Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

Od 18. září platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření):

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • ve školách a školských zařízeních, včetně středních a vysokých škol,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.

letak coronavirus 19

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

 

Zdroj: www.mzcr.cz

Volby do zastupitelstev krajů v Česku 2020

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 jsou plánovány na 2. a 3. října 2020 současně s volbami do Senátu. Budou voleni krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy. Bude se jednat o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice. Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, který umožňuje volit lidem v karanténě. Náklady na hygienická opatření budou okolo 24 milionů korun a celkový rozpočet krajských a senátních voleb je ve výši 450 milionů korun.

Do zastupitelstev kandiduje celkem 9 728 lidí, z toho 7 048 mužů (72,5 %) a 2 680 žen (27,5 %). Průměrný věk je 48 let. Nejstaršímu kandidátu je 91 let a je také nejstarším v dosavadní historii krajských voleb. Bez politické příslušnosti je 37 % kandidátů. Ve 13 krajích zaregistrovalo 85 subjektů celkem 215 kandidátních listin. Celkový počet křesel v krajských zastupitelstvech je 675.

 

Krajské volby 2020

Kde musí Češi nasadit roušky a jaké platí výjimky?

Pravidla pro nošení roušek se znovu náhle mění. K nařízením platným od začátku září se ve středu přidala nová omezení v Praze, od čtvrtka pak ve vnitřních prostorách v celém Česku. 

Kde platí povinnost nosit roušku?

 • ve vnitřních prostorách budov - od 10. září
 • v prostředcích veřejné dopravy, včetně zájezdové dopravy a taxislužby
 • na akcích ve vnitřních prostorách s více než 100 účastníky, například v kinech, divadlech, koncertních síních či kostelech
 • na úřadech (v místech pro setkávání s veřejností) a soudech (s výjimkou přímých účastníků soudního jednání)
 • ve zdravotnických zařízeních, včetně lékáren
 • v zařízeních sociálních služeb
 • ve společných prostorách škol mimo třídy
 • ve volebních místnostech 

Rouškovné

Kdo má výjimku?

 • děti do dvou let věku

 • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně

 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou

 • školy zřízené ministerstvem spravedlnosti

 • žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle paragrafu 16 odstavec 9 školského zákona

 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, akognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

 • pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

 • zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

 • uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě

 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb

 • zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby

 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení

 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení

 • osoby při provádění autorského díla (například divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu

 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech

 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté

 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů

 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů

 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné

 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popřípadě fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami

 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže a podobně

 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Zdroj: www.aktualne.cz

Odstávka vody SMVAK OSTRAVA

SmVak informuje občany města o ostávce vody dne 7.9.2020 od 8:00 do 11:00 v Místní část Klokočov - ulice Boženy Němcové, 9.května, Lesní, Zahradní, Říční, Osvobození, Kubinova. Umožněno předzásobení.

 

SMVAK OSTRAVA

Přerušení dodávky elektrické energie 31.8. a 1.9.2020

31.08.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060719130

Příbor - Příbor, okres Nový Jičín

Lidická
parc. č. 2420/3
Na nivách
832parc. č. 2418
Příbor
parc. č. 2359/56parc. č. 2416
Větřkovská
9001900290039004parc. č. 2415/1
 

01.09.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060719132

Příbor - Příbor, okres Nový Jičín

Štramberská
4384394824946241620
 
Čez distribuce elektrická energie

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Andorrské knížectví
Australský svaz
Belgické království*
Bulharská republika*
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Chorvatská republika
Irská republika
Islandská republika
Italská republika
Japonsko
Kanada
Korejská republika
Kyperská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství*
Maďarská republika
Maltská republika*
Monacké knížectví
Spolková republika Německo
Nizozemské království
Norské království
Nový Zéland
Polská republika
Portugalská republika
Rakouská republika
Řecká republika
Republika San Marino
Slovenská republika
Republika Slovinsko
Švédské království
Švýcarská konfederace
Thajské království
Tuniská republika
Str. 2 z 2
Vatikánský městský stát
Spojené království Velké Británie a Severního Irska a autonomní společenství Kanárské ostrovy (Španělské království)
Země označené hvězdičkou (*) jsou země označené dle bodu III.1 pro účely bodu I.11
ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020.
Toto sdělení se vydává s účinností od 25. srpna 2020 od 0:00 hod.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
podepsáno elektronicky