Jarní úklid komunikací

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu plánují technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací.


Úklid komunikací proběhne dle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram i umístění přechodného dopravního značení je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především se však zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklízení komunikací. Buďte tedy prosím ohleduplní, jak ke svému okolí, tak k zaměstnancům technických služeb, kteří úklid provádějí.

 

Technické služby města Příbora

 

Děkujeme Technické služby města Příbora

 

 

Plán strojového čištění Příbor

Osm hvězd Aljašky - výstava fotografií Evy Kršňákové

Eva Kršňáková, rodačka z Příbora, ač už přes tři desítky let žije nedaleko Prahy, na své kořeny nikdy nezapomněla. Stále se k nim vrací. Vrací se tam, kde dostala do vínku talent i potřebu nenechávat si své objevy jen pro sebe. Ať se týkají přírody a vlivu člověka na ni, historie nebo odvěké touhy poznávat kraje, i ty nejvzdálenější. Aljaška mezi ně bezpochyby patří.

 

Eva zde pořídila spousty materiálu nejen svému dočasnému zaměstnavateli v USA, jednomu z největších návštěvnických center Mendenhall Glacier, ale rovněž k výstavě nebo sepsání knižní publikace.

Když jsem se s obsahem seznámil, napadlo mě jediné – kdy mi to letí směr Aljaška?

Petr Müller, novinář a publicista

 

Piaristický klášter v Příboře, 1. patro, chodba u městské knihovny

 

Osm hvězd Aljašky

Dočasné uzavření České pošty Příbor sobota 20. března 2021

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde k uzavření Příborské pošty v sobotu.

 

Balíkovny Partner nebudou v době odstávky poskytovat výdej zásilek. Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.balikovna.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace např. Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline apod. V uvedeném termínu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty.

 

Česká pošta online Příbor

 

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Od pondělí pokračuje oprava silnice ve Frýdku-Místku

V pondělí 15. 3. 2021 se stavbaří vrátí na opravované rampy silnice I/48 ve Frýdku-Místku. Probíhající rekonstrukce nájezdů a sjezdů v ulici Hlavní třída byla zahájena loni, kdy se stihlo ještě před zimou dokončit opravu jižních ramp. Po zimní přestávce práce přechází na severní rampy frekventované estakády.

 

Harmonogram stavebních činností plánovaný do konce roku bude důvodem úplné uzavírky sjezdu
i výjezdu silnice I/48, tím pádem nebude možné sjet od Frýdku směrem ke sportovní hale Polárka
a nebude umožněn ani výjezd od této haly ve směru na Místek. Značená objížďka povede stejně jako loni přes třídu T. G. Masaryka a ulici Nádražní (viz mapa v příloze).

 

Objízdná trasa FM severní rampy jpg


Oprava severních ramp potrvá do konce letošního roku. Rekonstrukce spočívá ve výměně mostního svršku včetně hydroizolace, dále projekt počítá se sanací opěr, křídel a poškozených povrchů nosné konstrukce. Před dokončením budou osazeny nové zádržné systémy. Celková cena oprav jižních
i severních ramp vychází na cca 48,4 milionu Kč bez DPH.

 

Zdroj: www.rsd.cz

„PROCHÁZKOVÁ“ VÝSTAVA O TOM, JAK SE KDYSI ZPRACOVÁVAL LEN

Centrum tradičních technologií Příbor.
 
Pro výstavu jsme využili plakátovací plochy, které v těchto smutných časech zejí prázdnotou. Jejich upotřebení nás lákalo už v loni na jaře, ale teprve nyní jsme se rozhodli náš plán realizovat.
Jednotlivé fotografie s doprovodným textem na výlepových plochách v Příboře jsou věnované tradičnímu zpracování lnu. Procházka kolem plakátovacích ploch (cca 4,5 km) vás provede postupem od sklizeného lnu až po lněné plátno. Výstava se skládá z dvanácti zastavení. Na každém je k dispozici jiný QR kód, který vás přesměruje na mapu okruhu i různé zajímavé odkazy. Průvodcem po jednotlivých etapách výrobního postupu je panáček Bohdan, který v dílně Centra tradičních technologií dohlíží na práci a prováděné rekonstrukce.
Zimní čas byl v minulosti obdobím, ve kterém se naši předkové plně věnovali předení a tkaní. Našim cílem je tyto činnosti připomenout a také alespoň částečně osvětlit. Neméně důležitou součástí této výstavy je také putovaní krásnými a zajímavými místy historického města Příbora.
Začíná se u oken Centra tradičních technologií!!!
 
Mapa ke stažení nebo zvětšení zde

VÝSTAVA NA VÝLEPOVÝCH PLOCHÁCH V PŘÍBOŘE
 

Přílohy
pdfVÝSTAVA NA VÝLEPOVÝCH PLOCHÁCH V PŘÍBOŘE [pdf, 4382 kB]
VÝSTAVA NA VÝLEPOVÝCH PLOCHÁCH V PŘÍBOŘE

Informace k zápisu do prvních ročníků základní školy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní školy pro školní rok 2021/2022 bychom vám rádi podali základní informace týkající se povinné školní docházky.
Školský zákon stanovuje pro zápis dětí k povinné školní docházce období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V příborských základních školách se uskuteční zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v úterý 13. dubna 2021.

 

POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná povinná školní docházka. Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. (Pro školní rok 2021/2022 se jedná o děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015). Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě, že je dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Také je možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka dítěte začne, ovšem následně je její počátek dodatečně odložen v průběhu prvního pololetí daného školního roku. Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní v případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce června příslušného školního roku. (Pro školní rok 2021/2022 se jedná o děti narozené od 01.09.2015 do 30.6.2016).

 

Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (tedy před dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností zákonného zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky určité doklady, a to:
- v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
- v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června jak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, tak i doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost)

Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není stanovena povinnost takové žádosti vyhovět. Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje.

 

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku a vztahuje se na:

- státní občany České republiky,

- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té základní školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné školní docházce. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže měl by provést takové posouzení odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá obcím stanovit školské obvody spádových základních škol na svém území. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizince místem pobytu žáka a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské obvody jednotlivých spádových základních škol, není zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si vyberou školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude zařazeno, musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem pobytu patří. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy.
Školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Příborem jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny takto:

 

Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:

ulice 9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březinova, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo č.p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Juráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova, Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova, Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov.


• Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín:

ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova, Frenštátská č.p. 1366 až 1369, Freudova, Fučíkova, Gagarinova, Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Komenského, Krátká, Kpt. Jaroše, Lidická, Masarykova, Nádražní, náměstí Sigmunda Freuda, Npor. Loma, Okružní, Oldřicha Helmy, Ostravská, Palackého, Politických vězňů, Remešova, Řehoře Volného, Stojanova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, Štefánikova, Švermova, Tyršova, U Brány, V Kopci, Zámečnická, Žižkova, místní část Prchalov.

Částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín je rovněž území obce Skotnice.

 

Zdroj: Měsíčník města Příbora 3/2021