peterková Šárka

44

ZpL

ZpL

24

KDU-ČSL

32

Petr Radim Mgr.

43

KDU-ČSL

KDU-ČSL

82

Piráti

35

Petr Rudolf

29

Piráti

BEZPP

82

Piráti

25

Petrová Milada

50

Piráti

Piráti

68

NEZ

62

Petřík Martin

35

NEZ

BEZPP

81

SPR-RSČMS

19

Pich Pavel

35

SPR-RSČMS

BEZPP

24

KDU-ČSL

37

Pilchová Mackovíková Růžena Ing.

55

KDU-ČSL

BEZPP

24

KDU-ČSL

43

Pinkava Štěpán

60

KDU-ČSL

KDU-ČSL

75

DSSS+NF

42

Pinterov Lukáš

32

DSSS

BEZPP

37

KSČM

23

Pisch Pavel

52

KSČM

BEZPP

81

SPR-RSČMS

33

Piszczek Pavel

30

SPR-RSČMS

BEZPP

82

Piráti

29

Pištěková Petra

38

Piráti

BEZPP

46

DV

15

Placzek Daniel MUDr.

54

DV

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

48

Plačková Pavlína

52

ČSNS

BEZPP

81

SPR-RSČMS

44

Plánková Marcela

48

SPR-RSČMS

BEZPP

68

NEZ

17

Plintová Kateřina Mgr. Ing.

44

NEZ

NEZ

43

DOMOVsBPi,Úsvit

45

Pobiecká Revayová Renáta

50

Úsvit

BEZPP

24

KDU-ČSL

64

Pobořilová Lucie Mgr.

39

KDU-ČSL

KDU-ČSL

65

PRO REGION

37

Podjukl Radomír Ing.

53

SNK ED

BEZPP

68

NEZ

39

Podloučka Michal

31

NEZ

BEZPP

30

ANO 2011

11

Podstawka Radek Ing.

47

ANO 2011

ANO 2011

12

ČSSD

37

Pohanělová Nikola Ing.

38

ČSSD

ČSSD

37

KSČM

9

Pohludková Jana

55

KSČM

KSČM

75

DSSS+NF

22

Pokorný Daniel

40

DSSS

DSSS

24

KDU-ČSL

60

Pokorný Pavel

52

KDU-ČSL

KDU-ČSL

26

8

Pokuta Vladimír

49

BEZPP

32

TOP 09

45

Polach Martin

35

TOP 09

TOP 09

12

ČSSD

33

Polak Miroslav

58

ČSSD

ČSSD

82

Piráti

15

Polanský Ondřej Ing.

32

Piráti

Piráti

68

NEZ

31

Polášek Ivo Ing.

61

NEZ

NEZ

68

NEZ

2

Polášek Martin Bc.

45

NEZ

NEZ

75

DSSS+NF

3

Poledno Jiří

69

DSSS

DSSS

30

ANO 2011

53

Polický Antonín Ing.

47

ANO 2011

ANO 2011

28

RDS

10

Pollach Ladislav

53

RDS

RDS

81

SPR-RSČMS

41

Pollák René

45

SPR-RSČMS

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

49

Polochová Pavlína

37

ČSNS2005

BEZPP

68

NEZ

41

Polok Václav Ing.

55

NEZ

BEZPP

12

ČSSD

59

Poloková Žaneta

44

ČSSD

ČSSD

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

31

Popková Vlasta

58

Rozumní

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

46

Porembská Silvie

46

DSZ

BEZPP

2

ODS

63

Poštová Eva Ing. CSc.

67

ODS

ODS

68

NEZ

22

Potiorová Jana Ing.

38

NEZ

BEZPP

75

DSSS+NF

19

Pozděna Rostislav

62

DSSS

DSSS

2

ODS

20

Prajza Jan Ing.

44

ODS

ODS

52

Svobodní+SsČR

26

Pravda Pavel Ing.

38

Svobodní

Svobodní

24

KDU-ČSL

7

Pražák Zbyněk Ing. Ph.D.

61

KDU-ČSL

KDU-ČSL

24

KDU-ČSL

18

Pražáková Věra Bc.

54

KDU-ČSL

KDU-ČSL

12

ČSSD

23

Procházka Petr

42

ČSSD

ČSSD

78

SPD + SPO

26

Prokeš Zdeněk

37

SPD

SPD

75

DSSS+NF

33

Prosek Martin

50

DSSS

DSSS

75

DSSS+NF

54

Prosková Jana

70

NF

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

57

Prosková Jiřina

66

ČSNS

BEZPP

31

ZpL

37

Pruchnický Milan

43

ZpL

BEZPP

24

KDU-ČSL

40

Prusek Josef

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

37

KSČM

60

Přasličák Martin

36

KSČM

KSČM

78

SPD + SPO

5

Přeček Radim Ing.

43

SPO

SPO

75

DSSS+NF

15

Přibylová Veronika

23

DSSS

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

4

Přikryl Alen

55

Úsvit

BEZPP

45

Moravané

17

Přikryl Daniel Bc.

34

Moravané

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

43

Přikrylová Kateřina

29

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

65

Ptaszek Petr

58

Úsvit

BEZPP

65

PRO REGION

5

Pučoková Zuzana Ing.

32

SZ

SZ

30

ANO 2011

17

Pukančík Josef Ing.

39

ANO 2011

ANO 2011

75

DSSS+NF

56

Puškarová Margita

75

DSSS

BEZPP

24

KDU-ČSL

51

Putzlacherová Lenka Bc.

43

KDU-ČSL

KDU-ČSL

30

ANO 2011

40

Pýchová Helena Mgr.

56

ANO 2011

BEZPP

68

NEZ

26

Raab Michal Bc.

31

NEZ

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

2

Rabas Petr

63

Rozumní

BEZPP

68

NEZ

61

Rabiecová Hana Mgr.

47

NEZ

BEZPP

32

TOP 09

13

Rada Pavel

38

TOP 09

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

63

Rädisch Robert Bc.

24

Svobodní

Svobodní

30

ANO 2011

4

Radkovský Jaromír PhDr. Mgr. MBA

48

ANO 2011

ANO 2011

46

DV

33

Rainisch Štěpán Ing.

48

DV

BEZPP

82

Piráti

21

Rajnoch Jiří Ing.

28

Piráti

Piráti

37

KSČM

22

Rajský Roman Mgr.

46

KSČM

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

34

Ramíková Blanka

38

Rozumní

BEZPP

26

3

Rataj Michael PhDr.

47

BEZPP

37

KSČM

7

Recman Svatomír RSDr.

63

KSČM

KSČM

82

Piráti

4

Rédr Martin Mgr.

40

Piráti

Piráti

68

NEZ

50

Riedel Daniel

40

NEZ

BEZPP

37

KSČM

50

Richter Boris Bc.

