Připomeňte si 40 let od zavedení vozidla Tatra 815 do sériové výroby

Sériová výroba vozidel Tatra 815 se rozběhla začátkem roku 1983. Nová řada při svém náběhu nabídla 36 základních modifikací, tím nahradila 57 modifikací vozidel modelových řad Tatra 148 a Tatra 813, přičemž navíc plnila 12 dalších zcela nových požadavků.

Modelová řada Tatra 815 měla pět základních podskupin. Pro civilní trh byla, až na výjimky, vyráběna výhradně vozidla 6x6 a v provedení s nápravami bez redukcí v nábojích kol, vojenské verze automobilu Tatra 815 měly naopak pouze nápravy s redukcemi v nábojích kol a byly v provedení 6x6 a 8x8.

 
TATRA 815

 

Zahájení výroby nákladního automobilu Tatra 815 předcházely zkoušky jízdních vlastností na kopřivnickém polygonu a na Sibiři, kde byla vozidla vystavena těm nejtvrdším možným podmínkám. Podvozek vychází z již tradiční koncepce s centrální nosnou rourou a výhodou zůstává i možnost zaměnitelnosti značného množství dílů. Tím se zjednodušila montáž a následná údržba, což se projevilo i do výsledné spolehlivosti automobilu.

Těžká nákladní vozidla řady Tatra 815 mířící do služeb Československé lidové armády (později Československé armády) byla v první fázi (od roku 1982 až do vstupu České republiky do NATO) prakticky výhradně osazována dvanáctiválcovými motory T3-930, dle provedení vozidel buď v atmosférickém anebo v přeplňovaném provedení.

 

TATRA 815

 

Tatra 815 měla také typicky osazenou kabinu ještě více (přesně o 130 mm) před přední nápravou proti civilním verzím, a to z důvodu umístění autobaterií před přední tzv. taktická kola většího průměru. Nikoho samozřejmě nemůže překvapit, že vozidla nové obchodní řady Tatra 815, kterých se jen do roku 1991 vyrobilo 100 000 kusů, se okamžitě staly novým standardem v ČSLA, později jen v „okleštěné“ Československé armádě a nakonec od roku 1993 jen v Armádě České republiky (AČR).

 

TATRA 815

 

Zdroj: https://www.agroportal24h.cz/

O titul Historické město roku se za Moravskoslezský kraj uchází Příbor

O titul Historické město roku se za Moravskoslezský kraj v celostátním kole bude ucházet Příbor na Novojičínsku. Ocenění už město získalo v roce 2015, řekla mluvčí ostravské pobočky Národního památkového ústavu Petra Batková. Soutěž bude vyhodnocena v dubnu. Ocenění se uděluje za nejlepší regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón. Vyhlašuje ji ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

ERB Příbora

„V únoru a březnu se uskuteční celostátní hodnocení a 18. dubna pak bude v Praze slavnostní vyhodnocení celé soutěže,“ řekla Batková. Dodala, že Příbor se do Programu regenerace zapojil již v roce 1993. Dvakrát bylo město nominováno do celostátního kola a v roce 2015 získalo ocenění Historické město roku, a to především díky dokončení obnovy areálu piaristického kláštera spolu s klášterními zahradami.

Tentokrát nominace souvisí s dokončenou celkovou obnovou budovy radnice, obnovou exteriéru rodného domu Sigmunda Freuda a restaurováním vitrážového okna v presbytáři kostela svatého Kříže. „Dále se pokračovalo s obnovou fasády budovy fary, včetně zhotovení vstupních dveří dle historické ikonografie,“ doplnila Batková.

 

Nejnáročnější stavební akcí města byla kompletní obnova a rekonstrukce funkcionalistické radnice z let 1936–1938. Město ji rozdělilo do tří etap. „Cílem bylo zlepšení technického stavu budovy, zajištění bezbariérového přístupu, ale především zachování a rehabilitace památkových hodnot objektu,“ řekla dozorující památkářka Markéta Jurašková. Další významnou stavební akcí města byla obnova rodného domu Sigmunda Freuda. Navázala na novou výtvarnou a interaktivní expozici Freudovy pravnučky Jane McAdamové Freudové nazvanou Muzeum myšlení.

Soutěž o titul Historické město roku se koná od roku 1995. Do Moravskoslezského kraje putoval celostátní titul třikrát. Poprvé zásluhou města Nového Jičína, které se stalo historickým městem roku 2001, dále pak Příbora za rok 2015 a Štramberka za rok 2019.

 

Zdroj: nasregion.cz

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

Místostarostka města Příbora Vás zve na 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 2. 2. 2023 v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.

Volba prezidenta České republiky 2023

Volba Prezidenta

 

Novým prezidentem České republiky se stal PETR PAVEL

I/58 Frenštát p. Radhoštěm – Vlčovice, EIA

Záměr změny trasování silnice I/58 v úseku Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice probíhá posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Z přiložené dokumentace je patrné detailnější řešení stavby.

Trasa silnice I/58 byla posouzena ve dvou variantách. Podkladem pro návrh řešení byla předchozí studie z roku 2010, studie proveditelnosti z roku 2019 a koridor trasy, který je zanesen v územně plánovacích dokumentacích a připravovaných aktualizacích.

