Kde musím nosit roušku po 1. červenci 2020

Jak je to od července 2020 s protiepidemiologickými pravidly?

Plošně se ruší povinnost nošení roušek, a to od 1. července s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže).

 

Kde musím nosit roušku Moravskoslezský kraj od 30. června 2020

 

Plošně po celé ČR platí pro všechny návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb (celé znění mimořádného opatření):

 • Návštěva maximálně 2 osob (pravidlo se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění)
 • Povinná ochrana nosu a úst

 

Plošně se od 1. července upravují pravidla provozu vybraných subjektů takto
(celé znění mimořádného opatření):

ve všech provozovnách:

 • jsou zákazníci informováni k dodržování odstupu 2 metry a žádáni o platbu artou
 • jsou pro zákazníky i zaměstnance umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky)
 • v případě prodeje nebaleného pečiva je zajištěno, aby v místě prodeje nedocházelo ke shlukování osob a místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • provozovny maloobchodního prodeje potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům zdarma poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce

farmářské trhy a jiné venkovní trhy:

 • provozovatelé zajistí odstupy mezi stánky nejméně 2 metry a umístí desinfekční prostředky u každého místa

knihovny:

 • pracovníci knihoven provádí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami
 • u vstupu zákazníci provedou dezinfekci rukou i zákazníci, dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

prodej oděvů a obuvi:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou
 • při vracení oděvů v rámci reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží

holičství a kadeřnictví:

 • pokud má holič nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
 • před začátkem poskytování služeb a po ukončení si holič vždy dezinfikuje ruce
 • povrchová dezinfekce včetně použitých kadeřnických pomůcek se provádí po každém zákazníkovi
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně

provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie

 • pokud má obsluha nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka

divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali
 • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže)
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 • ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
 • před zahájením představení je celý prostor určený pro diváky dezinfikován průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.)

stravovací služby

 • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny

nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali
 • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, toalety apod.
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků

vnitřní sportoviště a související vnitřní prostory venkovních sportovišť

 • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem
 • provozovatel průběžně dezinfikuje místa, kde se klienti vyskytují a zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení
 • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor
 • provozovatel zajistí co největší rozptýlení osob v šatnách a možnost dezinfekce rukou
 • provozovatel průběžně dekontaminuje místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce)
 • provozovatel zajistí úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu

provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže

 • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou
 • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno

sauny

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky)
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění
 • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem

 

Platná protiepidemická opatření pro lokální ohniska se zvýšeným výskytem onemocnění covid-19

Hlavní město Praha

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • metro a jeho prostory,
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru.

Pozor platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky.

Celé znění mimořádného opatření.

Moravskoslezský kraj

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob,
  • osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti* při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru s výjimkou stravovacích služeb.

* činnosti, při kterých dochází ke zpracování a výrobě potravin, kosmetických přípravků, úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – definice epidemiologicky závažných činností, především § 19)

 • Povinnost pro přeshraniční pracovníky:
  • Předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 10 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Celé znění mimořádného opatření.

 

Území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

 • Povinnost nošení roušek, platí pro:
  • všechny vnitřní prostory,
  • uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).
 • Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
 • Uzavření prostor společného stravování mezi 23:00 – 8:00 hodin.
 • Zákaz návštěv v nemocnicích a lůžkových zařízení sociálních služeb.
 • Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
 • Testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
 • Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
 • Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

Kde musím nosit roušku po 1.7.2020

Zdroj: www.mzcr.cz

Evidence jízdních kol Městskou policií Příbor v roce 2020

Strážníci Městské policie Příbor od měsíce června zahájili značení jízdních kol syntetickou DNA. Kola jsou označována speciálním roztokem s mikrotečkami, které v sobě nesou jedinečný kód Selecta-
DNA. Podle tohoto kódu je možné dohledat vlastníka jízdního kola. 
Vlastní postup značení je velmi jednoduchý. Po očištění příslušných míst na jízdním kole nanese strážník na tato místa syntetickou DNA. Roztok na jízdním kole usychá asi 25 až 30 minut, poté je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Takto označené jízdní kolo je následně zaregistrováno do databáze Městské policie Příbor a Registru identifikačního značení. Značení jízdních kol budou provádet strážníci na služebne Mestské policie Príbor.


Kdo si muže jízdní kolo zaevidovat:
- občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

 

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
- neznečištěné jízdní kolo,
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva, apod.).

 

Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám:
- sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.
Značení je realizováno na služebně Městské policie Příbor ve vybraných termínech, a to podle poradníku, do kterého se zájemci o označení jízdního kola mohou předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo osobně na služebně městské policie.

Miniprůvodce pro děti CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY

Chystáte se k nám do Beskyd? Plánujete výlet na Pustevny? Radhošť? Chcete pokořit Velký Javorník? Projít si naučnou stezku Beskydské nebe na Horečkách? A máte děti?!

 

Tak to se zastavte u nás v íčku. Máme pro děti nového MINIPRŮVODCE s názvem CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY. Tak snad se povede děti na výletě trochu pobavit a zabavit...
 