56

KSČM

KSČM

24

KDU-ČSL

44

Richterová Ivana

56

KDU-ČSL

BEZPP

47

STAN+Ostravak

53

Rosman Ladislav Ing.

65

STAN

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

62

Rosová Ilona

34

Úsvit

BEZPP

12

ČSSD

54

Rošík Jiří

54

ČSSD

ČSSD

12

ČSSD

17

Roško Adam Bc.

27

ČSSD

ČSSD

32

TOP 09

2

Roubíčková Michaela Ing. Ph.D.

45

TOP 09

TOP 09

2

ODS

33

Rozprým Martin

39

ODS

ODS

75

DSSS+NF

52

Rozsypal Ivo

41

DSSS

BEZPP

2

ODS

57

Rudzinski Radim

40

ODS

ODS

81

SPR-RSČMS

27

Rumler Pavel

53

SPR-RSČMS

BEZPP

81

SPR-RSČMS

30

Rumlerová Drahomíra

52

SPR-RSČMS

BEZPP

45

Moravané

8

Rychtář Stanislav Ing.

66

Moravané

BEZPP

45

Moravané

30

Rychtářová Květoslava

67

Moravané

BEZPP

47

STAN+Ostravak

6

Rys Petr Ing.

43

STAN

STAN

30

ANO 2011

67

Ryška Jaroslav

46

ANO 2011

ANO 2011

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

20

Ryška Martin

33

Rozumní

BEZPP

82

Piráti

58

Ryška Pavel Bc.

40

Piráti

Piráti

82

Piráti

7

Řeha Rostislav Ing.

43

Piráti

Piráti

70

SPR-RSČPatrHOZK

3

Řehák Petr

53

SPRRSČ M.Sládka

SPRRSČ M.Sládka

75

DSSS+NF

58

Řezáč Václav

49

DSSS

BEZPP

47

STAN+Ostravak

54

Řičánek Milan

50

STAN

BEZPP

45

Moravané

16

Sabašová Kamila Ing.

41

Moravané

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

60

Sabo Oto

29

Úsvit

BEZPP

37

KSČM

47

Sacký Rudolf

35

KSČM

KSČM

65

PRO REGION

31

Salamonová Dana Ing.

58

SZ

SZ

46

DV

19

Samiec Petr

52

DV

BEZPP

32

TOP 09

57

Sarténa Tomáš

31

TOP 09

TOP 09

2

ODS

69

Secová Jana Mgr.

54

ODS

ODS

47

STAN+Ostravak

55

Sedláček Bronislav MUDr.

52

STAN

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

1

Sedláček Kamil

45

SPRRSČ M.Sládka

SPRRSČ M.Sládka

47

STAN+Ostravak

56

Sedlák Martin Ing.

49

STAN

BEZPP

31

ZpL

22

Sedlařík Petr

58

ZpL

ZpL

2

ODS

61

Seibert Lukáš Mgr.

37

ODS

ODS

32

TOP 09

52

Seidler Radan Ing.

45

TOP 09

TOP 09

68

NEZ

20

Seitzová Iveta Ing. arch.

47

NEZ

BEZPP

30

ANO 2011

58

Sekula Petr Ing.

38

ANO 2011

ANO 2011

75

DSSS+NF

50

Seriš Vladislav

55

DSSS

BEZPP

75

DSSS+NF

47

Schindler Rudolf

59

DSSS

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

28

Schmeja Lukáš

29

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

32

TOP 09

60

Schmidt Lumír Ing. MBA

52

TOP 09

TOP 09

47

STAN+Ostravak

19

Schneider Pavel

34

Ostravak

BEZPP

45

Moravané

22

Schneider Tomáš

52

Moravané

BEZPP

2

ODS

19

Schramm Patrik Ing.

42

ODS

ODS

12

ČSSD

22

Schreiberová Lenka Ing.

29

ČSSD

ČSSD

68

NEZ

6

Schubert Martin Ing.

46

NEZ

BEZPP

32

TOP 09

8

Schullová Marcela Mgr.

53

TOP 09

TOP 09

30

ANO 2011

20

Schwarz Martin

38

ANO 2011

ANO 2011

68

NEZ

60

Schwarz Tomáš

21

NEZ

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

34

Siklenková Veronika

31

Patrioti ČR

Patrioti ČR

78

SPD + SPO

14

Sikora Bronislav JUDr.

55

SPD

SPD

24

KDU-ČSL

14

Sikora Marcel

28

KDU-ČSL

KDU-ČSL

31

ZpL

5

Síla Jan MUDr.

66

ZpL

ZpL

82

Piráti

10

Simkanič Radek Ing. DiS.

27

Piráti

Piráti

32

TOP 09

9

Sitko Ladislav Ing.

64

TOP 09

TOP 09

24

KDU-ČSL

6

Siuda Karel Ing.

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

30

ANO 2011

42

Sivulka Robert

42

ANO 2011

ANO 2011

46

DV

28

Skalický Ivo Ing.

65

DV

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

11

Skandera Rudolf MVDr.

54

Úsvit

BEZPP

9

KSČ

1

Skařupa Jindřich Ing.

61

KSČ

KSČ

68

NEZ

19

Skokan Mirek Ing.

56

NEZ

BEZPP

75

DSSS+NF

25

Skořupová Soňa

46

DSSS

BEZPP

24

KDU-ČSL

55

Skotnica Jan Mgr.

29

KDU-ČSL

BEZPP

46

DV

52

Skotnica Luděk

63

DV

BEZPP

24

KDU-ČSL

36

Skrutková Pavla Ing.

52

KDU-ČSL

KDU-ČSL

45

Moravané

24

Skrzypczak Zdeněk

59

Moravané

BEZPP

12

ČSSD

41

Skřeček Jan Ing.

50

ČSSD

ČSSD

75

DSSS+NF

53

Skupien Tomáš

48

DSSS

BEZPP

75

DSSS+NF

10

Skýpala Radim

40

DSSS

BEZPP

78

SPD + SPO

1

Sládeček Karel Mgr.

53

SPO

SPO

78

SPD + SPO

67

Sládeček Tomáš

46

SPO

SPO

52

Svobodní+SsČR

9

Sládek Aleš MUDr.

56

SsČR

BEZPP

2

ODS

26

Sladký Richard Ing.

39

ODS

ODS

37

KSČM

48

Slaný Jan

37

KSČM

BEZPP

45

Moravané

18

Slívová Zdeňka Bc.

47

Moravané

BEZPP

2

ODS

9

Sliwka Martin Bc.

46

ODS

ODS

32

TOP 09

18

Slováček Igor Mgr.

44

TOP 09

TOP 09

24

KDU-ČSL

3

Slováček Vít Ing.