Prověřena byla územně průchodná a technicky realizovatelná trasa silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice v parametrech dvoupruhové silnice s návrhovou rychlostí 90 km/hod. Bylo navrženo směrové i výškové vedení trasy dle dnes platných technických norem, prověřeno bylo umístění a technická realizovatelnost křižovatek. Za celkově vhodnější řešení v rámci zadaných okrajových podmínek považuje studie variantu A označenou jako doporučenou. Její výhody spočívají především ve velmi vhodných návrhových parametrech, splňujících požadavky silnice I. třídy jako nadřazené komunikace a plynulosti silničního provozu. Dopady na životní prostředí a zastavěná území jsou dle studie akceptovatelné.

Varianta A – doporučená

Přeložka silnice I/58 je navržena v maximální možné míře dle požadavků platných ČSN. Silnice se odpojí ze stávající silnice I/58 v úrovní hranice zástavby Lichnova a prochází okrajem záplavového území. Městská část Kopřivnice – Vlčovice je překlenuta estakádou, která umožňuje mimoúrovňové křížení se stávající silnicí I/58 a řekou Lubinou a jejím záplavovým územím. Trasa je napojena na silnici I/58 v úrovni průmyslového parku Kopřivnice. Tato komunikace byla vybudována v rámci stavby „Příbor – obchvat“. Součástí stavby je jeden významný mostní objekt – estakáda Vlčovice dl. 450 m a 4 mostní
objekty. Součástí stavby je úrovňová křižovatka v km cca 2.100 (se stávající I/58) a km cca 5.740.
Přeložka silnice I/58 je územně průchodná a v požadované kategorii technicky realizovatelná.

Varianta B – úsporná

Přeložka silnice I/58 je navržena v maximální možné míře dle požadavků platných ČSN. Silnice se odpojí ze stávající silnice I/58 v úrovní hranice zástavby Lichnova a prochází okrajem záplavového území a částečně je vedena přes stávající silnici I/58. Městská část Kopřivnice – Vlčovice je překlenuta estakádou, která umožňuje mimoúrovňové křížení se stávající silnicí I/58 a řekou Lubinou a jejím záplavovým územím. Trasa je na napojena silnici I/58 v úrovni průmyslového parku Kopřivnice. Tato komunikace byla vybudována v rámci stavby „Příbor – obchvat“. Součástí stavby je jeden významný mostní objekt – estakáda Vlčovice dl. 420 m a 2 mostní objekty obvyklého rozsahu. Součástí stavby je úrovňová křižovatka se silnicí III/4865, okružní křižovatka se silnicemi III/4864, stávající sil. I/58 a úrovňová křižovatka se silnicí II/486 (stávající I/58). Přeložka silnice I/58 je územně průchodná a v požadované kategorii technicky realizovatelná.

 

Zdroj: https://www.msstavby.cz/

McDonald´s a Lidl míří do Příbora

Fastfoodový řetězec McDonald´s a řetězec Lidl spadající pod německou společnost Schwarz-Gruppe míří do komerční zóny při ulici Jičínská v Příboře.

Záměr vyplývá z jednání města Příbor ve věci vybudování stezky pro chodce a cyklisty do komerční zóny. Komerční zóna se nachází MÚK D48 a silnice I/58.

Důvodová zpráva:

Odbor investic, rozvoje a správy majetku (OIRSM), po úvodním představení záměru možné spolupráce s budoucími uživateli obchodní zóny na Jičínské ulici v radě města (12/2021), vedl v průběhu roku 2022 jednání s vlastníky pozemků v ploše vymezené ul. Jičínskou a dálnicí D48. Předmětem jednání bylo projednání možnosti převodu pozemků, popř. jejich částí, vhodných k realizaci cyklostezky propojující ulici Jičínskou s pozemky v obchodní zóně.

 

lidl logo

mc donalds logo

Jednání byla vyvolána skutečnostmi:

  1. Dlouhodobý záměr města vybudovat ve spolupráci se SmVaK Ostrava a. s. výletní místo s naučnou stezkou na pozemcích u starého vodojemu – viz příloha č. 1.
  2. Realizace komerčního objektu společnosti Svarmetal s. r. o. v plochách 2/Z1 a Z 20A (označení dle ÚP Příbora – viz příloha č.10) a dlouhodobě dobrá spolupráce zástupce společnosti pana Martina Vlčka s městem (např. financování Změny č. 2 Územního plánu Příbora).
  3. Příprava realizace obchodních prostor společností McDonald´s Corporoation v. o. s. a Lidl Česká republika v. o. s. v ploše určené Územním plánem města Příbora pro obchodní a výrobní služby – viz příloha č. 1.
  4. Nabídka bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3110/1 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města

Odbor IRSM vyhodnotil pozemky v zájmové lokalitě vhodné pro realizaci záměru a oslovil jejich soukromé vlastníky. Oslovení vlastníci v průběhu jednání vyslovili shodně souhlas své pozemky, popř. jejich části, městu odprodat za podmínky, že náklady spojené s převodem pozemků ponese město – vyhotovení příslušného geometrického plánu, úhrada správních poplatků za vklad práva do katastru nemovitostí apod.

 

lidl mc donalds svarmetal

 

ZDROJ: msstavby.cz