Evidence jízdních kol Městskou policií Příbor v roce 2020

Strážníci Městské policie Příbor od měsíce června zahájili značení jízdních kol syntetickou DNA. Kola jsou označována speciálním roztokem s mikrotečkami, které v sobě nesou jedinečný kód Selecta-
DNA. Podle tohoto kódu je možné dohledat vlastníka jízdního kola. 
Vlastní postup značení je velmi jednoduchý. Po očištění příslušných míst na jízdním kole nanese strážník na tato místa syntetickou DNA. Roztok na jízdním kole usychá asi 25 až 30 minut, poté je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Takto označené jízdní kolo je následně zaregistrováno do databáze Městské policie Příbor a Registru identifikačního značení. Značení jízdních kol budou provádet strážníci na služebne Mestské policie Príbor.


Kdo si muže jízdní kolo zaevidovat:
- občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

 

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
- neznečištěné jízdní kolo,
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva, apod.).

 

Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám:
- sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.
Značení je realizováno na služebně Městské policie Příbor ve vybraných termínech, a to podle poradníku, do kterého se zájemci o označení jízdního kola mohou předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo osobně na služebně městské policie.

Miniprůvodce pro děti CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY

Chystáte se k nám do Beskyd? Plánujete výlet na Pustevny? Radhošť? Chcete pokořit Velký Javorník? Projít si naučnou stezku Beskydské nebe na Horečkách? A máte děti?!

 

Tak to se zastavte u nás v íčku. Máme pro děti nového MINIPRŮVODCE s názvem CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY. Tak snad se povede děti na výletě trochu pobavit a zabavit...
 
 
CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY 1
 
CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY 2


Přílohy
pdfCHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY [pdf, 1882 kB]
CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora

Město Příbor
P O Z V Á N K A
na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 24.06.2020 v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 13. zasedání zastupitelstva města
Č. Projednávaný materiál Předkládá Poznámka
1. Zahájení, schválení programu Ing. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora Ing. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení Ing. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM Ing. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZM Ing. arch. Jan Malík
6. Převod pozemků - doplnění parkovacích ploch na ul. Štramberské Mgr. Pavel Netušil
7. Prodej pozemku parc. č. 161/3 k. ú. Klokočov u Příbora Mgr. Pavel Netušil
8. Prodej části pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Příbor - vstup do domu č. p. 398 Mgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. Loma Mgr. Pavel Netušil
10. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 8 - 2. žádost Mgr. Pavel Netušil
11. Nabídka prodeje pozemků parc. č. 2975/13 a 2975/15 k. ú. Příbor Mgr. Pavel Netušil
12. Program Dědictví města Příbora pro rok 2020 Ing. arch. Jan Malík
13. Petice "Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice I/58 Příbor - Skotnice"
Ing. arch. Jan Malík
14. Změna pravidel financování osadních výborů Ing. arch. Jan Malík
15. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZM Ing. arch. Jan Malík
16. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2020 Ing. arch. Jan Malík
17. Výroční zpráva města Příbora za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík
18. Návrh na udělení Ceny obce Ing. arch. Jan Malík
19. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019 Mgr. Pavel Netušil
20. Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2019 Mgr. Pavel Netušil
21. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík
22. Závěrečný účet města Příbora za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík

23. Schválení účetní závěrky za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík
24. Návrh RO č. 2 města Příbor na rok 2020 Ing. arch. Jan Malík
25. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM Ing. arch. Jan Malík
26. Závěr Ing. arch. Jan Malík


Ing. arch. Jan Malík, v.r. starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent

Slovenská strela se předvedla v novém laku

Takřka v plné kráse dnes po nalakování vyjel s pomocí tažné lokomotivy na trať z Přerova do Hranic legendární železniční vůz Slovenská strela. Rekonstrukce historického vlaku po dlouhých letech chátrání bude dokončena v hranické dílně a ještě letos by souprava mohla absolvovat první zkušební jízdy. Poté se stane součástí expozice v Kopřivné, kterou připravuje společnost Tatra Trucks.

 

 