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

75

DSSS+NF

8

Sluka Pavel

46

DSSS

BEZPP

37

KSČM

61

Sluková Milada Ing. Bc.

52

KSČM

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

11

Smetana Vladimír Ing.

63

Rozumní

BEZPP

47

STAN+Ostravak

21

Smoleň Petr Bc.

54

Ostravak

BEZPP

65

PRO REGION

6

Smolka Pavel Ing.

50

SNK ED

SNK ED

78

SPD + SPO

24

Smugalová Renáta

44

SPD

SPD

75

DSSS+NF

27

Snášel Zdeněk

65

DSSS

DSSS

2

ODS

13

Sněhota Michal Bc.

27

ODS

ODS

68

NEZ

67

Sobel Karel

44

NEZ

NEZ

2

ODS

37

Sobotík Petr

73

ODS

ODS

37

KSČM

46

Soudková Jana

41

KSČM

KSČM

68

NEZ

59

Soukupová Blanka

49

NEZ

NEZ

82

Piráti

53

Souralová Andrea

26

Piráti

BEZPP

75

DSSS+NF

20

Sovadinová Eva

76

DSSS

BEZPP

75

DSSS+NF

49

Sovadinová Taťána

55

DSSS

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

35

Spillerová Iveta

51

ČSNS

BEZPP

37

KSČM

64

Srubjan Cyril

64

KSČM

KSČM

82

Piráti

61

Stach Radim

39

Piráti

Piráti

52

Svobodní+SsČR

22

Stachová Dagmar

69

Svobodní

BEZPP

24

KDU-ČSL

22

Staněk František RNDr. Ph.D.

63

KDU-ČSL

KDU-ČSL

24

KDU-ČSL

13

Staňková Marcela Mgr. DiS.

51

KDU-ČSL

KDU-ČSL

2

ODS

38

Staňová Věra MUDr.

63

ODS

ODS

52

Svobodní+SsČR

30

Stanovský Vítězslav

44

Svobodní

Svobodní

31

ZpL

16

Staškovan Petr Ing. Ph.D.

35

ZpL

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

36

Stejskal Hynek Ing. Bc.

35

Svobodní

Svobodní

24

KDU-ČSL

47

Stejskal Jan Ing.

46

KDU-ČSL

KDU-ČSL

46

DV

27

Stejskal Tomáš Ing.

49

DV

BEZPP

31

ZpL

24

Stejskalová Lenka Bc.

33

ZpL

ZpL

37

KSČM

65

Stibor David

40

KSČM

KSČM

24

KDU-ČSL

45

Stiborský Josef

62

KDU-ČSL

BEZPP

65

PRO REGION

21

Stoček Rostislav Ing.

41

SZ

SZ

78

SPD + SPO

70

Stoklásková Petra

37

SPD

BEZPP

68

NEZ

3

Stolařík Jaroslav Mgr.

55

NEZ

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

14

Strahalová Marcela

46

Rozumní

BEZPP

37

KSČM

4

Strachoň Ivan Ing.

43

KSČM

KSČM

9

KSČ

5

Strachota Roman

44

KSČ

BEZPP

78

SPD + SPO

30

Strnad Jiří

57

SPD

SPD

32

TOP 09

27

Strnadel Mikuláš Mgr.

30

TOP 09

TOP 09

82

Piráti

27

Struhala Jan Ing.

37

Piráti

BEZPP

46

DV

32

Struhalová Renáta

49

DV

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

24

Struminská Libuše

55

Rozumní

BEZPP

32

TOP 09

22

Strzondala Roman RNDr.

51

TOP 09

TOP 09

30

ANO 2011

59

Středula Jindřich

43

ANO 2011

ANO 2011

75

DSSS+NF

26

Střondala Lukáš

36

DSSS

DSSS

37

KSČM

37

Stuchlik Tomáš

22

KSČM

KSČM

31

ZpL

4

Stuchlík Petr

48

ZpL

ZpL

24

KDU-ČSL

56

Stuchlý Pavel Mgr.

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

24

KDU-ČSL

65

Stuchlý Vladimír Ing.

63

KDU-ČSL

KDU-ČSL

31

ZpL

36

Stwiertnia Robert DiS.

34

ZpL

BEZPP

37

KSČM

44

Suchomel Břetislav Mgr.

46

KSČM

BEZPP

47

STAN+Ostravak

23

Sulovský Leopold Ing.

62

Ostravak

Ostravak

32

TOP 09

25

Sup Jiří Ing.

55

TOP 09

TOP 09

32

TOP 09

64

Surák Radomír Ing. MBA

54

TOP 09

TOP 09

2

ODS

12

Sventek David Ing. MBA

41

ODS

ODS

82

Piráti

23

Světnička Karel Mgr. Bc.

56

Piráti

Piráti

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

47

Svobodová Alena

51

ČSNS

BEZPP

2

ODS

59

Svobodová Jana Ing.

55

ODS

ODS

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

39

Svrčinová Libuše

68

Rozumní

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

9

Swaczyna Tomáš Ing.

39

Úsvit

Úsvit

46

DV

46

Sýkora Petr

42

DV

BEZPP

65

PRO REGION

7

Sýkorová Salome Ing.

52

SNK ED

SNK ED

65

PRO REGION

17

Syrovátka Ondřej Mgr.

37

SZ

SZ

46

DV

26

Sysalová Jarmila JUDr.

53

DV

BEZPP

26

5

Syslo Milan

65

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

30

Szabó Juraj

62

Patrioti ČR

Patrioti ČR

75

DSSS+NF

32

Szczotka Vilém

64

DSSS

BEZPP

41

ND

3

Szczyrbová Karin Ing.

35

ND

BEZPP

24

KDU-ČSL

27

Szkandera Vladislav Mgr.

56

KDU-ČSL

KONS

52

Svobodní+SsČR

31

Sztefek Kamil

45

SsČR

BEZPP

65

PRO REGION

20

Szwedová Eva Mgr.

62

SZ

BEZPP

24

KDU-ČSL

17

Szyja Andrzej Mgr.

37

KDU-ČSL

KDU-ČSL

82

Piráti

22

Szymczysko Petr Bc.

30

Piráti

Piráti

65

PRO REGION

19

Szyroká Květuše Ing.

67

SNK ED

BEZPP

24

KDU-ČSL

61

Šablatura Martin Bc.

23

KDU-ČSL

KDU-ČSL

78

SPD + SPO

21

Šainar Petr

49

SPO

SPO

68

NEZ

57

Šarlák Ľuboš

41

NEZ

BEZPP

32

TOP 09

31

Šarman Petr Ing.