 
CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY 1
 
CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY 2


Přílohy
pdfCHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY [pdf, 1882 kB]
CHCI POZNAT RADEGASTOVY BESKYDY

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora

Město Příbor
P O Z V Á N K A
na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 24.06.2020 v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 13. zasedání zastupitelstva města
Č. Projednávaný materiál Předkládá Poznámka
1. Zahájení, schválení programu Ing. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora Ing. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení Ing. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM Ing. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZM Ing. arch. Jan Malík
6. Převod pozemků - doplnění parkovacích ploch na ul. Štramberské Mgr. Pavel Netušil
7. Prodej pozemku parc. č. 161/3 k. ú. Klokočov u Příbora Mgr. Pavel Netušil
8. Prodej části pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Příbor - vstup do domu č. p. 398 Mgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. Loma Mgr. Pavel Netušil
10. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 8 - 2. žádost Mgr. Pavel Netušil
11. Nabídka prodeje pozemků parc. č. 2975/13 a 2975/15 k. ú. Příbor Mgr. Pavel Netušil
12. Program Dědictví města Příbora pro rok 2020 Ing. arch. Jan Malík
13. Petice "Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice I/58 Příbor - Skotnice"
Ing. arch. Jan Malík
14. Změna pravidel financování osadních výborů Ing. arch. Jan Malík
15. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZM Ing. arch. Jan Malík
16. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2020 Ing. arch. Jan Malík
17. Výroční zpráva města Příbora za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík
18. Návrh na udělení Ceny obce Ing. arch. Jan Malík
19. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019 Mgr. Pavel Netušil
20. Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2019 Mgr. Pavel Netušil
21. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík
22. Závěrečný účet města Příbora za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík

23. Schválení účetní závěrky za rok 2019 Ing. arch. Jan Malík
24. Návrh RO č. 2 města Příbor na rok 2020 Ing. arch. Jan Malík
25. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM Ing. arch. Jan Malík
26. Závěr Ing. arch. Jan Malík


Ing. arch. Jan Malík, v.r. starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent

Slovenská strela se předvedla v novém laku

Takřka v plné kráse dnes po nalakování vyjel s pomocí tažné lokomotivy na trať z Přerova do Hranic legendární železniční vůz Slovenská strela. Rekonstrukce historického vlaku po dlouhých letech chátrání bude dokončena v hranické dílně a ještě letos by souprava mohla absolvovat první zkušební jízdy. Poté se stane součástí expozice v Kopřivné, kterou připravuje společnost Tatra Trucks.

 

 

Zdroj: www.idnes.cz

Nabídka práce - Strážník městské policie Příbor

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení (VŘ-MP č. 1/2020) na obsazení pracovního místa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starosta města Příbor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa.
Druh práce: „Strážník městské policie“
Počet obsazovaných míst: 1
Místo výkonu práce: katastrální území města Příbora a území obcí v rámci uzavřených
veřejnoprávních smluv
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: při nástupu 5. platová třída, po vykonání zkoušek odborné
způsobilosti pro výkon strážníka obecní policie 7.- 8. platová třída
+ příplatky + možnost postupného přiznání osobního příplatku, vše
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č.
341/2017 Sb., a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. 9. 2020
Charakteristika práce: plnění úkolů městské policie při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předpoklady pro výkon práce:
 věk nejméně 18 let,
 občan České republiky,
 zdravotní způsobilost,
 bezúhonnost a spolehlivost,
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Další požadavky:
 řidičský průkaz skupiny B,
 ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám městské policie,
 znalost práce s PC,
 v průběhu výběrového řízení absolvování fyzického testu a psychologického vyšetření,
2 / 3
 dobré komunikační schopnosti, zejména v zátěžových situacích.
Výhodou:
 povědomí o chodu obecní policie, základní znalost trestněprávních norem.
Požadované doklady:
 písemná přihláška do výběrového řízení,
 osobní dotazník,
 profesní životopis,
 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a zákona č.553/1991 Sb.,
 čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č.553/1991 Sb.,
Požadované přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města Příbor v sekci „Městská
policie“ - "Volná místa" - https://www.pribor.eu/obcan-1/mestska-policie/volna-mista-2/, nebo si
je lze osobně vyzvednout na Městské policii Příbor, ul. Jičínská 54.
Požadované doklady budou vráceny zpět pouze na vyžádání po ukončení výběrového řízení.
Nabízíme:
 zaměstnanecké výhody - příspěvek na stravování, možnost využití rekreačních a
kulturních aktivit, osobní účet k účelovému čerpání, možnost dalšího vzdělávání apod.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „VŘ - MP
1/2020 – strážník městské policie – NEOTVÍRAT“ je možno osobně doručit na podatelnu MÚ
Příbor nebo zaslat poštou na adresu: Město Příbor - Městská policie, k rukám vrchního
strážníka, Jičínská 247, 742 58 Příbor.
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené nejpozději dne
17.07.2020 (u zásilek Českou poštou rozhoduje datum podání).
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vybrání uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto
výběrového řízení mohou být vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru.
Další informace podá osobně nebo telefonicky Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie
Příbor, mobil: 732 774 516 nebo Eva Durčeková Dis., strážnice Městské police Příbor, tel.:
556 725 111.