Zdroj: www.idnes.cz

Nabídka práce - Strážník městské policie Příbor

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení (VŘ-MP č. 1/2020) na obsazení pracovního místa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starosta města Příbor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa.
Druh práce: „Strážník městské policie“
Počet obsazovaných míst: 1
Místo výkonu práce: katastrální území města Příbora a území obcí v rámci uzavřených
veřejnoprávních smluv
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: při nástupu 5. platová třída, po vykonání zkoušek odborné
způsobilosti pro výkon strážníka obecní policie 7.- 8. platová třída
+ příplatky + možnost postupného přiznání osobního příplatku, vše
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č.
341/2017 Sb., a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. 9. 2020
Charakteristika práce: plnění úkolů městské policie při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předpoklady pro výkon práce:
 věk nejméně 18 let,
 občan České republiky,
 zdravotní způsobilost,
 bezúhonnost a spolehlivost,
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Další požadavky:
 řidičský průkaz skupiny B,
 ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám městské policie,
 znalost práce s PC,
 v průběhu výběrového řízení absolvování fyzického testu a psychologického vyšetření,
2 / 3
 dobré komunikační schopnosti, zejména v zátěžových situacích.
Výhodou:
 povědomí o chodu obecní policie, základní znalost trestněprávních norem.
Požadované doklady:
 písemná přihláška do výběrového řízení,
 osobní dotazník,
 profesní životopis,
 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a zákona č.553/1991 Sb.,
 čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č.553/1991 Sb.,
Požadované přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města Příbor v sekci „Městská
policie“ - "Volná místa" - https://www.pribor.eu/obcan-1/mestska-policie/volna-mista-2/, nebo si
je lze osobně vyzvednout na Městské policii Příbor, ul. Jičínská 54.
Požadované doklady budou vráceny zpět pouze na vyžádání po ukončení výběrového řízení.
Nabízíme:
 zaměstnanecké výhody - příspěvek na stravování, možnost využití rekreačních a
kulturních aktivit, osobní účet k účelovému čerpání, možnost dalšího vzdělávání apod.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „VŘ - MP
1/2020 – strážník městské policie – NEOTVÍRAT“ je možno osobně doručit na podatelnu MÚ
Příbor nebo zaslat poštou na adresu: Město Příbor - Městská policie, k rukám vrchního
strážníka, Jičínská 247, 742 58 Příbor.
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené nejpozději dne
17.07.2020 (u zásilek Českou poštou rozhoduje datum podání).
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vybrání uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto
výběrového řízení mohou být vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru.
Další informace podá osobně nebo telefonicky Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie
Příbor, mobil: 732 774 516 nebo Eva Durčeková Dis., strážnice Městské police Příbor, tel.:
556 725 111.

Odstávka elektrické energie ČEZ - 17. června 2020

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 17.6.2020 od 7:45 do 16:00 na ul.

 

9. května

1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1154, 1156, 1158, 1161, 1164, 1165, 1166, 
1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186, 1191, 1192, 1194, 1196, 1197, 1203, 
1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1230, 1267, 1286, 1288, 1482, 1525, 1603, 1605, 1606, 1612, parc. č. 10/6, parc. č. 42/1, parc. č. 616, 
parc. č. 624/1, parc. č. 624/4, parc. č. 624/5, parc. č. 635/1, parc. č. 635/7

Bonifáce Buska

96, 97, 249

Boženy Němcové

1231, 1233, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243

Hluboká

1244, 1248, 1250, 1251, 1252, 1253, parc. č. 725/9

Hřbitovní

18, 485, 526, 529, 620, 1540, 1594, 9001

Josefa Hory

344

Juráňova

492, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 1591, 9000/492

Karla Hynka Máchy

17, 36, 329, 330, 337, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 387, 453

Kašnice

303, 306, 327, 328, 448, 503, 604, 610

Klokočov u Příbora

1262/PR, parc. č. 10/3, parc. č. 725/6

Křivá

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 274, 281

Kubínova

1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1226, 1227, 1615, 1623

Lesní

16, 1214, 1217, 1220, 1221, 1234, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1268/VE, 1269, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1281, 1473, 1474, 1481, 1538, 1575, 1578, 1586, 1596, 1645, parc. č. 574, parc. č. 582/4, parc. č. 589, parc. č. 716/4

Lidická

51, 100, 101, 102, 103, 135, 251, 252, 480, 544, 560, 799, 800, 810, 811, 9001

Luční

1282, 1283, 1284, 1526, 1527, 1528

Masarykova

136, 179, 456, 462, 489, 493, 496, 497, 501, 514, 524, 542, 559, 570, 607, 637, 714, 751, 760, 797, 808, 809, 813, 825, 826, 827, 876, 879, 880, 889, 
1148, 1149, 1475, 1590, parc. č. 3134/1,2

Místecká

35, 255, 256, 257, 258, 259, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 299, 472, 567, 9900/VE 255

Na kamenci

650, 651, 692, 701, parc. č. 31/36, parc. č. 3255

náměstí Sigmunda Freuda

6/A, 27, 29, 35

Ostravská

70, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 443, 530, 561, 719, 764, 775, 776, 1621, 9002, parc. č. 3252/6

Osvobození

1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1285, 1287, 1624, parc. č. 540/1

Pod hradbami

268, 269, 270, 271

Příbor

parc. č. 446/2, parc. č. 455/1, parc. č. 455/15, parc. č. 476/1, parc. č. 561, parc. č. 580/5, parc. č. 584/3, parc. č. 635/6, parc. č. 714/10, parc. č. 719/3, 
parc. č. 728/2, parc. č. 1414/1

Remešova

338

Říční

1187, 1188, 1189, 1190

Sadová

1245, 1247, 1608, 1617, 1626, 1656, 1662, parc. č. 455/8, parc. č. 455/9, parc. č. 455/10, parc. č. 455/11, parc. č. 455/12, parc. č. 465/2, parc. č. 725/5, 
parc. č. 726/1, parc. č. 728/6, E18

Smetanova

309, 312, 332, 450

Švédská

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Tovární

1232

Tržní

272, 275, 278, 280

U brány

106, 108

Úzká

313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 451

V kopci

350

Viznarova

301, 302, 318

Zahradní

1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537

Příbor - Klokočov, okres Nový Jičín

9. května

parc. č. 635/13

Příbor - Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín

Lesní

parc. č. 719/1

 

ČEZ prodej