31

TOP 09

TOP 09

78

SPD + SPO

66

Šatný Martin

39

SPD

SPD

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

10

Ščípa René

45

Rozumní

BEZPP

75

DSSS+NF

5

Šeligová Jolana

51

DSSS

DSSS

30

ANO 2011

55

Šestořád Pavel MUDr.

50

ANO 2011

ANO 2011

65

PRO REGION

2

Šichnárek František

69

SNK ED

SNK ED

24

KDU-ČSL

11

Šillerová Eva Ing.

34

KDU-ČSL

KDU-ČSL

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

4

Šimčík Pavel

49

Rozumní

Rozumní

70

SPR-RSČPatrHOZK

23

Šimek Roman

36

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

30

ANO 2011

43

Šimík Otakar Ing.

36

ANO 2011

ANO 2011

70

SPR-RSČPatrHOZK

39

Šimík Petr

35

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

31

ZpL

34

Šimková Lucie

33

ZpL

BEZPP

30

ANO 2011

9

Šimoňáková Šárka Ing.

33

ANO 2011

ANO 2011

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

26

Šipula Petr

38

Rozumní

BEZPP

68

NEZ

16

Šipulová Světlana Mgr.

49

NEZ

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

33

Škorpík Stanislav

59

Úsvit

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

24

Škrdla Jakub

26

Úsvit

Úsvit

82

Piráti

39

Šlachta Jan

30

Piráti

BEZPP

65

PRO REGION

58

Šmotek René

44

SZ

SZ

52

Svobodní+SsČR

51

Šnajdr Marek

42

SsČR

BEZPP

46

DV

14

Šnajdrová Lucie MUDr. Mgr.

34

DV

BEZPP

46

DV

45

Šnytová Yveta

53

DV

BEZPP

37

KSČM

58

Špalek Martin

44

KSČM

KSČM

32

TOP 09

65

Špetla Martin Ing.

52

TOP 09

TOP 09

2

ODS

10

Šrámek Josef

60

ODS

ODS

32

TOP 09

62

Šrom David Ing.

37

TOP 09

TOP 09

12

ČSSD

65

Šrubařová Nela

28

ČSSD

ČSSD

43

DOMOVsBPi,Úsvit

14

Štědroň Radoslav RNDr.

61

Úsvit

SSPD-SP

9

KSČ

2

Štefek Josef

68

KSČ

KSČ

2

ODS

68

Štěpánová Marcela RNDr.

57

ODS

ODS

82

Piráti

43

Štěrba Jan

54

Piráti

BEZPP

78

SPD + SPO

45

Šterc Stanislav

34

SPO

SPO

32

TOP 09

21

Štíhel Petr Ing.

53

TOP 09

TOP 09

47

STAN+Ostravak

12

Štípal Roman MUDr. CSc.

63

STAN

BEZPP

82

Piráti

32

Štosek Roman Ing.

48

Piráti

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

9

Štrobl Henrich

48

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

24

Šujan Petr

52

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

24

KDU-ČSL

20

Šujanová Jana Bc.

24

KDU-ČSL

BEZPP

24

KDU-ČSL

16

Šula Jaroslav Ing.

68

KDU-ČSL

KDU-ČSL

47

STAN+Ostravak

37

Šumbera Jan Mgr.

42

Ostravak

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

21

Šumský Petr

35

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

65

PRO REGION

65

Šupčík Marek Ing.

40

SNK ED

BEZPP

65

PRO REGION

46

Šupčíková Hana

37

SNK ED

BEZPP

2

ODS

11

Šustalová Xenie Mgr.

42

ODS

ODS

82

Piráti

34

Šustek Tomáš Bc.

30

Piráti

BEZPP

81

SPR-RSČMS

4

Švajnoch Ondřej

24

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

81

SPR-RSČMS

24

Švanda Jaroslav

53

SPR-RSČMS

BEZPP

28

RDS

8

Tancoš Pavel

46

RDS

RDS

81

SPR-RSČMS

45

Targošová Zdenka

51

SPR-RSČMS

BEZPP

32

TOP 09

23

Tatarková Daniela Mgr.

48

TOP 09

TOP 09

68

NEZ

14

Telařík Ivan

69

NEZ

BEZPP

65

PRO REGION

16

Tenzin Eva Mgr.

31

SZ

SZ

12

ČSSD

38

Tichá Iva Ing. Mgr. Ph.D.

38

ČSSD

ČSSD

24

KDU-ČSL

68

Tichá Marie

57

KDU-ČSL

KDU-ČSL

37

KSČM

68

Tomanek Zbigniew Ing.

51

KSČM

KSČM

52

Svobodní+SsČR

34

Tomášová Veronika Mgr.

35

Svobodní

Svobodní

52

Svobodní+SsČR

40

Tomis Zdeněk Ing.

56

Svobodní

Svobodní

78

SPD + SPO

58

Topičová Martina

51

SPD

SPD

12

ČSSD

14

Tořová Eva Bc.

53

ČSSD

ČSSD

2

ODS

15

Tošenovský Evžen Ing.

60

ODS

ODS

2

ODS

18

Trávníček Igor

52

ODS

ODS

70

SPR-RSČPatrHOZK

10

Trnka Pavel

47

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

78

SPD + SPO

62

Trombik Miroslav

58

SPD

SPD

68

NEZ

45

Třešňák Lukáš Ing.

35

NEZ

BEZPP

81

SPR-RSČMS

21

Tvrdá Jana

29

SPR-RSČMS

SPR-RSČMS

81

SPR-RSČMS

29

Tvrdá Jana

56

SPR-RSČMS

BEZPP

81

SPR-RSČMS

16

Tvrdý Bedřich

59

SPR-RSČMS

BEZPP

82

Piráti

52

Tylšarová Eva

31

Piráti

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

1

Tyrlíková Marcela Bc. DiS., MBA

44

Rozumní

BEZPP

68

NEZ

18

Uhrová Pavla Mgr.

44

NEZ

BEZPP

75

DSSS+NF

55

Uhříček Martin

45

DSSS

DSSS

2

ODS

1

Unucka Jakub Ing. MBA

47

ODS

ODS

47

STAN+Ostravak

57

Uvíra Petr Ing.

51

STAN

BEZPP

65

PRO REGION

41

Uvíra Vítězslav Ing.

45

SNK ED

BEZPP

30

ANO 2011

19

Uvírová Jarmila

57

ANO 2011

ANO 2011

43

DOMOVsBPi,Úsvit

68

Vácová Irena

35

Úsvit

BEZPP

78

SPD + SPO

23

Vágner Pavel

51

SPO

SPO

12

ČSSD

13

Vajda Ctibor Ing.

62

ČSSD

ČSSD

37

KSČM

54

Valder Jakubcová Jaromíra

32

KSČM

KSČM

43

DOMOVsBPi,Úsvit

53

Valdmanová Iva

61

Úsvit

BEZPP

30

ANO 2011

48

Válková Dagmar doc. Ing. CSc.

70

ANO 2011

BEZPP

2

ODS

24

Vaněk Jaroslav

56

ODS

ODS

47

STAN+Ostravak

29

Vaňková Ivona Ing.

51

Ostravak

BEZPP

2

ODS

60

Vaňková Valentina Ing.

56

ODS

ODS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

46

Várnay Tibor

61

Úsvit

BEZPP

75

DSSS+NF

11

Vasilik Milan

45

DSSS

DSSS

68

NEZ

63

Vavrečková Ivana Mgr.

51

NEZ

BEZPP

32

TOP 09

68

Vavroš Lubomír Ing.

54

TOP 09

TOP 09

31

ZpL

41

Vavrošová Martina

52

ZpL

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

31

Vavruša Lukáš Bc.

26

Úsvit

BEZPP

2

ODS

67

Vavříček Jan Ing.

33

ODS

ODS

26

4

Vavříček Jaroslav

42

78

SPD + SPO

53

Vavříček Petr

41

SPO

SPO

46

DV

13

Vavřík Jan Mgr.

38

DV

BEZPP

46

DV

61

Vavřík Roman

44

DV

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

36

Vavřínková Jana

48

Rozumní

BEZPP

68

NEZ

43

Velčovský David BcA.

28

NEZ

BEZPP

31

ZpL

18

Velička Lukáš

34

ZpL

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

5

Velička Radek

37

Rozumní

BEZPP

32

TOP 09

3

Velička Tomáš Bc.

48

TOP 09

TOP 09

31

ZpL

38

Veličková Lucie

29

ZpL

BEZPP

65

PRO REGION

39

Veličková Petra Mgr.

27

SZ

SZ

52

Svobodní+SsČR

15

Veličková Romana

43

SsČR

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

16

Věncek Martin

34

Svobodní

Svobodní

65

PRO REGION

64

Verner Daniel Bc.

42

SZ

SZ

30

ANO 2011

22

Veřmiřovský Jan RNDr. Ph.D.

36

ANO 2011

ANO 2011

52

Svobodní+SsČR

50

Veselá Martina

42

Svobodní

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

14

Veselý Petr Ing.

43

Svobodní

Svobodní

52

Svobodní+SsČR

58

Vidláková Jana Ing.

37

Svobodní

Svobodní

47

STAN+Ostravak

60

Vidura Martin Ing.

46

Ostravak

BEZPP

32

TOP 09

61

Vilášek Petr

18

TOP 09

TOP 09

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

3

Vilím Radovan MUDr.

28

ČSNS

ČSNS

47

STAN+Ostravak

64

Víteček Martin Ing.

36

STAN

BEZPP

31

ZpL

10

Vítková Nikola Bc.

28

ZpL

ZpL

30

ANO 2011

3

Vlčková Radomíra

56

ANO 2011

ANO 2011

78

SPD + SPO

52

Vlk Dalibor

42

SPD

SPD

82

Piráti

50

Vojkovská Barbora

30

Piráti

BEZPP

2

ODS

31

Vojvodík Josef Mgr.

60

ODS

ODS

65

PRO REGION

53

Volek Luděk

48

SNK ED

SNK ED

78

SPD + SPO

40

Volná Libuše Ing.

59

SPD

SPD

78

SPD + SPO

2

Volný Lubomír Mgr.

43

SPD

SPD

32

TOP 09

12

Volný Lukáš Mgr. Bc.

41

TOP 09

TOP 09

30

ANO 2011

1

Vondrák Ivo prof. Ing. CSc.

57

ANO 2011

BEZPP

47

STAN+Ostravak

58

Votýpka Jaroslav

61

STAN

STAN

12

ČSSD

42

Vráblík Radek

22

ČSSD

ČSSD

68

NEZ

70

Vrana Dalimil

38

NEZ

NEZ

75

DSSS+NF

59

Vrána Vladimír

47

DSSS

BEZPP

24

KDU-ČSL

57

Vrchovecký František Ing.

62

KDU-ČSL

KDU-ČSL

65

PRO REGION

24

Vrchovský Ladislav

68

SZ

SZ

47

STAN+Ostravak

46

Vřeská Regína

49

STAN

BEZPP

30

ANO 2011

54

Vykoukal Jiří Ing.

50

ANO 2011

ANO 2011

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

9

Vykydal Radek DiS.

52

DSZ

BEZPP

68

NEZ

44

Vymazal Jaroslav

69

NEZ

NEZ

78

SPD + SPO

43

Vysloužil František

47

SPO

SPO

41

ND

5

Vysocký Marek Ing.

54

ND

BEZPP

75

DSSS+NF

38

Výtisk Tomáš

24

DSSS

BEZPP

24

KDU-ČSL

58

Vyvlečková Markéta Ing.

31

KDU-ČSL

KDU-ČSL

12

ČSSD

4

Vzientek Jiří Ing.

38

ČSSD

ČSSD

81

SPR-RSČMS

22

Weissgärber Pavel

39

SPR-RSČMS

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

60

Weiszová Anna

73

Rozumní

Rozumní

47

STAN+Ostravak

10

Wieluchová Helena Ing.

58

STAN

BEZPP

37

KSČM

35

Wiewiórka Karel

64

KSČM

KSČM

70

SPR-RSČPatrHOZK

31

Wojnar Pavel

33

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

12

ČSSD

26

Wolf Jan Ing.

48

ČSSD

ČSSD

65

PRO REGION

12

Wolna Martina Mgr.

42

SZ

BEZPP

31

ZpL

42

Wyrwová Ivana

38

ZpL

BEZPP

30

ANO 2011

18

Zábojník Petr

32

ANO 2011

ANO 2011

52

Svobodní+SsČR

5

Zagrapan Miroslav

46

SsČR

SsČR

24

KDU-ČSL

42

Zahradník Rudolf Ing.

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

2

ODS

70

Zachar Vojtěch Mgr. et Mgr.

32

ODS

ODS

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

37

Zajacová Dagmar

53

Rozumní

BEZPP

52

Svobodní+SsČR

46

Zapletal Jiří Ing.

36

Svobodní

Svobodní

78

SPD + SPO

11

Zapletal Pavel

43

SPO

SPO

75

DSSS+NF

2

Zaremba Oto

59

DSSS

DSSS

43

DOMOVsBPi,Úsvit

39

Zátopek Karel

44

Úsvit

Úsvit

46

DV

10

Zbojková Marie Mgr.

62

DV

BEZPP

30

ANO 2011

50

Zbořil Drahomír Ing.

47

ANO 2011

ANO 2011

12

ČSSD

52

Zedníková Alena Bc.

52

ČSSD

ČSSD

12

ČSSD

34

Zechová Iveta Mgr.

54

ČSSD

ČSSD

47

STAN+Ostravak

20

Zechová Jana

52

STAN

BEZPP

68

NEZ

56

Zeisberger Gabriela Bc.

44

NEZ

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

55

Zemanová Lucie

35

DSZ

BEZPP

78

SPD + SPO

32

Zemanová Miriam Mgr.

62

SPD

SPD

1

PB

1

Zientek Zbyhněv MUDr.

56

PB

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

18

Zimmermannová Michaela

22

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

70

SPR-RSČPatrHOZK

38

Zouval Jan

45

SPRRSČ M.Sládka

BEZPP

30

ANO 2011

34

Zowada Jaroslav

43

ANO 2011

ANO 2011

30

ANO 2011

6

Zuštík Martin Ing. Ph.D.

60

ANO 2011

BEZPP

68

NEZ

65

Zwyrtek Filip Mgr.

31

NEZ

NEZ

37

KSČM

14

Žárský Ivan Mgr.

41

KSČM

KSČM

82

Piráti

20

Žebrok Marcel Bc.

31

Piráti

Piráti

82

Piráti

51

Žídek Arnošt Mgr. Ph.D.

40

Piráti

BEZPP

67

ČSNSRozČSNS5DSZ

43

Žingorová Karin

38

ČSNS

BEZPP

37

KSČM

28

Žišková Žaneta

42

KSČM

KSČM

47

STAN+Ostravak

41

Žitník Daniel Ing.

45

Ostravak

BEZPP

31

ZpL

29

Žižková Iva

26

ZpL

BEZPP

43

DOMOVsBPi,Úsvit

54

Žurbejová Karin

31

Úsvit

BEZPP

Přílohy
pdfVolby do krajských zastupitelstev 2016 [pdf, 2322 kB]
Volby do krajských zastupitelstev 2016

Volby do zastupitelstva Příbor 2014

 

 

V roce 2014 proběhnou volby do Městského zastupitelstva v Příboře.

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 společně s volbami do třetiny Senátu.

 

Volby do městského zastupitelstva Příbor

 

Do voleb v Příboře promluví osm politických subjektů - abecedně řazeno:


• Česká pirátská strana
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
• Občanská demokratická strana
• Příbor je náš domov - sdružení nezávislých kandidátů
• Strana zelených
• TOP 09

 

Zástupce kandidujících stran vám představíme v Local TV Příbor v osmi půlhodinových besedách. Vysílat se začnou už 29. srpna.

 

Kandidátky jednotlivých stran do voleb v Příboře 2014

 

Pirátská strana logoČeská pirátská strana

1 Jiří Demel 56 let | automechanik | Příbor | Česká pirátská strana | navrhující strana: Piráti
2 Radomír Slovák 46 let | operátor CNC | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
3 Iva Kurimčáková 52 let | operátor | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
4 Radek Borovský 44 let | správa budov | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
5 Ing. Alois Blažek 66 let | technik | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
6 Roman Göttlicher 51 let | vedoucí pracovník | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
7 Jindřich Kunčar 45 let | hlavní dispečer | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
8 Lumír Demel 28 let | dispečer | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
9 Matěj Peták 27 let | montér | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
10 Bc. Monika Göttlicherová 23 let | student | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
11 Petra Petáková 28 let | servírka | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
12 Bc. Jaroslav Demel 26 let | operátor | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti
13 Lukáš Michna 35 let | OSVČ | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti

14 Markéta Petáková 45 let | kuchařka | Příbor | Bez politické příslušnosti | navrhující strana: Piráti

 


čssd logoČeská strana sociálně demokratická

1. Ing. Bohuslav Majer 59 let důchodce
člen České strany sociálně demokratické

2. Dušan Krišák 57 let seřizovač
člen České strany sociálně demokratické

3. Eva Rumpíková 69 let důchodkyně
člen České strany sociálně demokratické

4. Roman Borovička 36 let podnikatel
člen České strany sociálně demokratické

5. Jan Murko 41 let otec na rodičovské dovolené
člen České strany sociálně demokratické

6. Ing. Igor Vaněk 49 let finanční poradce
člen České strany sociálně demokratické

7. Ing. Milan Dobečka 51 let osoba samostatně výdělečně činná
člen České strany sociálně demokratické

8. Karel Erle 65 let důchodce
bez stranické příslušnosti

9. Iveta Lišková, DiS.28 let mateřská dovolená
bez stranické příslušnosti

10. Pavlína Halfarová 47 let uklízečka
bez stranické příslušnosti

11. RNDr. Vladimíra Krišáková 56 let vedoucí laboratoře biochemické
bez stranické příslušnosti

12. Valentin Putala 54 let osoba samostatně výdělečně činná
bez stranické příslušnosti

13. Ludmila Holášková 32 let mateřská dovolená
bez stranické příslušnosti

14. Radek Kuchař 29 let operátor lisovny
bez stranické příslušnosti

15. Ing. Petr Plaček 52 let mistr provozu
bez stranické příslušnosti

16. Jiří Modr 29 let zámečník
bez stranické příslušnosti

17. Jiří Vysocký 63 let důchodce
bez stranické příslušnosti

18. Pavel Hrabina 45 let osoba samostatně výdělečně činná
bez stranické příslušnosti

19. Pavol Runák 76 let důchodce
bez stranické příslušnosti

20. Emilie Grossmannová 66 le tdůchodkyně
bez stranické příslušnosti

21. Miroslav Majer 51 let řidič z povolání
bez stranické příslušnosti

22. Jarmila Polášková 59 let důchodkyně
bez stranické příslušnosti

23. Ing. Bc. Zuzana Turková 58 let důchodkyně
bez stranické příslušnosti

 


 

Ksčm logoKomunistická strana Čech a Moravy

1 Myška Jiří 68 KSČM KSČM důchodce Příbor
2 Pařízek Zdeněk Ing. 52 KSČM KSČM mistr Příbor

3 Berger František JUDr. 65 KSČM BEZPP právník Příbor

4 Polášek Jiří Ing. 62 KSČM BEZPP ekonom Příbor

5 Halfarová Kateřina 23 KSČM BEZPP zdravotní sestra Příbor

6 Kaňák Michal 40 KSČM KSČM keramik Hájov
7 Friedrich Zbyněk 38 KSČM BEZPP slév.dělník Příbor

8 Tušinovský Antonín 58 KSČM BEZPP ochr.majetku Příbor

9 Hanzlík Vladimír 61 KSČM KSČM podnikatel Příbor
10 Švekuš Dušan Mgr. 52 KSČM BEZPP OSVČ Příbor

11 Caloň Patrik 26 KSČM BEZPP automechanik Příbor

12 Olšaník Miroslav 73 KSČM KSČM důchodce Příbor

13 Sekeráš Miroslav 71 KSČM BEZPP důchodce Příbor

14 Tománek Raduz 56 KSČM KSČM řidič Příbor

15 Petr Karel 68 KSČM BEZPP důchodce Hájov

16 Stanciulescu Ioan 66 KSČM BEZPP důchodce Příbor

17 Feixová Irena 74 KSČM KSČM důchodkyně Příbor

18 Fieber Pavel 64 KSČM BEZPP důchodce Příbor

19 Pavlík Ladislav JUDr. 65 KSČM KSČM právník Příbor

20 Maslaňak Jozef Ing. 66 KSČM BEZPP důchodce Příbor

21 Černý Rudolf RSDr. 70 KSČM KSČM důchodce Příbor

22 Pecinová Žofie 73 KSČM KSČM důchodkyně Příbor
23 Babincová Pavla 61 KSČM KSČM důchodkyně Příbor

 


 

KDU-ČSL logoKřesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

1. Ing. Dana Forišková, Ph.D., 58 let, vysokoškolský učitel, místostarostka, Příbor, KDU-ČSL;

2. Ivana Žárská, 60 let, učitelka MŠ, Příbor, KDU-ČSL;

3. Martin Monsport, 40 let, nákupčí, Příbor, KDU-ČSL;

4. Jiří Kuchař, 63 let, důchodce, Příbor-Hájov, KDU-ČSL;

5. PhDr. Marie Monsportová, 38 let, vedoucí ÚSSPe, Příbor-Prchalov, bez politické příslušnosti;

6. Marián Štůsek, 29 let, mistr, Příbor, KDU-ČSL;

7. Ing. Jan Monsport, 44 let, OSVČ, Příbor, KDU-ČSL;

8. Alžběta Šlosarová, 41 let, úřednice, Příbor, bez politické příslušnosti;

9. Pavel Řezníček, 45 let, elektromechanik, Příbor, KDU-ČSL;

10. Stanislav Štefek, DiS., 26 let, manažer ve stavebnictví, Příbor, KDU-ČSL;

11. Ludmila Štůsková, 61 let, důchodce, Příbor, KDU-ČSL;

12. Ivana Palatová, 47 let, výrobní dělník-operátor, Příbor, bez politické příslušnosti;

13. Mgr. Petr Debef, 36 let, programátor, Příbor, bez politické příslušnosti;

14. Josef Pustějovský, 48 let, strojník, Příbor-Hájov, KDU-ČSL;

15. Tomáš Filip, 22 let, student, Příbor, bez politické příslušnosti;

16. Petr Fiala, 48 let, lesník, Příbor, bez politické příslušnosti;

17. Josef Hanák, 49 let, elektromechanik, Příbor, bez politické příslušnosti;

18. Ludmila Sklenovská, 48 let, zdravotní sestra, Příbor, bez politické příslušnosti;

19. Mgr. Kateřina Linartová, 35 let, vedoucí sociálních služeb, Příbor, bez politické příslušnosti;

20. Lubormír Štůsek, 62 let, invalidní důchodce, Příbor, KDU-ČSL;

21. Petr Karel, 54 let, OSVČ, Příbor-Hájov, KDU-ČSL;

22. Václav Matula, 65 let, důchodce, Příbor-Hájov, KDU-ČSL;

23. Václav Procházka, 50 let, technik telekomunikací, Příbor, bez politické příslušnosti;

 


 

ODS logoObčanská demokratická strana

 
1.   Lukáš Kresta, nar. 1980, jednatel obchodní společnosti
2.   Jana Svobodová, nar. 1961, chemická analytička
3.   Libuše Pavelková, nar. 1964, lektorka vzdělávání dospělých
4.   Milan Strakoš, nar. 1950, starosta
5.   Bohdan Knězek, nar. 1989, advokátní koncipient
6.   Kamil Bordovský, nar. 1976, technolog metalurgie
7.   Vladimíra Strnadová, nar. 1964, učitelka
8.   Lenka Nenutilová, nar. 1959, ředitelka DDM Luna
9.   Jan Tyllich, nar. 1989, administrátor, Taneční lektor
10.   Oldřich Seibert, nar. 1958, soukromý zemědělec
11.   Petra Jandourková, nar. 1977, ekonomka
12.   Petr Fischer, nar. 1980, servisní pracovník
13.   František Pavelka, nar. 1956, grafik
14.   Libuše Klaudová, nar. 1946, emeritní učitelka
15.   Jiří Kotouček, nar. 1989, investiční poradce
16.   Milan Novák, nar. 1973, velitel Hasičů SDH Příbor
17.   Rudolf Korčák, nar. 1961, podnikatel v oblasti cestovního ruchu a sportu
18.   Jan Krkoška, nar. 1981, praktický lékař pro dospělé
19.   Tereza Sattková, nar. 1980, sportovní instruktorka
20.   Aleš Polách, nar. 1968, praktický lékař pro děti a dorost
21.   Olga Galiová, nar. 1967, realitní makléřka
22.   Petr Kostelník, nar. 1956, OSVĆ - dopravce
23.  

Bedřich Sklenovský, nar. 1955, vedoucí autoservisu

 


 

Nezávislí Příbor logoPříbor je náš domov - sdružení nezávislých kandidátů

1. Milan Střelka, Ing. 56 jednatel Příbor bez politické příslušnosti
2. Radek Jurečka 45 oblastní manager
RWE
Hájov bez politické příslušnosti
3. Pavel Kocourek 46 OSVČ Hájov bez politické příslušnosti
4. Jana Konečná, Ing. 32 OSVČ Příbor bez politické příslušnosti
5. Luděk Tichavský 47 mechanik Příbor bez politické příslušnosti
6. Vlasta Trojčínská 70 ředitelka
školského zařízení
Příbor bez politické příslušnosti
7. Jaroslav Šrámek 35 manager obchodu Hájov bez politické příslušnosti
8. Jan Malík, Ing. arch. 33 architekt Příbor bez politické příslušnosti
9. Jiří Slaný 71 technik Příbor bez politické příslušnosti
10. Stanislav Janota, RSDr., Mgr 61 zástupce
ředitele ZŠ
Příbor bez politické příslušnosti
11. Břetislav Matula, Ing. 46 jednatel Hájov bez politické příslušnosti
12. Martin Vlček 40 OSVČ Hájov bez politické příslušnosti
13. Lubomír Jurečka 73 důchodce Příbor bez politické příslušnosti
14. Petra Nováková 41 referent Příbor bez politické příslušnosti
15. Ondřej Sýkora, Ing. 29 OSVČ Hájov bez politické příslušnosti
16. Pavel Bayer 56 technik Příbor bez politické příslušnosti
17. Karla Teichmannová, Ing. 60 vedoucí pošty Příbor bez politické příslušnosti
18. Vít Popelka 57 důchodce Příbor bez politické příslušnosti
19. Martin Střelka, MUDr. 30 lékař Příbor bez politické příslušnosti
20. Jarmila Pavlačíková 45 OSVČ Příbor bez politické příslušnosti
21. Milada Molinová, Mgr. 54 učitelka ZŠ Příbor bez politické příslušnosti
22. Robert Zinek 35 jednatel Příbor bez politické příslušnosti
23. František Kochan, Ing. 56 technik Příbor bez politické příslušnosti

 

 

Strana zelených logoStrana zelených

 1.  Ing. Milan Gabzdyl – energetický auditor, 35 let, Příbor
 2.  Bc. Šárka Gachová, Dis. - knihovnice, 32 let, Příbor
 3.  Martin Domitra – student,  20 let, Příbor
 4.  Ing. et Ing. Jan Jemelka – technik fotogrammetrie a GIS, 36 let, Příbor
 5.  Bc. Hana Malíková – studentka, 23 let, Příbor
 6.  Alan Nezhyba – regionální manažer, 38 let, Příbor
 7.  Mgr. Helena Drongová – speciální pedagožka, 30 let, Příbor
 8.  Mgr. Radek Eliáš – učitel ZŠ, 38 let, Příbor
 9.  Ing. Hana Jemelková – rodičovská dovolená, 31 let, Příbor
 10.  Ing. Tomáš Krompolc – podnikatel ve stavebnictví, 37 let, Příbor
 11.  Mgr. Daniela Ražnoková – referentka ochrany přírody, 35 let, Příbor
 12.  Milena Kollárová – důchodkyně, 60 let, Příbor
 13.  Drahomíra Bobková – zdravotní laborantka, 55 let, Příbor
 14.  MUDr. Zuzana Gabzdylová – lékařka, 33 let, Příbor
 15.  Mgr. Tereza Bobková – klinická logopedka, 32 let, Příbor
 16.  Mgr. Jan Ražnok – dramaturg, 33 let, Příbor
 17.  Veronika Brchelová – učitelka MŠ, 38 let, Příbor
 18.  Ing. Kamil Drong  - konstruktér elektromotorů, 33 let, Příbor
 19.  Kateřina Nezhybová – admistrativní pracovnice, 35 let, Příbor
 20.  Kateřina Fojtíková – operátorka výroby, 23 let, Příbor
 21.  Pavel Bobko – operátor výroby, 27 let, Příbor
 22.  Pavel Zajíc – manažer prodeje, 42 let, Příbor
 23.  Bc. Anna Švajdová – studentka, 24 let, Příbor

 


 

TOP 09 logoTOP 09

   
1 Netušil Pavel Mgr. 43 TOP 09 TOP 09 středoškolský učitel Příbor
2 Podolská Milada PhDr. 58 TOP 09 BEZPP poradce Příbor
3 Brinda René Mgr. 48 TOP 09 TOP 09 učitel Příbor
4 Jurečka Mořic MUDr. 49 TOP 09 BEZPP lékař Příbor
5 Nedoma Jan 23 TOP 09 BEZPP referent Příbor
6 Feilhauer Martin Mgr. 37 TOP 09 TOP 09 specialista distribuce Příbor
7 Kašpar Jan 21 TOP 09 TOP 09 student Příbor
8 Piškytlová Silvie Mgr. 51 TOP 09 BEZPP středošk. učitelka Příbor
9 Kubáň Martin Ing. 25 TOP 09 BEZPP pilot Příbor
10 Bizoňová Veličková Zdeňka Mgr. 29 TOP 09 BEZPP středošk. učitelka Příbor
11 Gebek Vilém 26 TOP 09 BEZPP živnostník Příbor
12 Nývlt Luděk Mgr. 26 TOP 09 BEZPP advokátní koncipient Příbor
13 Podolská Tereza Ing. arch. 26 TOP 09 TOP 09 architektka Příbor
14 Kornetová Kateřina 21 TOP 09 BEZPP studentka Příbor
15 Netušilová Lenka Ing. 38 TOP 09 BEZPP inspektorka Příbor
16 Ermisová Zuzana 33 TOP 09 BEZPP finanční kontrolorka Příbor
17 Rzepka Petr 34 TOP 09 BEZPP operátor Příbor
18 Ermis Kryštof 38 TOP 09 BEZPP OSVČ Příbor
19 Bajer Jaromír 68 TOP 09 BEZPP důchodce Příbor
20 Ištok Martin Bc. 25 TOP 09 BEZPP student Příbor
21 Brindová Táňa Mgr. 47 TOP 09 BEZPP učitelka Příbor
22 Feilhauer René 31 TOP 09 BEZPP strojní dělník Příbor
23 Brinda Jan 20 TOP 09 BEZPP student Příbor

 


 

 
 
 
 
 


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - PŘÍBOR 23. a 24. května 2014

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
10 10 100,00 7 004 1 292 18,45 1 292 1 284
StranaPlatné hlasy
číslonázevcelkemv %
1 SNK Evropští demokraté 4 0,31
2 Koalice SP a NO! 5 0,38
3 Klub angažovaných nestraníků 1 0,07
4 NE Bruselu-Národní demokracie 0 0,00
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 195 15,18
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 12 0,93
7 Koalice TOP 09 a STAN 112 8,72
8 Liberálně ekologická strana 2 0,15
9 LEV 21-Národní socialisté 1 0,07
10 Komunistická str.Čech a Moravy 217 16,90
11 evropani.cz 1 0,07
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0 0,00
13 Fair play - HNPD 1 0,07
14 Česká str.sociálně demokrat. 261 20,32
16 ANO 2011 152 11,83
17 "Strana rovných příležitostí" 0 0,00
18 Moravané 5 0,38
19 Česká strana regionů 2 0,15
20 Občanská demokratická strana 120 9,34
StranaPlatné hlasy
číslonázevcelkemv %
21 VIZE 2014 1 0,07
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 28 2,18
23 Strana zelených 36 2,80
24 Strana svobodných občanů 56 4,36
25 Romská demokratická strana 0 0,00
26 Komunistická str.Českosloven. 5 0,38
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 6 0,46
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00
29 Koalice DSSS a SPE 6 0,46
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00
31 Republika 1 0,07
32 Česká pirátská strana 43 3,34
33 Česká Suverenita 0 0,00
34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
35 Aktiv nezávislých občanů 4 0,31
36 Česká strana národně sociální 0 0,00
37 Občanská konzervativní strana 2 0,15
38 Věci veřejné 3 0,23
39 OBČANÉ 2011 2 0,15


 

Evropský parlament Brusel